Hlavní obsah

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl devátý: Zahraniční politika a bezpečnost

17. 9. 2021, 10:27
Novinky, lup

Zajímá vás, jak strany a hnutí usilující o váš hlas ve sněmovních volbách přistupují k tématům, která jsou pro vás důležitá? Novinky v předvolebním seriálu přinášejí přehledný souhrn postojů kandidujících politických subjektů deklarovaný v jejich programech. V dnešním díle se dozvíte nejzajímavější body, které mají strany ve volebních programech k tématům zahraniční politiky a bezpečnosti.

Foto: Novinky

Programy stran přehledně

Článek

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Program hnutí ANO

 • Nejdůležitější úkol nadcházejícího období představuje pro ČR dle programu ANO příprava a výkon druhého předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022.
 • Obrana lidských práv je jedním z tradičních pilířů české zahraniční politiky. Tematika lidských práv je, slovy programu ANO, standardní součástí bilaterálních kontaktů se všemi partnery, a tak to má zůstat i v budoucnu.
 • Kromě projednávání legislativních návrhů a prosazování politik dlouhodobě spojených se zájmy naší otevřené exportní ekonomiky a mobilní společnosti, jakými je právě dokončení vnitřního trhu, fungující Schengenský prostor a obrana vnějších hranic, má ANO v plánu nastolit další celoevropská témata, jako je například boj proti rakovině.
 • Zintenzivnění ekonomických vztahů s Vietnamem, Jižní Koreou, Japonskem, Thajskem, Indií a dalšími asijskými zeměmi. Nové trhy by se ale měly hledat na všech kontinentech.
 • Členství ČR v NATO je dle programu ANO nezpochybnitelné, silné transatlantické vztahy zůstávají pro hnutí prioritou.
 • Navyšování výdajů na obranu s cílem dosáhnout a udržet je na úrovni 2 procent HDP. Investice do nové výstroje a výzbroje pro armádu přes 100 miliard korun.
 • Podpora mezinárodních aktivit zaměřených na kontrolu zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Významné zapojení do obranných aktivit NATO a boj proti terorismu.
 • Vytvoření podmínek pro růst personálu AČR, postupné navýšení počtu vojáků z povolání na 30 tisíc  a vojáků v aktivní záloze na 10 tisíc.

Žádní ilegální migranti, průměrný důchod 20 tisíc. Babiš zahájil kampaň

Parlamentní volby

ANO 2011. Vznik a vývoj politické strany Andreje Babiše

Volby

Program ČSSD

 • Diplomatické působení a zahraniční politika ČR mají podle ČSSD směřovat k tomu, aby rostla mezinárodní stabilita a nedocházelo ke zbytečným válečným konfliktům, ať celosvětově, či lokálně. Nástrojem k postupnému řešení či alespoň zmírnění utrpení ve válečných regionech může být rozvojová spolupráce a humanitární pomoc.
 • Kromě udržování a posilování dobrých vztahů se Slovenskem, Polskem, Maďarskem či Rakouskem a aktivně rozvíjeného dialogu s Německem považuje ČSSD za důležitý také demokratický vývoj v regionu bývalé Jugoslávie a v postsovětských státech a chce aktivně podporovat možnost jejich co nejužší spolupráce s EU.
 • Podobně jako ostatní evropské státy chce strana udržovat mírové, korektní a vzájemně výhodné vztahy s velmocemi, jako je Čína a Rusko, strategickou váhu přitom přikládá evropskému spojenectví s USA.
 • ČR by měla nadále zůstat sebevědomým členem NATO, důležitá je i podpora užší vojenské spolupráce v rámci EU.
 • Podpora pokračující modernizace ozbrojených sil a výzbroje Armády ČR, aby odpovídaly současným hrozbám a aliančním standardům a dokázaly odolat tzv. hybridním hrozbám, mezinárodnímu  organizovanému  zločinu  i  mezinárodnímu  terorismu.
 • ČSSD nebude podporovat zřízení jakékoliv cizí vojenské základny na českém území.

Desatero ČSSD najdete na oficiálním webu strany, více pak v dokumentu Vize ČSSD pro Česko 2030.

Jsme tradiční strana, která umí řešit krize, rozjela ČSSD kampaň

Domácí

Vývoj ČSSD, nejstarší české politické strany

Volby

Program KSČM

 • Ekonomická diplomacie prosazující české zájmy, obnovení vysoké úrovně všestranných vztahů i s Ruskem a Čínou bez účelových hrozeb a předsudků ze strany EU a pravice.
 • Zásadní institucionální proměna EU ve směru větší rovnoprávnosti členských států. Posílení volených orgánů, zejména Evropského parlamentu, omezení pravomoci úředníků.
 • KSČM nesouhlasí s ekonomickými sankcemi vůči jiným zemím, stejně jako s mezinárodními dohodami, které vytvářejí nerovnoprávný vztah Evropy a jiných velmocí, např. USA, a ohrožují životní standard českých občanů.
 • Obnovení obranyschopné armády kombinující stálý profesionální sbor s výcvikem záloh, posílení branné výchovy obyvatelstva plošně s cílem vytvořit návyky pro zvládání krizových situací.
 • Využití finančních prostředků původně určených na zahraniční mise AČR zejména na vybavení a techniku sloužící ve prospěch ochrany obyvatelstva.
 • Zastavení snah o zpochybňování dekretů prezidenta Edvarda Beneše.
 • Důslednější a koordinovanější potírání terorismu a projevů etnické či náboženské nesnášenlivosti.
 • Místo podpory agresivních vojenských bloků prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti (OBSE).
 • Změnu zahraniční politiky, aby vláda ČR vždy a důsledně jednala především v zájmu zachování míru.

Za minulost se nestydíme. KSČM rozjela předvolební kampaň

Domácí

Vznik a vývoj Komunistické strany Čech a Moravy

Volby

Program koalice Piráti a STAN

 • Orientace na užší mezinárodní spolupráci s podobně smýšlejícími demokratickými  státy a na obchod, kulturní výměnu a mírovou spolupráci s ostatními státy včetně zodpovědného řešení migrace, změny klimatu a dalších globálních problémů.
 • Podpora stabilního a předvídatelného financování obrany a pozvolné navyšování jejího rozpočtu směrem k společným cílům v NATO, a to zejména v návaznosti na přípravu smysluplných projektů posilujících bezpečnost našich obyvatel a přispívajících k rozvoji vědy a výzkumu.
 • Důsledný dozor nad tím, aby rizikové firmy z totalitních a autoritářských států nezískaly přístup ke klíčové infrastruktuře našeho státu.
 • Podpora zahraniční politiky založené na demokratických hodnotách, ochrana právního státu, podpora disidentů, přijetí zákona na ochranu lidských práv v zahraničí a legislativy proti obchodu s lidskými orgány.
 • Odmítnutí vykořisťování chudších zemí, důraz na udržitelnost a spravedlivé pracovní podmínky.
 • Podpora přeshraniční spolupráce, která umožňuje společné řešení problémů sousedních obcí, krajů a regionů.

Vraťme zemi budoucnost. Piráti a STAN zahájili kampaň

Domácí

Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Volby

STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí

Volby

Program hnutí Přísaha

 • Obrana by se měla podle programu Přísahy stavět na třech pilířích: připravené a odhodlané armádě, dostatečné záloze a zvýšení prestiže aktivních záloh, silném domácím průmyslu.
 • Po vzoru Německa by mělo dojít k vytvoření koordinační agentury pod záštitou Ministerstva vnitra, která by měla na starost povolování zaměstnávání cizinců, jejich evidenci a kontroly. Bude spolupracovat s Hospodářskou komorou a firmami. Zároveň budou mít cizinci jistotu, že tu nejsou načerno a budou mít férové podmínky.

Robert Šlachta představil svoje hnutí Přísaha

Domácí

Vznik a vývoj hnutí Přísaha

Volby

Program SPD

 • SPD odmítá projekt společné armády EU. Armáda ČR je, dle programu hnutí, primárně určena k obraně území našeho státu a zahraniční operace nesmí být jejím hlavní úkolem. Je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti a zároveň adekvátně snížit a optimalizovat úkoly a ambice armády směrem k NATO a EU.
 • O členství v mezinárodních organizacích (EU a NATO) by měli mít občané ČR dle SPD možnost hlasovat v referendu. Za podstatné proto hnutí považuje řijetí funkčního zákona o referendu.
 • Za nejdůležitější považuje SPD vazby v rámci V4, od kterých by se měly odvíjet vztahy států V4 jdoucí za rámec EU ať již směrem k USA, k Rusku, k Číně nebo např. ke KLDR.
 • Konfrontační politiku mezi velmocemi hnutí v programu odmítá, považuje ji za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Prosazuje nezávislou zahraniční a bezpečnostní politiku „do všech azimutů”.
 • Podpora posílení kybernetické bezpečnosti státu, obrana proti teroristickým a hybridním útokům. Důraz na efektivní součinnost všech složek státu při plnění úkolů zajišťující vnější i vnitřní bezpečnost.
 • Posílení stavu příslušníků na územních odborech Policie ČR.
 • Podpora modernizace technického vybavení Armády ČR tak, aby byla zajištěna účinná obrana České republiky, s prioritou maximálního využití domácího potenciálu obranného průmyslu. Návrh  legislativních  změn  s  cílem  urychlení  procesu pořizování  vojenského  materiálu  a  služeb  a  zároveň  maximální  transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
 • Návrh legislativních změn, které umožní zavedení fungující evidence dobrovolníků s následným krátkým základním výcvikem s proaktivní rolí státu. Armáda tím získá schopnosti a kapacity pro případné mobilizační rozvinutí vojsk v případě stavu ohrožení státu anebo válečného stavu.
 • Novela Koncepce pro přípravu občanů k obraně státu (POKOS) tak, aby obsahovala její zařazení do kvalifikačního studia pro ředitele základních i středních škol a byla využívána v rámci všeobecného celoživotního vzdělávání. Podpora tvorby a realizace e-learningových kurzů pro státní zaměstnance i pro širokou veřejnost. 

SPD zahájila předvolební kampaň, nasadí kamion SPďák

Domácí

Svoboda a přímá demokracie. Vznik, vývoj a vedení SPD

Volby

Program koalice SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09)

 • Prosazování aktivní, sebevědomé a předvídatelné zahraniční politiky, která je ukotvena v západních hodnotách a svobodách, vychází z našich tradic, hlásí se k politickému realismu a orientuje se na praktické výsledky.
 • Obnova tradice „havlovské“ diplomacie: podpora demokracie, lidských práv, občanskou společnost a předávání transformačního know-how (Ukrajina, Bělorusko, Kuba, Balkán, Gruzie...).
 • Posílení institucionálního a expertního zázemí ČR ve vztahu k Německu.
 • Pokračování ve strategické spolupráci v rámci Visegrádské skupiny. Spolupráce v rámci Trojmoří, geopolitické platformy pro posílení spolupráce mezi USA a středovýchodní Evropou.
 • Rozvoj strategického partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací.
 • Posílení exportní možnosti ČR na stávajících i nových trzích, a to i mimo evropský kontinent.
 • V případných mezinárodních sporech upřednostnění diplomatických a politických jednání před soudním řešením.

Koalice Spolu představila kampaň, burcuje proti extremistům a populistům

Domácí

Občanská demokratická strana. Vznik, vývoj a vedení

Volby

Vznik a vývoj KDU-ČSL

Volby

TOP 09: Tradice, odpovědnost, prosperita. Vznik a vývoj strany

Volby

Program uskupení Trikolora, Svobodní, Soukromníci

 • Jednání o nové formě spolupráce mezi svrchovanými evropskými národními státy.
 • Navázání úzké ekonomické a politickoéspolupráce s Visegrádskou čtyřkou, Rakouskem, Itálií, Slovinskem, Srbskem a Chorvatskem.
 • Ekonomická  zahraniční politika směřující k rozšiřování volného trhu bez zbytečných bariér a sankcí. Zahájíme jednání o vstupu do EFTA (Evropské sdružení volného obchodu).
 • Jako suverénní členský stát NATO by podle Trikolóry měla ČR postupovat výlučně v souladu se zněním Severoatlantické smlouvy a vždy si zvolit způsob pomoci jinému členskému státu.
 • S ohledem na naše národní zájmy chce Trikolora prosadit neúčast na vojenských cvičeních u hranic jiných států a přehodnotit zapojení v zahraničních misích. Upřednostnit by se měla vojenská spolupráce na regionální úrovni a s neutrálními státy.
 • Podpora vzniku národního bezpečnostního kabinetu.
 • Zachování práva držení zbraní pro bezúhonné občany.
 • Odstoupení od neefektivních, škodlivých a devastujících mezinárodních dohod o klimatu.

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Parlamentní volby

Jak se do české politiky zařadila Trikolóra

Volby

Stále nevíte, jak se rozhodnout? Volby vám usnadní i přehled kandidátů či volební kalkulačka.

Reklama

Související témata:

Výběr článků