Hlavní obsah

Poradna: Jak lze ukončit dohodu o pracovní činnosti?

6. 10. 2015, 7:00

Všichni víme, že pro ukončení pracovního poměru jsou dána poměrně striktní pravidla, která je potřeba dodržet. U dohod o pracovní činnosti takto přísná omezení nejsou. Znamená to ale, že vztah z dohody o pracovní činnosti lze ukončit jen tak ze dne na den?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji na základě dohody o pracovní činnosti a podala jsem výpověď. Zaměstnavatel mi oznámil, že mi začala plynout 15denní výpovědní doba a po tyto zbývající dny musím tedy ještě pracovat. Tento pracovní vztah potřebuji ukončit z důvodu změny rozvržení a délky směn. Mám nárok na ukončení dohody o pracovní činnosti ihned, bez výpovědní doby?

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jednou z dohod o pracích mimo pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že DPČ nezakládá pracovní poměr, je její uzavření jednodušší, poskytuje větší volnost při úpravě vzájemných vztahů a na zaměstnance pracujícího na DPČ se vůbec nepoužije řada ustanovení zákoníku práce. To vše je vykoupeno tím, že DPČ lze uzavřít jen na omezené práce - zaměstnanec totiž může u jednoho zaměstnavatele odpracovat na DPČ v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, což bývá většinou nejvýše 20 hodin týdně.

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Pravidla pro ukončení DPČ si mohou zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout, a to i jinak, než je stanoveno v zákoníku práce. Pro případ, že si strany žádnou zvláštní úpravu ukončení DPČ nedomluví, zákoník práce umožňuje ukončit DPČ (i) dohodou, nebo (ii) výpovědí.

Dohodou je DPČ je možné zrušit ke sjednanému dni. Dohoda musí být písemná. DPČ může být dále i bez dohody stran zrušena písemnou výpovědí danou jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je ze zákona patnáctidenní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Během výpovědní doby DPČ nadále trvá a zaměstnanec musí konat práci, pokud mu ji zaměstnavatel nařizuje. Výpovědní dobu je přitom potřeba vždy dodržet. Zkrácena nebo vyloučena může být jen dohodou obou stran.

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti

Zákoník práce dále upravuje okamžité zrušení DPČ. Aby mohl zaměstnavatel nebo zaměstnanec okamžitě zrušit DPČ, musí to být v DPČ výslovně dohodnuto a důvody nesmí být širší, než důvody, pro které je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Jinými slovy, i pokud je možnost okamžitě zrušit DPČ dohodnuta, pak zaměstnavatel může DPČ okamžitě zrušit jen, pokud se zaměstnanec dopustí zvlášť hrubého porušení svých pracovních povinností nebo je odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v určité délce za úmyslný trestný čin.

Zaměstnanec pak může DPČ okamžitě zrušit (pokud to bylo dohodnuto), jen když mu zaměstnavatel nevyplatí odměnu nejpozději do 15 dnů po její splatnosti, nebo pokud nemůže nadále vykonávat svoji práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení příslušného lékařského posudku výkon jiné vhodné práce.

Shrnutí

Za předpokladu, že nemáte ve vaší DPČ sjednána zvláštní pravidla, běží po doručení výpovědi DPČ patnáctidenní výpovědní doba, během které musíte nadále vykonávat práci podle pokynů zaměstnavatele. Můžete se však se zaměstnavatelem pokusit domluvit a DPČ ukončit ještě před uplynutím výpovědní doby. Ze zákona na to však nárok nemáte, a to ani v případě, že k ukončení DPČ máte důležitý důvod.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků