Hlavní obsah
Vhození obálky do volební urny Foto: Jan Handrejch, Právo

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

Naprostá většina hlasů bývá ve volbách započítána, jsou tedy odevzdány v pořádku. Přesto některé hlasy nesplňují všechny náležitosti a jsou pak neplatné. Jak se tomu vyhnout a volit správně?

Vhození obálky do volební urny Foto: Jan Handrejch, Právo

Reklama

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 vhodilo do volebních uren svůj hlas přes 5 milionů voličů. Podíl platných hlasů dosáhl 99,40 %, neplatných tak bylo přes 30 tisíc hlasů.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud chcete volit v jiném volebním okrsku, než kam náleží místo vašeho trvalého bydliště, můžete si opatřit voličský průkaz. Možnosti jeho uplatnění se liší podle druhu voleb.

Při hlasování v zahraničí volič prokazuje totožnost pouze platným cestovním pasem, nikoliv občanským průkazem.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Takto hlasovat lze jen na území obvodu toho volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Dva členové komise přijedou s přenosnou volební schránkou. Takto nelze hlasovat mimo území České republiky.

Volební místnost: Jak volit

Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. K tomu je zapotřebí platný občanský průkaz či cestovní pas. Pokud s sebou nemá volební lístky, či poškozené nebo chybně označené, na požádání mu volební komise vydá nové.

Poté se volič odebere do prostoru určeného pro úpravu volebních lístků. Kromě voliče tam nesmí být přítomen nikdo další, nejde-li o voliče, který nemůže sám upravit hlasovací lístek a vložit jej do obálky pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát. S takovým smí být v prostoru pro úpravu lístků přítomen další volič, ne však člen volební komise.

S volebním lístkem již v obálce volič vyjde z určeného prostoru a před volební komisí vhodí obálku do volební schránky. Za voliče, který ji není schopen osobně vhodit, to může udělat jiný volič, nesmí však jít o člena volební komise.

K nezbytné výbavě volební místnosti patří mj. psací potřeby a zákon upravující průběh příslušných voleb. Ten musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Kdy je hlas neplatný

Neplatné jsou hlasovací lístky na jiném než předepsaném tiskopise nebo ty, které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem. Dále neplatí hlasovací lístky přetržené, ale i vhozené volně (bez vložení do úřední obálky). Poškození či přeložení lístků nemá vliv na platnost, pokud z nich jsou patrné potřebné údaje.

Hlas voliče je neplatný také tehdy, je-li v úřední obálce hlasovacích lístků několik. S konečnou platností uzná hlas okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.

Volby do Poslanecké sněmovny

Do úřední obálky se vkládá 1 hlasovací lístek. Volič vybere stranu, hnutí či koalici. Na kandidátní listině „své“ strany může volič udělit tzv. preferenční hlasy zakroužkováním pořadového čísla, a to nejvýše u 4 kandidátů, které tímto zvýhodní. Napříč různými stranami preferenční hlasy přidělovat nelze.

Kandidát, který obdrží preferenční hlas od alespoň 5 % voličů své strany (koalice) ve svém kraji, se může posunout i před kandidáty zařazené na kandidátní listině výše.

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku než označení preferencí (např. škrtnutí či změna jmen, připsání jiných jmen) nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Pokud volič dal přednostní hlas více než 4 kandidátům, započítá se hlasovací lístek ve prospěch dané politické strany či koalice, preferenční hlasy ale v takovém případě nebere komise v potaz.

Volby do Senátu

Při volbách do Senátu odevzdává volič v úřední obálce jeden hlasovací lístek, a to se jménem toho kandidáta, kterému chce dát hlas. V tomto případě se na hlasovacím lístku nic nekřížkuje ani nekroužkuje.

Pokud volič na hlasovacím lístku přeci jen provedl nějaké úpravy, nevadí. Stále se započítává ve prospěch kandidáta.

Prezidentské volby

Přímá volba prezidenta se v některých aspektech podobá účasti v senátních volbách.

I zde volič vybírá 1 hlasovací lístek, který, bez dalších potřebných úprav, vloží do obálky. Poškození, přeložení lístku či různé jeho úpravy neovlivňují jeho platnost, pokud jsou z něj stále patrné potřebné údaje.

Na rozdíl od volby do Senátu je však možno prezidenta volit i mimo území České republiky.

Volby do Evropského parlamentu

Do úřední obálky se vkládá 1 hlasovací lístek. Volič vybere stranu, hnutí či koalici. Na kandidátní listině „své“ strany, hnutí či koalice může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterým osobám dává přednost. Tyto preferenční hlasy vaše oblíbené kandidáty přibližují samotnému zvolení.

Pokud volič označí více než 2 kandidáty jako přednostní, nebudou preference nijak zohledněny. Stále však bude započítán jeho hlas pro stranu či koalici.

Při souběhu voleb do Evropského parlamentu s jiným druhem voleb neplatí hlasovací lístek, který byl odevzdán do volební schránky pro jiný druh voleb.

Při těchto volbách musí být ve volební místnosti k nahlédnutí přístupný volební zákon (Zákon č. 62/2003 Sb.) ve všech pracovních jazycích Evropské unie.

Volby do obecních zastupitelstev

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. V rámečku před jménem kandidáta však může také označit svého preferovaného kandidáta z jiné strany.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

V hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech vloží volič do stejné úřední obálky svůj hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města a hlasovací lístek pro volby zastupitelstva městského obvodu nebo městské části.

Příklad
Zastupitelstvo obce má celkem 21 členů.
Vy označíte na volebním lístku svou preferovanou stranu a zároveň vyberete i 10 kandidátů z dalších stran, hnutí a koalic, kterým dáváte přednost.
Zbylých 11 neuplatněných preferencí je přiděleno 11 nejvýše postaveným kandidátům z kandidátní listiny vaší preferované strany.

Hlas je neplatný, pokud na volebním lístku není označena žádná strana (či koalice) ani žádný kandidát. Rovněž není povoleno označit křížkem více než jednu stranu (koalici). Hlas neplatí, když volič označil jako přednostní více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva je voleno.

Volby do krajských zastupitelstev

Do úřední obálky se vkládá 1 hlasovací lístek. Volič vybere stranu, hnutí či koalici. Na kandidátní listině „své“ strany může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterým osobám dává přednost. Tyto preferenční hlasy vaše oblíbené kandidáty přibližují samotnému zvolení.

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku než označení preferencí (např. škrtnutí či změny jmen a připsání jiných jmen) nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Pokud volič dal přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se hlasovací lístek ve prospěch politické strany či koalice, ale nepřihlíží se k přednostním hlasům.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků