Hlavní obsah

Jak si postavit studnu s kvalitní vodou

Voda z veřejného vodovodu je stále dražší a její cena poroste i nadále. Proto mnoho lidí uvažuje o vybudování studny. Jenže voda není naším majetkem, takže jen tak si postavit studnu, byť na svém pozemku, a využívat vodu z ní, nemůžeme. Pro její stavbu platí přísná pravidla.

Jak si postavit studnu s kvalitní vodou

Studna je podle stavebního zákona stavbou. Musí být tedy mj. povolena speciálním stavebním úřadem (vodoprávním úřadem). A podle vodního zákona je současně vodním dílem, k jehož provedení (ale i změně nebo zrušení!) je také nutné povolení vodoprávního úřadu, zejména povolení k odběru vody („nakládání s vodami“). Obě povolení vydává v jednom rozhodnutí příslušný vodoprávní úřad, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu. Domovní studny povolují pověřené obecní úřady.

 • Všechny šachtové studny a vrtané studny hlubší než 30 m jsou dále podle horního zákona považovány za báňská díla. K těmto studním je nutný i souhlas Obvodního báňského úřadu.
 • K povolení stavby studny potřebujeme nejen projekt, ale i mnoho dalších dokumentů. Bude nezbytné obrátit se na specialisty.
 • Zákon totiž nepovoluje stavbu studny svépomocí, ani pod odborným dohledem.

Stavbu studní vrtaných, ale i kopaných mohou podle zákona vykonávat jen firmy (osoby), které k tomu mají živnostenské povolení a také oprávnění od báňského úřadu. Rovněž doporučujeme uzavřít s firmou na vybudování studny i průzkum smlouvu.

Kam studnu umístit

Základním předpokladem pro novou studnu je, aby byl k dispozici dostatek vody. Kde by se mělo kopat či vrtat a do jaké hloubky určí odborník, hydrogeolog nebo studnař.
Ten na základě znalosti hydrogeologických poměrů lokality, vydatnosti okolních studní a vlastního měření většinou dokáže odhadnout budoucí vydatnost. Někdy však jistou odpověď dá pouze provedení zkušebního vrtu a čerpací zkoušky.

 • Seriózní firma je na vyhledání vody schopna poskytnout záruku.

Jaká by měla být vydatnost studny?

Záleží na plánovaném využití. Např. pro obytnou jednotku se 4–5 obyvateli s průměrnou spotřebou 150 l/osoba/den se za minimální považuje přítok 30–50 l/hodina.

Abychom nezplakali nad výdělkem, je dobré tuto problematiku ošetřit ve smlouvě. Vyplatí se např. dát si do smlouvy podmínku, že nebude-li ve studni voda v požadovaném (firmou odhadnutém, určeném) množství, nezaplatíme, nebo že zaplatíme jen průzkumné práce. Tím snadno odhalíme neseriózní firmu.

 • Otázka vydatnosti se netýká jen nového zdroje, ale i těch stávajících. Ty nesmí nová studna ovlivnit. Než začneme s budováním nové studny, musíme zaznamenat stavy hladiny a hloubky dna okolních studní. Tento údaj si necháme od majitelů podepsat, aby později nedošlo ke sporům.

Pozor na možná znečištění

Důležitá je rovněž kvalita vody. Tu zjistíme rozborem vody z nejbližších studní, a také ze zkušebního vrtu.

Voda v budoucí studni nesmí být znečišťována. Značnou roli proto hraje i její okolí. Nejmenší vzdálenost studní od zdrojů možného znečištění se stanoví na základě hydrogeologického průzkumu a posudku. Důležitý je nejen druh potenciálního zdroje znečištění, ale i směr a intenzita proudění podzemních vod. Orientačně lze použít údaje o nejmenších vzdálenostech veřejných a domovních studní od zdrojů možného znečištění, obsažené v ČSN 75 5115 „Studny individuálního zásobování vodou“.

Např. nejmenší vzdálenost domovních studní od žump, septiků a kanalizačních přípojek je 5 m v málo propustném prostředí, resp. 12 m v propustném prostředí, jako jsou štěrky, písky, silně rozpukané horniny apod.

Kopaná, nebo vrtaná?

Pro vybudování domovních studní se využívají dvě technologie:

 • Jedna představuje studny kopané, tedy hloubené, které jsou vyztuženy pláštěm ze skruží nebo zdiva. Minimální předepsaný vnitřní průměr je u studní domovních 0,8 m.
 • Druhou variantou je studna vrtaná, což je studna hloubená rotačním nebo nárazovým způsobem speciálním vrtným zařízením, zpravidla vyztužená zárubnicemi (odtud též název trubní studna). Nejčastějším optimálním profilem je 169 až 225 mm. Vzácnější jsou průměry 300 mm a větší.

Která studna je lepší? To se nedá jednoznačně říci. Fakticky bude nejvíce záležet na hloubce hladiny vody pod úrovní terénu. V případě, že se hladina nachází mělce pod terénem, bývá výhodnější studna šachtová. Jeli hladina ve větší hloubce, bývá výhodnější studna vrtaná.

 • Důležitá je rovněž propustnost zvodnělé vrstvy. Pokud je propustnost vysoká (písky, štěrky, pískovce apod.), je vhodné k jímání použít širokoprofilové studny šachtové. Nejde tedy o zcela jednoduchou záležitost. Je proto dobré konzultovat otázku typu studny s hydrogeologem nezávislým na firmě, která má studnu budovat.

Z důvodu nižší pracnosti a tudíž i nižší ceny, se dnes budují převážně studny vrtané.

Kvalitu vody můžeme upravit

Jestliže chceme vodu ze studny používat jako pitnou, musí splňovat požadavky na kvalitu pitné vody stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004. Realita je taková, že zcela ji splňují zdroje podzemní vody jen ve výjimečných případech.

 • Nejčastějšími problémy jsou vysoký obsah železa a manganu ve vodě, mikrobiologická kontaminace, tvrdost vody a zvýšený obsah dusičnanů. Jestliže rozbor vody takové zvýšení hodnoty prokáže, je nutné pořídit si speciální zařízení, které vodu do požadované kvality upraví. Jedním z renomovaných výrobců je např. firma Waleon. O jaká zařízení jde a jak fungují?

Odstranění železa a manganu

Automatický tlakový filtr na odstranění železa a manganu účinně snižuje jejich koncentraci. Před filtr je předřazena dávkovací stanice, která zajistí chemickou předúpravu surové vody a její hygienické parametry. Voda poté proudí přes vrstvy speciální náplně, která má schopnost účinně odfiltrovat všechny formy železa a manganu.

Programovatelná řídicí jednotka s LCD displejem zabezpečí možnost konfigurace jednotlivých regeneračních cyklů v závislosti na kvalitě vody a typu instalace. Voda je po úpravě čirá a splňuje maximální povolené koncentrace železa a manganu stanovené legislativou. Zařízení lze pořídit za cenu od 35 000 Kč.

Dezinfekce vody

Bakterie a další mikroorganismy jsou běžnou součástí životního prostředí, včetně vody. Přidáváním velmi malých dávek chlóru do vody zajistíme dezinfekci vody a zabráníme množení bakterií ve vodovodní síti. Dezinfekcí předcházíme vzniku usazenin mikrobiologického charakteru na vnitřních stěnách potrubí.

Dávkovací stanice funguje následovně: na základě signálu z vodoměru dochází k přesnému dávkování chlóru přímo do tlakového rozvodu vody. Instaluje se na hlavním přívodu vody do objektu. Zařízení lze koupit za cenu od 15 000 Kč.

Změkčení vody

Voda obsahuje mnoho různých prvků a jejich sloučenin. U vody u nás běžně dostupné je hodnota jejich obsahu přibližně 0,5 %. Přítomnost většího množství prvků vápníku, hořčíku a jejich sloučenin však způsobuje tzv. tvrdost vody. Usazeniny a inkrustace těchto sloučenin (známé jako vodní kámen) ale citelně snižují výkony čerpadel, kotlů, ohřívačů vody a způsobují škody zanášením průtočného průřezu trubních rozvodů a vodních armatur.

 • U vody s tvrdostí vyšší než 5°dH se doporučuje nainstalovat úpravnu na změkčení vody. Katexovou technologií jsou trvale odstraněny soli vápníku a hořčíku a tím je zamezeno vzniku vodního kamene. Např. úpravny Waleon mají elektronickou řídicí jednotku, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost instalovaného zařízení. Současně zajišťuje úsporu regenerantu a vody a tím i kratší dobu regenerace. Ceny tohoto zařízení začínají na 20 000 Kč.

Odstranění dusičnanů

Automatické úpravny vody odstraňují z vody dusitany a dusičnany speciálními náplněmi, které se pravidelně podle potřeby automaticky regenerují roztokem soli. Dusitany a dusičnany způsobují vážné zdravotní problémy, proto je jejich odstranění z vody na pitné účely nevyhnutelné.

 • Úpravna vody na odstranění dusičnanů sestává z řídicí jednotky, sklolaminátové tlakové nádoby s náplní a zásobní nádrže pro roztok soli. Po upravení nastaveného množství vody spustí digitální řídicí jednotka s mikroprocesorem automaticky regeneraci náplně. Tím zabezpečuje nepřetržitou dodávku upravené vody. Toto zařízení lze pořídit za cenu od 35 000 Kč.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků