Hlavní obsah

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl sedmý: Ekologie, energetika a elektromobily

14. 9. 2021, 16:12
Novinky, lup

Zajímá vás, jak strany a hnutí usilující o váš hlas ve sněmovních volbách přistupují k tématům, která jsou pro vás důležitá? Novinky v předvolebním seriálu přinášejí přehledný souhrn postojů kandidujících politických subjektů. V tomto díle jsme z volebních programů vybrali to nejzajímavější z oblasti ekologie, energetiky a přechodu k elektromobilům.

Foto: Novinky

Programy stran přehledně

Článek

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Program ANO

 • Investice do zlepšení životního prostředí v příštích letech přesáhnou částku 350 miliard korun ze zdrojů EU.
 • Plnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody i evropské legislativy - do roku 2025 snížení emisí skleníkových plynů v ČR o dalších minimálně 15 milionů tun CO2.
 • Příprava podmínek pro ukončení spalování uhlí v ČR nejpozději do roku 2038 s tím, že se bude usilovat o dřívější datum ukončení za předpokladu zajištění energetické soběstačnosti státu a minimalizace sociálních dopadů. Limity těžby uhlí zůstanou neprolomitelné.
 • Podpora výměny dalších 150 tisíc starých domácích kotlů za nové, moderní ekologické a úsporné zdroje.
 • Z programu Nová zelená úsporám do roku 2025 podpora dalších minimálně 50 tisíc projektů u rodinných domů a 50 tisíc u bytových domů (zateplení, fotovoltaika, využití dešťové vody, zelené střechy).
 • Příprava podmínek pro široké využití recyklované vody v domácnostech i průmyslu.
 • Podpora budování nových technologií v oblasti čisté mobility a nových energetických zdrojů v průmyslu na bázi plynu, vodíku a obnovitelných zdrojů. ANO je ale zásadně proti návrhu Bruselu, který chce zakázat prodej aut se spalovacími motory již v roce 2035.  

Žádní ilegální migranti, průměrný důchod 20 tisíc. Babiš zahájil kampaň

Parlamentní volby

ANO 2011. Vznik a vývoj politické strany Andreje Babiše

Volby

Program ČSSD

 • Transformace teplárenství jako zdrojově efektivního způsobu centrálního a decentrálního vytápění na bázi zemního plynu, alternativních zdrojů včetně obnovitelných a rozvoje akumulace.
 • Podpora malých energetických zdrojů společně s modernizací rozvodných sítí.
 • Úprava Státní energetické koncepce, aby reagovala na skokové proměny energetického sektoru (např. decentralizace) s ohledem na rychle postupující útlum spalování uhlí, na evropské cíle snižování emisí pro rok 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.
 • Zavedení české definice energetické chudoby a zajištění jejího pravidelného monitoringu na národní úrovni. Ochrana zranitelných zákazníků prostřednictvím cílených programů energetických úspor.
 • Novelizace stavebního zákona směrem k většímu podílu udržitelného stavitelství (v ČR neexistuje žádná povinnost, aby nové budovy měly vlastní zdroj energie a byly alespoň částečně energeticky soběstačné).
 • Podpora rozvoje nových technologií, které budou navazovat na utlumující se automobilový průmysl, a to nejenom podporou sítě pro elektromobilitu, ale i vytvořením strategie podpory vodíkových technologií.  

Desatero ČSSD najdete na oficiálním webu strany, více pak v dokumentu Vize ČSSD pro Česko 2030.

Jsme tradiční strana, která umí řešit krize, rozjela ČSSD kampaň

Domácí

Vývoj ČSSD, nejstarší české politické strany

Volby

Program KSČM

 • Zvýšení energetické stability rozšířením jaderné energetiky.
 • Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
 • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
 • Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.
 • Efektivnější protipovodňová ochrana a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochrana zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
 • Podpora ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.

Za minulost se nestydíme. KSČM rozjela předvolební kampaň

Domácí

Vznik a vývoj Komunistické strany Čech a Moravy

Volby

Program koalice Piráti a STAN

 • Nový přístup k obnovitelným zdrojům (např. komunitní energetika) a jejich zahrnutí do energetického mixu.
 • Přezkoumání podmínky tendru na výstavbu bloku JE Dukovany a model jeho financování. Vybraný dodavatel nesmí ohrozit bezpečnost naší země.
 • Naplňování klimatických cílů EU a Pařížské dohody, zejména rychlé ukončení provozu uhelných elektráren.
 • Posílení role ministerstva životního prostředí, které bude spolutvůrcem zemědělské dotační politiky. Zlepšení ochrany vody, půdy, lesa, klimatu i biodiverzity.
 • Podpora ekologického zemědělství (formou zemědělských dotací), rodinných farem, lokálních distribučních řetězců, ochrany půdy a zlepšení vodního režimu krajiny.
 • Zvýraznění funkce lesa jako zásobárny vody a adaptace lesního hospodaření a skladby porostů na zvyšování průměrné teploty.
 • Stop pěstování plodin pro výrobu pohonných hmot a pro výrobu bioplynu.
 • Podpora opatření vedoucích k přirozenému zadržování vody v krajině, opatření snižujících erozi půdy a vytvářejících podmínky pro rozmanitou faunu i flóru.
 • Předcházení vzniku odpadů, prosazení principů oběhového hospodářství a lepšího využití druhotných surovin (recyklovaný papír, plasty) a bioodpadů.  

Vraťme zemi budoucnost. Piráti a STAN zahájili kampaň

Domácí

Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Volby

STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí

Volby

Program hnutí Přísaha

 • Podpora jaderné energetiky a vyváženého energetického mixu, aby Česká republika byla energeticky soběstačná.
 • Všechna síťová odvětví budou pod dohledem jednoho regulátora, čímž se zajistí garance skutečného dohledu na cenu a tlak na velkého hráče.
 • Důsledná ochrana a dostupnost pitné vody, kvalitní půdy a nerostných zdrojů. Jejich znehodnocování a poškozování musí podléhat tvrdým trestům.

Robert Šlachta představil svoje hnutí Přísaha

Domácí

Vznik a vývoj hnutí Přísaha

Volby

Program SPD

 • Podpora energetické soběstačnosti České republiky. Odmítnutí další privatizace energetických sítí, podpora individuálních projektů solární, vodní a větrné energetiky.
 • Objem výroby elektrické energie vyrobené v jaderných elektrárnách by se měl do roku 2038 minimálně zdvojnásobit.
 • Postupné a uvážlivé uzavírání elektráren, tepláren a podniků spalujících uhlí za účelem postupného snižování emisí, které bude podpořeno i omezením převážení potravin a dalšího zboží po Evropě – na základních potravinách, které lze produkovat na území ČR, je potřeba budovat potravinovou soběstačnost.
 • Podpora vzniku dostatečných kapacit pro zpracování odpadů a energetického využívání odpadů před skládkováním.
 • Tlak na výrobce a distributory spotřebního i průmyslového zboží na snižování používání jednorázových plastových obalů jejich náhradou za obaly, které budou opětovně používány. Nahradit plastové obaly za obaly z materiálů, které se v přírodě rozkládají (např. papír).
 • Prioritou je deprivatizace vodních zdrojů ČR stejně jako nakládání s vodou, její zadržování v krajině a průběžná kontrola její kvality. Hospodaření a nakládání s vodou musí být opět plně v rukou státu.
 • Úplný zákaz dalších záborů zemědělské půdy pro účely průmyslových a liniových staveb (např. logistických center).
 • Oblast elektromobility nemůže být postavena na zdrojích energie z baterií, a to především z důvodu nedostatku zdrojů pro jejich výrobu a také pro komplikovanou a nákladnou výstavbu infrastruktury pro dobíjení vozidel vybavených bateriemi, zejména v městských aglomeracích a na sídlištích. 

SPD zahájila předvolební kampaň, nasadí kamion SPďák

Domácí

Svoboda a přímá demokracie. Vznik, vývoj a vedení SPD

Volby

Program koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)

 • Odstavování uhelných elektráren bude probíhat průběžně spolu s přechodem na nízkoemisní zdroje (plyn, odpad, biomasa).
 • Zjednodušení dotací pro malé a střední firmy, pokračování v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVT ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVT).
 • Nová fotovoltaická zařízení na sto tisících střech do roku 2025. Vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.
 • Ukončení podpory biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny.
 • Ochrana půdy před zábory a degradací. Podpora ekologického režimu hospodaření.
 • Podpora ekologických funkcí lesů. Zisk z Lesů ČR půjde na zadržení vody v krajině.
 • Ochrana vody bude zakotvena do Ústavy ČR. Sjednocení pravidel a kompetencí týkajících se vody.
 • Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do ekologického režimu (omezení nadužívání pesticidů, fosforu a dusíkatých látek v zemědělství.
 • Zlepšení recyklace vytříděných plastů a skla, které teď na trhu nemají uplatnění a končí na skládkách. Vytvoření centrálního katalogu recyklovaných stavebních prvků a vybudování „recyklačních hubů“, které budou z odpadu vyrábět daňově výhodné stavební materiály.
 • Motivace výrobců a distributorů k tomu, aby používali méně jednorázových obalů.
 • Podpora elektromobility, čímž dojde ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. Dostupnost elektromobilů zajistí technologický pokrok a rozsáhlá modernizace infrastruktury. 

Koalice Spolu představila kampaň, burcuje proti extremistům a populistům

Domácí

Občanská demokratická strana. Vznik, vývoj a vedení

Volby

TOP 09: Tradice, odpovědnost, prosperita. Vznik a vývoj strany

Volby

Vznik a vývoj KDU-ČSL

Volby

Program uskupení Trikolóra, Svobodní, Soukromníci

 • Podpora jaderné energetiky a smysluplné dotěžení zásob uhlí.
 • Umožnění racionálního využití obnovitelných zdrojů jako doplňku energetického mixu.
 • Ukončení umělého zvýhodňování elektromobility a jiných ztrátových ekologistických aktivit.
 • Důrazné prosazování stropu dotací na plochu obhospodařované půdy max. do 500 ha s tím, že příjemce doloží právní důvod k užívání půdy.
 • Podpora malých a středních sedláků v produkci hospodářských zvířat a živočišných produktů, pěstitelů ovoce a zeleniny, obnovy ovocných sadů, malých rodinných vinařství, rozvoje místních zpracovatelských kapacit.
 • Ochrana malých vlastníků lesů proti nečinnosti majitelů sousedních pozemků a aby byli v rovnoprávném postavení vůči mysliveckým organizacím a měli i oni šanci získat dotace.  

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Parlamentní volby

Jak se do české politiky zařadila Trikolóra

Volby

Stále nevíte, jak se rozhodnout? Volby vám usnadní i přehled kandidátů či volební kalkulačka.

Volby 2022

Komunální a první kolo senátních voleb jsou u konce, proběhly v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Všechny informace o průběhu voleb najdete ve volebním průvodci. Volby do Senátu pokračují 2. kolem 30. září od 14:00 do 22:00 hodin a 1. října od 8:00 do 14:00 hodin. Sledujte 2. kolo ONLINE.

Výsledky voleb

Reklama

Související témata:

Výběr článků