Hlavní obsah
Ruský prezident Vladimir Putin podepisuje návrh smlouvy o připojení Krymu k Rusku. Foto: ČTK/AP

DOKUMENT: Plný text smlouvy o připojení Krymu k Rusku

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý 18. března 2014 v Kremlu spolu se zástupci takzvané Krymské republiky podepsal smlouvu o připojení Krymu k Rusku. Přinášíme její plné znění v neoficiálním překladu ČTK.

Ruský prezident Vladimir Putin podepisuje návrh smlouvy o připojení Krymu k Rusku. Foto: ČTK/AP
DOKUMENT: Plný text smlouvy o připojení Krymu k Rusku

Smlouva mezi Ruskou federací a Krymskou republikou o přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace.

Ruská federace a Krymská republika

- vycházejíce z historické pospolitosti svých národů a přihlížejíce ke stykům, které mezi nimi vznikly;

- uznávajíce a podporujíce zásadu rovnoprávnosti a sebeurčení národů zakotvenou v Chartě Organizace spojených národů, v souladu s níž mají všechny národy nezadatelné právo svobodně a bez vnějšího vměšování rozhodnout o svém politickém statusu a realizovat svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj s tím, že každý stát je povinen toto právo ctít;

- jsouce odhodlány zajistit úctu a respektování důstojnosti a lidských práv a svobod včetně práva na život, svobodu názoru, svědomí, vyznání a přesvědčení pro všechny osoby žijící na jejich území, bez jakéhokoli rozdílu a v souladu s všeobecně přijatými zásadami a normami mezinárodního práva, a rovněž uvědomujíce si těsnou souvislost ostatních základních zásad mezinárodního práva zakotvených zejména v Chartě Organizace spojených národů a helsinském Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě se zásadou úcty a respektování lidských práv a svobod;

- vyjadřujíce společnou vůli svých národů nerozborně spojených historickým osudem ke společnému životu v rámci demokratického federativního právního státu;

- snažíce se zajistit blahobyt a rozkvět svých národů;

- opírajíce se o svobodný a dobrovolný projev vůle národů Krymu při celokrymském referendu v Krymské autonomní republice a městě Sevastopolu 16. března 2014, při němž národy Krymu rozhodly o znovusjednocení s Ruskem s právem subjektu Ruské federace;

- přihlížejíce k návrhu Krymské republiky a Sevastopolu, města se zvláštním statusem, na přijetí Krymské republiky včetně Sevastopolu, města se zvláštním statusem, do Ruské federace

uzavřely tuto smlouvu následujícího znění:

Článek 1

1. Krymská republika se považuje za součást Ruské federace od data podpisu této smlouvy.

2. Přijetí Krymské republiky do Ruské federace se uskutečňuje v souladu s ústavou Ruské federace, touto smlouvou, federálním ústavním zákonem "O postupu přijetí nového subjektu Ruské federace do Ruské federace a o jeho vytvoření v jejím rámci" a federálním ústavním zákonem o přijetí Krymské republiky do Ruské federace.

Článek 2.

Ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace v jejím rámci vznikají nové subjekty - Krymská republika a město federálního významu Sevastopol.

Článek 3.

1. Ruská federace zaručuje všem národům, žijícím na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu, právo na zachování rodného jazyka a na vytvoření podmínek pro jeho výuku a rozvoj.

2. Státními jazyky Krymské republiky jsou ruština, ukrajinština a krymská tatarština.

Článek 4.

1. Hranice území Krymské republiky a území města federálního významu Sevastopolu je vymezena hranicemi území Krymské republiky a území města federálního významu Sevastopolu, které existovaly v den přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace.

2. Hranice Krymské republiky na souši, přiléhající k ukrajinskému území, je státní hranicí Ruské federace.

3. Vymezení námořní hranice v Černém a Azovském moři se uskutečňuje na základě mezinárodních dohod Ruské federace a norem a zásad mezinárodního práva.

Článek 5.

Ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace občané Ukrajiny a osoby bez občanství, trvale žijící k tomuto dni na území Krymské republiky nebo na území města federálního významu Sevastopolu, se uznávají za občany Ruské federace s výjimkou osob, které během jednoho měsíce po tomto dni oznámí své přání zachovat si stávající jiné občanství pro sebe nebo své nezletilé děti nebo zůstat osobami bez občanství.

Článek 6.

Ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace do 1. ledna 2015 platí přechodné období, v němž se urovnají otázky integrace nových subjektů Ruské federace do hospodářského, finančního, kreditního a právního systému Ruské federace a do systému orgánů státní moci Ruské federace, a také otázky plnění branné povinnosti a vojenské služby na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu.

Článek 7.

Občané Ruské federace, povolaní k vojenské službě v Krymské republice a městě federálního významu Sevastopolu, absolvují vojenskou službu na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu do roku 2016 včetně.

Článek 8.

Volby do orgánů státní moci Krymské republiky a orgánů státní moci města federálního významu Sevastopolu se uskuteční druhou neděli měsíce září roku 2015. Do zvolení orgánů státní moci Krymské republiky a orgánů státní moci města federálního významu Sevastopolu jejich pravomoci přecházejí na Státní radu Krymské republiky - parlament Krymské republiky a radu ministrů Krymské republiky, respektive na zákonodárné shromáždění města Sevastopolu.

Článek 9.

1. Zákonodárné a jiné normativní právní akty Ruské federace platí na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření v rámci Ruské federace nových subjektů, pokud zákonodárství Ruské federace nestanoví jinak.

2. Normativní právní akty Krymské autonomní republiky a města Sevastopolu, Krymské republiky a města se zvláštním statusem Sevastopolu platí na území Krymské republiky, respektive města federálního významu Sevastopolu do ukončení přechodného období nebo do schválení odpovídajícího normativního právního aktu Ruské federace a/nebo normativního právního aktu Krymské republiky, respektive normativního právního aktu Ruské federace a/nebo normativního právního aktu města federálního významu Sevastopolu.

3. Normativní právní akty Krymské autonomní republiky a města Sevastopolu, Krymské republiky a města se zvláštním statusem Sevastopolu, odporující ústavě Ruské federace, pozbývají platnosti.

Článek 10.

Tato smlouva se dočasně uplatňuje od data podpisu a platnosti nabývá datem ratifikace.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků