Hlavní obsah

Volby 2023: Jak je volen prezident České republiky

5. 7. 2021, 12:28
Novinky, Richard Sůsa

Funkční období prezidenta republiky trvá pět let, je možné být zvolen nejvýše dvakrát za sebou. Od roku 2013 probíhá přímá volba, předtím prezidenta vybíral Parlament.

Foto: Vladimír Michna, Novinky

Pražský hrad, sídlo prezidenta České republiky

Článek

Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyhlásil v červnu 2022 jako termín prvního kola pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo proběhne v pátek 27. ledna a sobotu 28. ledna. V pátek se volí od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00. Mandát končícího Miloše Zemana uplyne 8. března 2023.

Přímá volba prezidenta

V letech 2013 a 2018 proběhla přímá volba – prezidenta vybírali všichni voliči. Stejně jako při volbách do Senátu se zde uplatňuje většinový systém. Jinak to při obsazování jediného křesla ani být nemůže.

Pokud některý z kandidátů získá v 1. kole nadpoloviční počet platných hlasů, vítězí.

V opačném případě se koná o dva týdny později druhé kolo, ve kterém soupeří dva kandidáti s nejvíce platnými hlasy z 1. kola. Pokud se více kandidátů díky stejnému počtu hlasů dělí o první místo, postoupí všichni tito kandidáti. V případě děleného 2. místa postoupí tito kandidáti společně s osobou na prvním místě.

Pokud se před 2. kolem některý z postupujících vzdá kandidatury, pozbude práva být volen nebo zemře, do 2. kola postupuje kandidát, který se v prvním kole umístil na třetím místě.

Ve druhém kole vítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Pokud je takových více, zvolen nikdo nebyl a proběhne nová volba. Na ni dojde i v případě, že vítěz zemře před složením slibu, nebo slib nesloží předepsaným způsobem.

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

Komunální volby

Právo navrhovat kandidáta

Navrhovat kandidáta smí skupina 20 poslanců, skupina 10 senátorů a každý občan starší 18 let, jehož návrh podpoří petice podepsaná alespoň 50 tisíci občany oprávněnými volit.

Kdo chce podpořit něčí kandidaturu, musí na petici umístit k podpisu také tyto údaje:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • adresu místa trvalého bydliště nebo údaj, že nemá v ČR trvalý pobyt,
  • číslo občanského průkazu či pasu.

Ministerstvo vnitra v petici kontroluje podpisy, správnost a úplnost nezbytných údajů na namátkovém vzorku 8 500 náhodně vybraných podpisů. Pokud jsou údaje chybné u méně než 3 % vzorku (tj. nejvýše u 254 podpisů), jen se tyto nezapočítají do celkového počtu. V opačném případě ministerstvo vybere ke kontrole druhý, stejně velký vzorek.

Pokud u něj bude chybovost nižší než tři procenta, podpisy s chybnými údaji z obou vzorků se nezapočítají. Bude-li představovat 3 % či více, od celkového počtu podepsaných občanů se odečte množství, které procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.

Foto: Novinky

3. prezident ČR Miloš Zeman. Jeho kandidatury v letech 2013 i 2018 umožnila dostatečná množství podpisů na peticích

Kandidáti na prezidenta 2023: Kompletní seznam

Prezidentské volby

Kdo může být prezidentem

Volen může být každý volič, který dosáhl alespoň ve druhý den voleb nejméně 40 let věku. Nesmí mu však být v době voleb omezena svéprávnost k výkonu volebního práva, pak by nemohl být volen.

Každý kandidát musí do 5 dnů od vyhlášení voleb zřídit volební účet. Umožní tím nepřetržitý, bezplatný přístup k přehledům všech pohybů peněz sloužících k vedení kampaně. Výdaje nesmí přesáhnout 40 milionů korun. Pokud se kandidát účastní i druhého kola, horní hranicí je 50 milionů.

Kdo může volit

Hlasovat smí občan ČR, který se alespoň druhý den volby dožívá 18 let. Ve druhém kole smí volit Češi, kterým alespoň druhý den druhého kola je 18 let.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Do obálky se vkládá jeden hlasovací lístek. Nijak se neupravuje, nic se na něm neoznačuje.

Jak získat a uplatnit voličský průkaz pro hlasování mimo trvalé bydliště

Volby

V prezidentské volbě tvoří celá Česká republika jeden volební obvod. Pokud chcete volit v jiném okrsku, než kde jste vedeni ve stálém seznamu, lze požádat o vydání voličského průkazu.

Hlasování ze zahraničí

Stejně jako při volbách do Poslanecké sněmovny lze i prezidenta volit na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí kromě honorárních konzulátů.

Jak odevzdat hlas v jednotlivých volbách, když jsme v zahraničí

Volby

Na území, kde místní čas je oproti časovému pásmu v ČR posunut o 3 a více hodin zpět (např. v Americe), probíhají volby místo „českého“ pátku se sobotou vždy ve čtvrtek a pátek od 14:00 do 21:00 místního času.

Na území, kde je oproti České republice čas posunut dozadu o nejvýše 2 hodiny (např. Spojené království, Portugalsko), probíhají volby v pátek od 12:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 místního času.

Na ostatních místech (např. Slovensko, Indie, Austrálie) se hlasuje v pátek  od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 místního času.

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Slib prezidenta republiky dle čl. 59 odst. 2 Ústavy

Uprázdněná funkce

Úřad prezidenta může být uvolněn úmrtím hlavy státu, vzdáním se úřadu do rukou předsedy Senátu, koncem funkčního období (než složí slib nový prezident) a ústavní žalobou.

Návrh na žalobu pro velezradu či porušení ústavního pořádku podává Senát, pokud se pro něj vysloví tři pětiny přítomných. Žalobu schvaluje Poslanecká sněmovna třemi pětinami všech poslanců (120 z 200). Poté může Ústavní soud prezidenta zbavit úřadu a způsobilosti být do něj opět volen.

Ústavní soud – nezávislá nejvyšší autorita

Domácí

V době, kdy je prezidentský úřad uvolněný, přechází podle Ústavy pravomoce na předsedu vlády, předsedu Poslanecké sněmovny. Když je dolní komora rozpuštěná, za jejího předsedu je vykonává předseda Senátu.

Prezidentovi je možné odebrat pravomoce vycházející z jeho úřadu, pokud jej nemůže ze závažných důvodů vykonávat. Článek 66 Ústavy ČR určuje, že na jejich odebrání se musí shodnout Poslanecká sněmovna i Senát. Prezident v takovém případě smí Ústavnímu soudu navrhnout zrušení usnesení a opětovný zisk pravomocí.

Pokud se uvolní úřad prezidenta republiky, do 10 dnů vyhlásí předseda Senátu termín voleb tak, aby se konaly do 80 dnů ode dne vyhlášení. Na rozdíl od senátních voleb však nejde o volby doplňovací, nový prezident by se složením slibu ujal úřadu na řádných pět let.

Nová a opakovaná volba

Pokud vítěz voleb zemře před složením slibu nebo jej nesloží předepsaným způsobem, do 10 dnů najde předseda Senátu termín nových voleb. Konat se budou do 90 dnů od vyhlášení.

Když soud uzná návrh na neplatnost volby jako opodstatněný, se stejnými lhůtami se vyhlásí opakovaná volba.

Při zneplatnění části volby se opakuje jen tato část. Termín určí do deseti dnů předseda Senátu, opakování proběhne do 30 dnů od vyhlášení termínu.

Poslanecká sněmovna: Jak funguje dolní komora Parlamentu České republiky

Parlamentní volby

Nepřímá volba

V minulosti byla hlava státu volena nepřímo – jinými volenými představiteli. Po celou dobu existence Československa vybíral prezidenta parlament, stejně se postupovalo po vzniku České republiky v roce 1993.

V ČR se konaly celkem 4 nepřímé volby. V roce 1993 ještě nebyl ustaven Senát, volila pouze Poslanecká sněmovna. Další již proběhly na společném zasedání obou komor. Dvakrát zvítězil Václav Havel (1993, 1998) a dvakrát Václav Klaus (2003, 2008).

Václav Klaus, 2. prezident České republiky

Domácí

Výhra v prvním kole žádala, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců a zároveň všech senátorů. Jinak do druhého kola postoupili kandidáti s nejvíce hlasy od poslanců a nejvíce od senátorů (mohl to být stejný člověk a postoupil tak sám).

Ve druhém kole stačila nadpoloviční většina přítomných poslanců a rovněž přítomných senátorů. Případně všichni z druhého kola prošli do třetho, kde ke zvolení kandidáti potřebovali hlas nadpoloviční většiny přítomných zákonodárců dohromady.

V letech 2003 a 2008 prezident nebyl napoprvé zvolen a volbu bylo nutné opakovat. Například v roce 2003 Václav Klaus zvítězil až ve třetím kole třetí volby.

Volby 2022

Komunálnísenátní volby jsou u konce, proběhly v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Všechny informace o průběhu voleb najdete ve volebním průvodci, známé jsou také výsledky.

Výsledky voleb

Reklama

Související témata:

Výběr článků