Hlavní obsah

Emise výfukových plynů

Foto: Profimedia.cz
Článek

Díky vzrůstajícím exhalacím v hustě obydlených oblastech a nově zaváděným ekologickým daním jsou dnes emise výfukových plynů pozorně sledovanou hodnotou. Většina výrobců dnes ve svých technických datech k vozu udává hodnotu CO2, ale oxid uhličitý bohužel není jedinou složkou výfukových plynů. Které další zplodiny vycházejí z výfuku?

Aby mohl být automobil homologován, musí plnit řadu norem, mezi jinými i důležitou emisní normu. Emisní norma určuje množství spalin, které automobil může vypouštět do ovzduší. V České republice upravuje tyto hodnoty zákon č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy vycházejí z norem Evropské hospodářské komise EHK a Evropského společenství (ES).

Jako souhrnné označení norem emisních předpisů se používá označení EURO číslo normy, například v současné době platné EURO 6. Díky těmto normám se v Evropě daří snižovat emise např. CO2.

Od roku 1995 do roku 2003 klesly emise CO2 ze 186 na 164 g/km a nadále klesaly. V roce 2021 by se všechny automobilky měly dostat na průměrných 95 g/km.

Sledované emisní složky
COBezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, lehčí než vzduch, nedráždivý, výbušný; oxid uhelnatý se váže na hemoglobin (krevní barvivo), tím zabraňuje přenosu vzduchu z plic do tkání – je jedovatý. V normálních koncentracích v ovzduší poměrně brzo oxiduje na oxid uhličitý CO2.
CO2Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu; není jedovatý, ale zvyšuje účinky CO a podílí se na vzniku skleníkového efektu. Emisní norma EURO nelimituje množství CO2.
HCNespálené uhlovodíky, obsahují karcinogenní aromáty, jedovaté aldehydy a nejedovaté alkany a alkeny, plus další složky.
NOxOxidy dusíku mají podobné účinky jako NO, NO2, napadají plíce a sliznice. Vznikají v motoru za vysokých teplot a tlaků během hoření při nadbytku kyslíku. Některé oxidy dusíku jsou zdraví škodlivé! Opatření vedoucí ke snižování spotřeby paliva mohou vést ke zvýšení podílu oxidů dusíku ve výfukových plynech, neboť účinnější spalování vede k vyšším teplotám spalování. Často se stává, že „ekologický“ turbodiesel má sice nízké emise CO2, ale díky nadměrné produkci NOx dosahuje pouze emisní normy Euro 4. Řešení redukce oxidů dusíku je například aditivum AdBlue.
SO2Štiplavě páchnoucí, bezbarvý, nehořlavý plyn, napadá sliznici a plíce. Podporuje vznik onemocnění dýchacích cest. Používáním paliva s nižším obsahem síry se obsah oxidu siřičitého ve výfukových plynech sníží.
PbOlovo je jedovatý těžký kov, dnes je palivo u čerpacích stanic běžně k dostání pouze bez olova, mazací vlastnosti olova jsou nahrazeny aditivy.
PM (Saze)PM (Particulate Matter) částice sazí, způsobují mechanické dráždění, fungují jako nosiče karcinogenů a mutagenů.
N2Dusík je nehořlavý, bezbarvý nejedovatý plyn bez zápachu. Dusík je hlavní součástí vzduchu, který dýcháme (78% N2, 21% O2, 1% ostatní plyny). Převážná část dusíku se po skončení spalovacího procesu vrací ve výfukových plynech zpět do ovzduší. Malá část reaguje s kyslíkem a vznikají oxidy dusíku NOx.
O2Kyslík je bezbarvý, nejedovatý plyn bez chuti a zápachu. Je nezbytný pro proces spalování.
H2OVoda ve formě vodní páry, je nasávána spolu se vzduchem.

Články k tématu