Hlavní obsah

Přehledně: Jaká jsou pravidla pro výplatu sirotčího důchodu po ukončení studia

18. 7. 2017, 14:10
Novinky, bab

Nárok na sirotčí důchod máte, pokud studujete a pokud jste ještě nedosáhli věkové hranice 26 let. Jaká jsou pravidla pro jeho výplatu v jednotlivých etapách života sirotků, přinášíme ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujícím přehledu.

Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Ilustrační snímek

Článek

ČSSZ zasílá během letních měsíců sirotkům-absolventům rozhodnutí o odnětí jejich sirotčího důchodu. Chce ověřit, zda i nadále mají na jeho výplatu nárok.

Ukončení povinné školní docházky

Pokud sirotek po skončení povinné školní docházky dále nestuduje a je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a zároveň nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, je mu i nadále vyplácen sirotčí důchod, nejdéle však do osmnácti let. ČSSZ je ale nutné předložit potvrzení příslušné krajské pobočky úřadu práce.

Platí to i v případě, že sirotek neúspěšně či předčasně ukončil středoškolské studium. Pokud se sirotek, který ukončil povinnou školní docházku, nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání, má nárok na výplatu sirotčího důchodu nejdéle do srpna.

„Budoucím studentům středních nebo vyšších odborných škol, kteří pokračují po ukončení devítiletky dále ve studiu, lze doporučit, aby si potvrzení o studiu na střední škole obstarali už koncem prázdnin, kdy většina škol již funguje. Potvrzení o studiu je důležitým dokladem, na základě kterého ČSSZ může nadále sirotčí důchod vyplácet,” uvedla Renáta Provazníkova z ČSSZ.

Maturita, absolutorium

Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole má sirotek nárok na sirotčí důchod ještě za oba prázdninové měsíce. Podmínkou ale je, že po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Státní závěrečná zkouška

Po ukončení vysokoškolského studia má sirotek-absolvent nárok na sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil. Po tento měsíc však nesmí vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud však dojde k přerušení vysokoškolského studia, přestává být nezaopatřeným dítětem již dnem přerušení studia a zaniká mu nárok na výplatu sirotčího důchodu. „V případě, kdy student předloží aktuální potvrzení školy o trvání, resp. pokračování svého studia, a prokáže tedy, že jsou splněny podmínky nároku na výplatu sirotčího důchodu, bude mu výplata dávky obnovena,” dodala Provazníková.

Prázdninové brigády

Sirotčí důchod náleží i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na dané škole, stejně tak mezi jednotlivými studii, např. mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia apod., pokud na sebe studium bezprostředně navazuje, a to aniž se sleduje rozsah výdělečné činnosti.

Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce. Pokud sirotek dále studuje, nejdéle však do 26. roku věku, musí ČSSZ předložit nové potvrzení o tomto studiu, aby jeho nárok na sirotčí důchod trval.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu musí obsahovat:

  • identifikační údaje o studentovi a škole,
  • formu studia,
  • v jakém ročníku student je a kdy má být studium za normálního průběhu ukončeno.
  • Na potvrzení rovněž musí být uvedeno číslo jednací, pod nímž je sirotčí důchod evidován (nejčastěji rodné číslo příjemce).

Doklad se zasílá přímo na ústředí ČSSZ, je také možné ho odevzdat na místně příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Doklad o studiu je nutné předložit kromě již zmíněné situace i v případě, že student své studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení, a také vždy, když ho k tomu ČSSZ vyzve.

Výplata sirotčího důchodu zletilému vs. nezletilému sirotkovi

Pokud je sirotek nezletilý, sirotčí důchod se vyplácí jeho zákonnému zástupci (například žijící rodič, případně opatrovník nebo zvláštnímu příjemce).

I poté, kdy je sirotek zletilý, sirotčí důchod se vyplácí tomu, komu byl vyplácen ještě před nabytím svéprávnosti dítěte, pokud s tím zletilý sirotek souhlasí. K tomu je třeba jeho čestné prohlášení.

Zletilý sirotek ale může ČSSZ požádat o změnu způsobu výplaty důchodu přímo do svých rukou. Poté bude důchod dostávat buď na svůj účet u peněžního ústavu, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.

Každou změnu je třeba oznámit

Ukončí-li nebo přeruší-li sirotek studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu, nebo pokud změní formu studia, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do osmi dnů písemně sdělit ČSSZ.

„Kdyby tak neučinil a nadále neoprávněně pobíral sirotčí důchod, má podle zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel,” upozornila Provazníková.

Jiné formy studia

Pokud si student zvolí distanční, večerní či kombinovanou formu vzdělávání, během něhož vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (tyto skutečnosti je třeba ČSSZ sdělit), sirotčí důchod mu nenáleží a ČSSZ mu ho odejme.

Studenti jiných forem studia, kteří si tzv. přivydělávají, k potvrzení o studiu navíc přiloží prohlášení, že jejich výdělečná činnost nezakládá účast na pojištění. Studenti jiných forem studia, kteří jsou současně vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, spolu s potvrzením o studiu předkládají potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o tom, že nepobírají podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Vliv sňatku či mateřství na výplatu sirotčího důchodu studentovi

Pokud trvá studium (přesně řečeno „soustavná příprava na budoucí povolání“) a sirotek nedosáhl věku 26 let, náleží mu výplata sirotčího důchodu i po uzavření manželství.

„Pokud jsou plněny tyto podmínky, nebrání výplatě sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, stane-li se student-sirotek rodičem,” doplnila Provazníková.

Reklama

Související články

I vedlejší příjmy podléhají zdanění

29. 12. 2016, 9:30

Řada lidí ke svému zaměstnání shání ještě nějakou formu přivýdělku. Nevystačí si totiž pouze s jedním příjmem. Často však opomíjejí vedlejší příjem zdanit.

Studium při práci má své výhody i povinnosti

30. 3. 2017, 12:40

Začít se studiem při zaměstnání není snadné, dodatečné získávání znalostí je totiž časově i finančně náročné. Pokud je zvyšování kvalifikace důležité pro...

Výběr článků