Hlavní obsah

Poslanecká sněmovna

Foto: Petr Hloušek, Právo
Článek

Poslanecká sněmovna tvoří dolní komoru Parlamentu České republiky, který je jediným zákonodárným orgánem v zemi. Tvoří ji 200 poslanců volených na čtyři roky v rámci poměrného volebního systému.

Poslanecká sněmovna má v kompetenci také dávat souhlas k některým mezinárodním smlouvám, může vyslovovat důvěru nebo nedůvěru vládě ČR nebo například vyhlašuje volby do zastupitelstev v obcích. Do roku 2012 poslanci spolu se senátory také volili prezidenta republiky, než byla zavedena přímá volba hlavy státu.

Sněmovna sídlí v hlavním městě Praze ve Sněmovní ulici na Malé Straně. Vznikla 1. ledna roku 1993 z předchozí České národní rady. Druhou komorou parlamentu je 81členný Senát, který je podle Ústavy České republiky konstruován jako protiváha ke Sněmovně, tedy jako prvek vytvářející předpoklady kvalitního legislativního procesu.

Pro hlasování o běžných usneseních musí mít Sněmovna minimálně třetinové obsazení, tedy alespoň 67 poslanců se musí účastnit hlasování. Pro schvalování je až na výjimky nutná vždy nadpoloviční většina přítomných. V případě přehlasovávání prezidentského veta nebo vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných. Pro schválení ústavních zákonů, pro rozpuštění Sněmovny nebo pro ratifikaci některých mezinárodních smluv je nutná třípětinová většina, tedy 120 hlasů.

Volby

Do Sněmovny může být volen každý občan České republiky starší 21 let, který nebyl zbaven svéprávnosti. Volit do Sněmovny může občan starší 18 let.  

Podle volebního zákona se volby konají ve 14 vícemandátových krajských obvodech. Do přepočítávání hlasů na mandáty se zapojují jen ty strany, které překročily hranici pěti procent (u koalic sestavených z více subjektů se hranice zvedá o dalších pět procent za každý subjekt v koalici). Počet mandátů se pak rozdělí do jednotlivých krajů v závislosti na počtu odevzdaných hlasů. Pro další přepočet odevzdaných hlasů na poslanecká křesla se používá tzv. d’Hondtova metoda, která mírně zvýhodňuje velké strany.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Zvolený poslanec získává mandát a imunitu, díky níž nemůže být nijak trestně stíhán ani s ním nemůže být zahájeno přestupkové řízení. Zadržet jej lze pouze bezprostředně po spáchání trestného činu, k vydání soudu musí dát navíc souhlas během 24 hodin předseda Sněmovny.

Poslance není možné odvolat. Jeho mandát zaniká v případě, kdy složí slib s výhradou nebo ho odepře úplně, když se mandátu vzdá, když přijde během výkonu úřadu o volitelnost, když jím vykonávané funkce jsou neslučitelnými (viz dále) nebo když zemře. Automaticky zaniká mandát všem poslancům s koncem volebního období či rozpuštěním Sněmovny.

Neslučitelnost funkcí

Podle Ústavy nemůže nikdo vykonávat zároveň funkci senátora a poslance, stejně tak je vyloučeno zastávat post v parlamentu a zároveň vykonávat úřad prezidenta, soudce a některé další. Naopak ve vládě může stanout kterýkoli člen obou komor, ten však nesmí vykonávat funkci předsedy či místopředsedy jedné z komor, ani nesmí být členem parlamentních výborů a komisí.

Orgány

Sněmovna má svého stálého předsedu, pět místopředsedů, stálé výbory a komise. Podle jednacího řádu je Sněmovna povinna zřídit výbor mandátový a imunitní, výbor petiční, organizační, rozpočtový a volební. Sněmovna pak v rámci veřejného zájmu může zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to alespoň pětina poslanců, tedy nejméně čtyřicet osob.

Rozpuštění Sněmovny

Ústava neumožňuje rozpustit Sněmovnu tři měsíce před koncem volebního období. Sněmovnu může rozpustit prezident, a to jen v následujících případech:

1. Pokud Sněmovna nevysloví důvěru nové vládě, jejíž předsedu prezident jmenoval do funkce na základě návrhu předsedy Sněmovny. Ten však návrh podává až ve chvíli, kdy se nepodařilo dvakrát ze sebou vyslovit důvěru novému kabinetu.

2. Jestliže se Sněmovna neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry.

3. Bylo-li zasedání Sněmovny přerušeno po dobu delší než 120 dní.

4.  Jestliže Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v této době opakovaně svolána ke schůzi.

5. Rozhodne-li o svém rozpuštění třípětinová většina poslanců ve Sněmovně (alespoň 120 hlasy).

Žádná z uvedených možností do konce roku 2009 nenastala. Poslední možnost zařadili poslanci do Ústavy narychlo v září 2009, aby dospěli k předčasným volbám. Po schválení zákona si to ale levicoví poslanci rozmysleli a rozpuštění Sněmovny zablokovali.

V roce 1998 vložili poslanci do Ústavy článek, který určoval zkrácení volebního období ke dni nových voleb. Podobnou krátkodobou změnou Ústavy chtěli poslanci dospět k volbám i v roce 2009, ale Ústavní soud takový postup zamítl.

Legislativní proces

Návrhy zákonů může ve Sněmovně podat kterýkoli poslanec nebo skupina poslanců, Senát, vláda i zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Pokud předkladatelem není vláda, může se kabinet k návrhu zákona do 30 dnů vyjádřit.

V prvním čtení přednese navrhovatel novelu poslancům a vede se o něm obecná rozprava, po níž ho může Sněmovna zamítnout nebo vrátit navrhovateli k dopracování. V opačném případě dává Sněmovna prostřednictvím kteréhokoli z poslanců návrh k projednání jednomu či více výborům. Lhůta pro řádné projednání je 60 dnů.

V druhém čtení přednese daný výbor (výbory) své doporučení, zda má Sněmovna zákon přijmout či nikoli. Návrh může být doplněn nebo pozměněn. Sněmovna může po obecné rozpravě návrh vrátit k novému projednání nebo ho zamítnout. Jinak projde návrh rozpravou podrobnou, během níž mohou poslanci předkládat pozměňovací, popřípadě jiné návrhy. I po ní může Sněmovna vrátit návrh výborům nebo ho zamítnout.

Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických a podobných chyb nebo úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Na závěr třetího čtení Sněmovna hlasuje o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích k novele. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15 KDU-ČSL

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15 KDU-ČSL 10

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15 KDU-ČSL 10 TOP 09

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15 KDU-ČSL 10 TOP 09 7

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15 KDU-ČSL 10 TOP 09 7 STAN

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15 KDU-ČSL 10 TOP 09 7 STAN 6

Volby 1996 (počty získaných mandátů) ODS68ČSSD61KSČM22KDU-ČSL18SPR-RSČ18ODA13Volby 1998ČSSD74ODS63KSČM24KDU-ČSL20US19Volby 2002ČSSD70ODS 58KSČM 41Čtyřkoalice 31Volby 2006ODS 81ČSSD 74KSČM 26KDU-ČSL 13Strana zelených 6Volby 2010 ČSSD 56 ODS 53 TOP 09 41 KSČM 26 Věci veřejné 24 Volby 2013 ČSSD 50 ANO 2011 47 KSČM 33 TOP 09 26 ODS 16Hnutí Úsvit 14 KDU-ČSL 14 Volby 2017 ANO 2011 78 ODS 25 Piráti 22 SPD 22 KSČM 15 ČSSD 15 KDU-ČSL 10 TOP 09 7 STAN 6  Zdroje: www.psp.cz, Wikipedia

Články k tématu

Poslanci přehlasovali Zemanovo veto rozpočtu

15. 11. 2022, 18:34

Poslanci přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana, který do Sněmovny vrátil návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Novinky jednání nabízejí živě.

Poslanci řešili windfall tax

25. 10. 2022, 20:05

Poslanci na úterní schůzi Sněmovny diskutovali o vládním daňovém balíčku, který se nachází ve druhém čtení. K této předloze chce kabinet premiéra Petra Fialy...

Startuje už 15. ročník Logické olympiády

12. 9. 2022, 16:12

Díky současnému poznání víme, že člověk je schopen logického uvažování mezi 3. a 4. rokem a na rozvoji logického myšlení lze pracovat už od předškolního věku....

Nouzový stav se prodlouží

19. 5. 2022, 21:00

Poslanecká sněmovna schválila hlasy vládních poslanců prodloužení nouzového stavu o 30 dní, tedy do konce června, jak žádala vláda. Návrh opozičního hnutí ANO...

Sněmovnou prošla novela stavebního zákona

13. 5. 2022, 13:43

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu stavebního zákona, která má zajistit roční odklad některých pasáží. Proces provázely mnohahodinové diskuse a silná...

NKÚ dál povede Kala, rozhodla Sněmovna

23. 3. 2022, 16:14

Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bude i nadále Miloslav Kala. Sněmovna jej ve středu v tajném hlasování zvolila jako kandidáta na jmenování, což...

Poslanci jednají o konečné podobě rozpočtu

10. 3. 2022, 9:02

Poslanecká sněmovna má na čtvrteční mimořádné schůzi jediný úkol – projednat ve třetím čtení návrh státního rozpočtu pro letošní rok se schodkem 280 miliard...

Zeman vyzval ke zvýšení daní

18. 2. 2022, 11:33

Prezident Miloš Zeman v pátek ve Sněmovně zkritizoval návrh rozpočtu jako proinflační. Vládě vytkl i to, že návrh není podle něj prorůstový. Jako tradičně...

Fiala: Naplnila se vůle občanů

13. 1. 2022, 20:30

Podle premiéra Petra Fialy (ODS), jehož vláda po více než třiadvacet hodin trvajícím jednání Poslanecké sněmovny získala důvěru, poslanci tímto krokem naplnili...

TOP 09 nechce SPD ve vedení Sněmovny

12. 10. 2021, 16:24

TOP 09 na své první schůzi nového poslaneckého klubu zvolila vedení. Předsedou 14 poslanců a zároveň novým místopředsedou strany bude Jan Jakob. Předsedkyně...

Prezidentovi a vládě věří 37 procent lidí

2. 8. 2021, 11:58

Prezidentovi a vládě podle průzkumné agentury CVVM důvěřuje shodně 37 procent lidí, přičemž plnou důvěru má prezident jen od devíti procent lidí, vláda dokonce...

Zeman nebude vetovat novelu volebního zákona

11. 4. 2021, 13:49

Prezident Miloš Zeman nebude v případě schválení parlamentem vetovat novelu volebního zákona, která prošla Poslaneckou sněmovnou, a nyní ji má na stole Senát....

Volby by vyhráli Piráti se STAN

9. 4. 2021, 15:40

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu podle aktuálního volebního modelu agentury Ipsos vyhrála koalice Pirátů a hnutí STAN se ziskem 26,9 procenta hlasů....

Sněmovna schválila pandemický zákon

18. 2. 2021, 17:33

Poslanci ve čtvrtek na mimořádné schůzi Sněmovny přijali nový zákon o mimořádných opatření při epidemii, neboli tzv. pandemický zákon. Ten umožní ministerstvu...