Hlavní obsah

PŘEHLEDNĚ: Body koaliční smlouvy mezi SPOLU a PirSTAN

8. 11. 2021, 17:45

Uskupení SPOLU a PirSTAN podepsala v pondělí společnou koaliční smlouvu. Strany v ní zmiňují kroky, které chtějí podniknout v rámci společné vlády. Novinky přinášejí jejich stručný přehled.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Zleva Jan Jakob, Marian Jurečka, Jakub Michálek, Jan Farský, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Petr Fiala, Zbyněk Stanjura, Ivan Bartoš a Vít Rakušan.

Článek

Ve smlouvě, která má čtyři desítky stránek, koalice nejprve obecně v bodech zmiňuje oblasti, na něž se chce zaměřit.

Konkrétně jsou to: stabilizace veřejných financí, orientace na EU a NATO, penzijní reforma, vzdělávání, regionální soudržnost, podpora svobodného trhu, životní prostředí, rodina a bydlení, digitalizace, věda a výzkum, moderní státní správa a odpovědnost k voličům a politická kultura.

Dále jsou pak ve smlouvě nastíněny konkrétnější plány podle jednotlivých resortů:

Digitalizace

 • Dokončení realizace zákona o právu na digitální služby, zejména katalogu služeb veřejné správy a plánu jejich postupné digitalizace nejpozději k 1. únoru 2025. Pokud občan státu data jednou poskytne, už je po něm stát nesmí znovu vyžadovat.
 • Co nejrychlejší zrušení povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky).
 • Posílení významu a koordinace informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, Ministerstvo vnitra ČR, Armáda ČR, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce.
 • Spolupráce s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery tak, aby internet zůstal otevřený a bezpečný.
 • Realizace konceptu eGovernment Cloudu ve státní i komerční části a přijetí flexibilnějších pravidel pro nákup cloudových služeb v souladu se standardy EU. Zajištění uložení osobních údajů obyvatel v bezpečných datových centrech na území ČR nebo ve státech EU.

Koaliční smlouva slibuje zastropování daní a „havlovskou“ zahraniční politiku

 • Zajištění rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.
 • Spuštění digitální mapy veřejné správy a krajských technických map, kde budou dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území.

Místní rozvoj

 • Zastavení odchodu lidí z venkova podporou infrastruktury a služeb, snadnějšího dojíždění do práce a školy, dostupné zdravotní péče a pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
 • Úprava nového stavebního zákona a jeho účinnosti tak, aby bylo zajištěno rychlé a digitální stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka. Stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady.
 • Zjednodušení podmínek a zkrácení lhůty u jednoduchých staveb. Zachování stavebních úřadů na místní úrovni.
 • Obce by se měly ne slučovat, ale propojovat na základě dobrovolnosti.
 • Rozvoj přeshraniční spolupráce. V oblastech s horší dostupností zdravotní péče by měli obyvatelé v pohraničí využívat nemocnice na obou stranách hranice.
 • Přijetí zákona o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel.
 • Nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry. Čtvrtý rok volebního období je v plánu vybudovat 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc.
 • Snížení DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů.

Jde to jako po másle. KDU-ČSL a TOP 09 schválily koaliční smlouvu

 • Sestavení cenové mapy pro výpočet obvyklého nájemného.
 • Přesun více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a brownfieldů pro účely bydlení. Podpora nákupu anebo zbourání zchátralých budov, pokud místo nich vzniknou nové bytové domy.
 • Zkrácení odpisové doby na 20 let, což má motivovat investory k výstavbě nájemního bydlení.
 • Zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě).
 • Uvolnění pozemků v držení státu a převedení je obcím za účelem bytové výstavby.

Spravedlnost

 • Zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí.
 • Dokončení digitální sbírky právních předpisů.
 • Zefektivnění opatření proti nečinnosti. Stát a veřejná správa budou plnit zákonné lhůty. Tam, kde je to možné, se s uplynutím zákonné lhůty žádost automaticky schválí.
 • Vyhodnocení nedávné právní úpravy exekucí, dopadu institutu chráněného účtu a administrativní zátěže zaměstnavatelů.
 • Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho hlavní funkcí by měl být dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce.
 • Vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády.
 • Jednotná veřejná evidence dotací.
 • Zpřísnění podmínek odvolání nejvyššího státního zástupce.
 • Novela zákona o střetu zájmů i ve vztahu k zamezení kumulace a koncentrace moci.
 • Zpřístupnění statistik rozhodování soudců a soudů.

Rakušan: Příště půjdeme do voleb bez Pirátů

 • Úprava právních podmínek pro registrované partnery (např. v občanském zákoníku).
 • Rozšíření možností alternativních trestů, zjednodušení zaměstnávání vězněných osob.
 • Podpora probačních domů a otevřených věznic.
 • Častější používání náramků pro domácí vězení.

Kultura

 • Rozpočet ministerstva kultury (bez náhrad církvím) bude směřovat k jednomu procentu státního rozpočtu.
 • Trvalé vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu jako krok k funkčnímu vícezdrojovému financování kultury.
 • Podpora filmových pobídek, transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize.
 • V návaznosti na upravený stavební zákon revize památkového zákona.
 • Knihy a učební pomůcky mají být bezpodmínečně považovány za nezbytné zboží.
 • Implementace směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu s důrazem na práva uživatelů a ohledem na práva výrobců, producentů a vydavatelů.
 • Hospodaření veřejnoprávních médií by mělo být podrobeno kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Podnikání a energetika

 • Umožnění vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.
 • Automatizace zakládání účetních výkazů do sbírky listin.
 • Zavedení administrativně jednoduchého systému zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU.
 • Zatraktivnění vydávání zaměstnaneckých akcií.
 • Zvyšování konkurence na telekomunikačním trhu.
 • Budoucnost české energetiky je v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti.
 • Green deal je příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.
 • Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky.

Bartoš si za analýzou stojí: Starostové smlouvu porušili

 • Limity těžby uhlí jsou konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům se připraví tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Snaha o odklon od uhlí dříve než v roce 2038.
 • Měl by vrůst význam zemního plynu jako přechodného zdroje k vyrovnávání výkyvů, nárůst jeho podílu ale nesmí zemi geopoliticky ohrozit. Vláda se bude snažit získat podíl na terminálu LNG v sousední zemi.
 • Podpora výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy.
 • Do roku 2025 by se měla vybudovat nová fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech. Vlastníci by mohli získanou energii sdílet nebo prodávat.
 • Pokračování programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVT ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVT).
 • Zavedení uhlíkového cla jako nástroje na evropské úrovni, který ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU.

Zemědělství

 • Podpora rodinných farem, malých, středních a začínajících a ekologických zemědělců (včetně pronájmu státní půdy).
 • Podpora plateb na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy.
 • Investiční dotace z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a dotačního programu na Podporu rozvoje venkova (PRV) se poskytnou zemědělcům, jejichž příjmy ze zemědělské činnosti budou minimálně 30 procent včetně propojenosti podniků.
 • Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství. Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu.
 • Ukončení podpory biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. (Vhodným doplňkem energetického mixu je naopak bioplyn z odpadu.)
 • Novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se převede zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří.
 • Motivace zemědělců ke zmenšování půdních bloků, osevní plocha plodin v erozně ohrožených oblastech se omezí na 10 hektarů.
 • Snaha na úrovni EU o zákazu dovozu potravin ze třetích zemí, které nesplňují české standardy.
 • Snaha o celoevropský zákaz klecových chovů nosnic či kožešinových farem tak, aby zákazem nebyli znevýhodněni čeští zemědělci.
 • Revize postoje ČR vůči Společné zemědělské politice EU.
 • Zpomalení erozí, ročně se na to vyčlení nejméně tři miliardy korun.
 • Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody.

Doprava

 • Prioritou je výstavba sítě vysokorychlostních tratí (VRT), která bude ošetřena zákonem. S výstavbou sítě VRT budou budovány další relevantní sítě.
 • Dalšími prioritami jsou Pražský okruh, D35 a dokončení D1.
 • Budování dalších odstavných ploch pro kamiony. Pro jejich výstavbu budou přednostně využívány plochy typu brownfield.
 • Na financování silnic II. a III. tříd půjde od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.
 • Po odborném posouzení vlivu na bezpečnost provozu by se mohla v úsecích, kde to bude možné, povolená rychlost na dálnicích zvýšit na 150 km/h.
 • Zastavení práce na kanálu Dunaj–Odra–Labe.
 • Vytvoření podmínek pro přesun části nákladní dopravy ze silnic na koleje. Obnova a výstavba železničních vleček včetně napojení velkých průmyslových zón.
 • Systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě. Nabídka jednotné jízdenky (OneTicket) tak, aby zahrnovala všechny druhy veřejné dopravy.
 • Otevření železnice pro konkurenci v co největším možném rozsahu.
 • Rozšíření mýtného tak, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky.

Obrana

 • Základem obrany ČR je členství v NATO. ČR bude dávat dvě procenta HDP na obranu už v rozpočtu na rok 2025. Tato hranice bude legislativně zakotvena.
 • NATO by si mělo nadále zachovalo vedle vojenské akceschopnosti i politickou soudržnost a schopnost geopoliticky sjednocovat Západ proti vnějším hrozbám (zejména Rusku).
 • Při zajišťování kolektivní bezpečnosti musí EU postupovat v souladu s NATO a USA.
 • Nedemokratickým státům nebude neumožněn přístup ke klíčové infrastruktuře ČR.

Školství, vysoké školy, věda a sport

 • Výdaje do školství budou směrovat k průměru zemí OECD, tedy alespoň k 5,2 procenta HDP.
 • Udržení platů pedagogických pracovníků minimálně na úrovni 130 procent průměrné mzdy. Posílení nadtarifních složek platu a motivace v průběhu kariéry.
 • Navýšení počtu podpůrných pracovníků v mateřských školách. Zavedení normativu na chůvy a asistenty pedagoga.

Gazdík: Bartoš byl podprůměrný. Piráti vystrašili lidi

 • Podpora dětských skupin jako alternativy předškolního vzdělávání.
 • Celostátně ukotvené modely spolupráce škol s firemní sférou.
 • Revize cílů a obsahu vzdělávání. Zaměření na snížení celkového objemu učiva a podpora kvality. Jednotlivé školy se rozhodnou, zda vzorové školní vzdělávací programy využijí, nebo si vypracují vlastní.
 • Posílení výuky dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.
 • Aktualizace investičního plánu Národní sportovní agentury.
 • Při budování sportovišť jsou prioritou školní a multifunkční sportoviště odpovídající parametrům konkrétních sportů.

Ministerstvo zahraničních věcí

 • Česká zahraniční politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré vztahy se všemi sousedními státy. Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí vazeb na všech úrovních.
 • Obnova tradic „havlovské" zahraniční politiky. Snaha o přijetí zákona sankcionujícího hrubá porušení lidských práv (tzv. Magnitského zákona).
 • Podpora rozšíření EU, zejména na západním Balkánu.
 • Tradiční strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací, spolupráce s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti (jako například Tchaj-wan, Japonsko, Korejská republika a další), revize vztahů s Ruskem a Čínou.
 • Podpora EU, která nerezignuje na volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinná ochrana vnějších hranic a pevná transatlantická vazba.
 • Na evropské úrovni je třeba urychlit návratovou politiku a bojovat s pašeráky lidí. Prioritou je migrace bez povinných kvót a prevence nelegální migrace v místě vzniku a ve státech, kudy vedou migrační trasy.

Finance

 • Ze státního rozpočtu budou kapitálové výdaje tvořit alespoň deset procent z celkového rozpočtu.
 • Zvýší se limit pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun.
 • Podpora částečných úvazků snížením odvodů sociálního pojištění.
 • Valorizace slevy na poplatníka.
 • Vytvoření pravidla daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
 • Snaha o to, aby se fiskální ústava stala ústavním zákonem.
 • Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body za předpokladu konsolidovaných veřejných financí.

Stanjura: Nová vláda plošné zvýšení platů zruší

 • Daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí
 • Možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu).
 • Odstřihnutí firem z daňových rájů od veřejných peněz.
 • Závazek (v zájmu zdravých veřejných financí) k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II.
 • Podpora minimální daně z příjmů právnických osob na půdě EU a OECD, která zajistí, aby se zisky mezinárodních korporací danily tam, kde vznikají.
 • Obce, kraje i stát získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. Pamatovat budeme i na přilehlé obce.
 • Zrušení EET.

Vnitro

 • Na základě inventury všech agend státu se do roka představí konkrétní plán na snížení počtu úřednických míst.
 • Úprava služebního zákona. Už v prvních kolech výběrových řízení na vedoucí místa bude možné připustit účast zájemců mimo státní službu.
 • Revize platových tabulek.
 • Sjednocení poplatkových a odvodových povinností občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě. Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.
 • Zavedení pravidel pro transparentnější fungování médií: uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a zveřejňování finančních výkazů.
 • Boj s dezinformacemi po vzoru úprav ze zahraničí, aniž by byla narušena svoboda slova.
 • Revize legislativy pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu a případná úprava kompetenčního zákona, aby se stát lépe připravili na krizové stavy.
 • Zavedení systematické přípravy občanů a spolků na krizové situace (kurzy pro středoškoláky a dobrovolně také pro veřejnost).
 • Nová Bezpečnostní strategie ČR, která bude vycházet z výsledků nově provedeného auditu národní bezpečnosti, nové Strategické koncepce NATO a Strategického kompasu EU.
 • Zachování práv legálních držitelů zbraní. Současná úprava je adekvátní a vyvážená.

Ministerstvo životního prostředí

 • ČR se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Green deal je pro ČR příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.
 • Ochrana vody a jejích zdrojů bude zakotvena v Ústavě ČR.
 • Zlepšení dostupnosti vody, a to propojováním vodárenských soustav. Podpora návratu vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv, budování nových vodárenských nádrží jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.
 • Revize současných právních předpisů (zákon o ekologické újmě). Zpřísnění podmínek a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami a pokut.
 • Ukotvení tzv. modro-zelené infrastruktury (zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou) do legislativy a podzákonných norem.
 • Podpora výstavby v brownfieldech, aby se zástavba zbytečně nerozšiřovala do zelených ploch.
 • Rozvoj rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu.
 • Zdvojnásobení plochy nejpřísněji chráněného území. Vyhlášení NP Křivoklátsko a NP Soutok („Moravská Amazonie“).

Práce a sociální věci

 • Podpora zkrácených pracovních úvazků, například úlevou na pojistných odvodech.
 • Zachování dětských skupin a podpora dalších služeb péče o nejmenší děti (včetně podpory fyzických pečujících osob).
 • Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.
 • Sjednocení systému péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů pod jeden – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby se zefektivnilo nakládání se zdroji. Název MPSV se doplní o tematiku rodiny.
 • Podpora pěstounů, oddělení příbuzenské péče od péče pěstounské, aby byly zohledněny specifické potřeby pečujících příbuzných. Zavedení celostátního registru pěstounů.
 • Zavedení automatické valorizace minimální mzdy.
 • Podpora rodinných pečujících včetně přímé finanční podpory.
 • Důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní garantovaná složka se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu vychovaných dětí.
 • Podpora seniorů pracujících v důchodovém věku, více se zohlední celkové odpracované roky ve výši důchodu.
 • Zkrácení doby potřebné pro dosažení nároku na důchod.
 • Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby.
 • Zavedení možnosti platit jedno procento svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.

Zdravotnictví

 • Pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce.
 • Ve spolupráci s pojišťovnami bude umožněno poskytovatelům zavést elektronické monitorování volných kapacit pro možnosti registrace u některých typů lékařů.
 • Zajištění dostupnosti péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech.

Reklama

Související témata:

Výběr článků