Hlavní obsah
Povodní zdemolovaný dům v Hrádku nad Nisou. Foto: Libor Zavoral, ČTK

Nejčastější důvody sporů s pojišťovnami kvůli výplatě pojistek po velkých škodách

Mezi nejčastější důvody sporů lidí s pojišťovnami bývají staré smlouvy, limity plnění a třeba také to, zda se pojištění proti povodni vztahuje i na vystoupnutí vody z kanalizačního potrubí. Zkrátka důležité jsou definice, pojmy a jaká slovíčka jsou ve smlouvě zaškrtnutá, a jak je ta či ona konkrétní pojišťovna vysvětluje v pojistných podmínkách.

Povodní zdemolovaný dům v Hrádku nad Nisou. Foto: Libor Zavoral, ČTK
Nejčastější důvody sporů s pojišťovnami kvůli výplatě pojistek po velkých škodách

„Často lidé nevědí, proti jakým rizikům jsou pojištěni. Jsou pak překvapeni, když jim pojišťovna oznámí, že pojistné plnění nemůže vyplatit. Povodně a záplavy mají přitom speciální prostor hned na první straně smlouvy, kde je názorně zaškrtnuto, zda se na povodně pojištění vztahuje nebo ne,“ zdůraznil Milan Káňa z Kooperativy.

Lidé také často spoléhají na smlouvy, které jsou staré a nepokrývají hodnotu majetku, která třeba během patnácti let od podpisu smlouvy narostla. Podle Evy Svobodové z UNIQA by si lidé smlouvy s pojišťovnami měli přitom aktualizovat alespoň jednou za pět let. Zaměňují se pojmy pojištění stavby a domácnosti.

Stavba a domácnost není totéž!

„Lidé se mylně domnívají, že součástí pojištění stavby je pojištění movitých věcí,“ připomněla Dagmar Koutská z České pojišťovny. „Pojištění domku a pojištění domácnosti ale není totéž! Pojišťuje se obojí, a i když je to třeba v jedné smlouvě, jsou to dvě různé části,“ potvrdila Svobodová z UNIQA.

Dům otočte vzhůru nohama, radí Direct

„Představte si, že byste svůj byt nebo dům obrátili vzhůru nohama. Vše, co se nepohne, tedy například zdi, se zahrnuje do pojištění nemovitosti. To, co je uvnitř a spadne na zem, patří do pojištění domácnosti,“ zjednodušuje pojmy Tomáš Zavoral z Direct pojišťovny.

Vodovodní škodou není přeteklá vana

Například vodovodní škody mají pojišťovny specifikovány různě, zpravidla se jedná o poruchu vodovodního zařízení.

„Klienti se často mylně domnívají, že vodovodní škodou je i když zaprší do domu, přeteče voda z vany nebo voda při mytí nebo sprchování, zatéká z okapu nebo dešťových svodů, vyteče voda z prasklého akvária,“ řekl Právu Tomáš Zavoral z Direct pojišťovny.

Zvlášť se také pojišťuje přímý zásah blesku a nepřímý zásah (škody způsobené přepětím). V těchto pojmech je rozdíl.

Živly u auta z povinného ručení jen u Kooperativy

Mnohdy také vzniká omyl, že si klienti myslí, že povinné ručení kryje i škody na autě způsobené živelními událostmi. Do některých variant povinného ručení je zahrnuje pouze Kooperativa, ostatní pojišťovny nikoli.

Povodeň a záplava, to je už starý chyták, ale pozor na něj!

Jen pro připomenutí rozdíl mezi povodní a záplavou. Při povodni dochází k zatopení rozsáhlých území vodou, která vystoupila z břehů vodních toků a nádrží, obvykle následkem atmosférických srážek.

Záplavu naopak způsobuje voda stékající po povrchu. Její příčinou vedle srážkových přívalů může být např. havárie vodovodního potrubí. Většina seriózních pojišťoven však již rizika povodeň/záplava spojuje, takže by ani u tohoto rizika nemělo docházet k nedorozuměním.

Ne jen podle selského rozumu by se tyto pojmy neměly rozlišovat v základních živelních pojistkách, ale mimochodem, když se podíváte do slovníku českých synonym, tak je zde jasně napsáno, že ke slovu "povodeň" je jako druhé slovo stejného významu "záplava."

Nicméně některé menší pojišťovny stále mají povodeň vedenou pouze jako nadstandardní živelní připojištění. Čtěte proto vždy pozorně smlouvy!

Pro výplatu jsou klíčové definice

„Při sjednání pojištění klient (ke smlouvě) obdrží pojistné podmínky, ve kterých jsou mimo jiné vysvětleny použité pojmy a výrazy. Jsou zde i vysvětlena jednotlivá pojistná nebezpečí. Pokud dojde ke škodní události, vždy je prvotně posuzována příčina škody ve vztahu k definici jednotlivých pojistných nebezpečí,“ zdůraznila Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

„Důležité je nejenom odpovědět na otázku ZDA jsem pojištěn, ale také na otázku, JAK jsem pojištěn,“ uzavřel Václav Bálek za Allianz.

Limity plnění a spoluúčast

Limit plnění je nejvyšší možná hranice, kolik můžete od pojišťovny dostat zaplaceno. Odpovídá většinou celkové pojistné částce, kterou si člověk určí při sjednání pojištění.

Limity pojistného plnění je možné zpravidla určit různě vysoké na různé druhy rizik. Od hlavního limitu pojistného plnění se odvíjejí dílčí limity. Ty určuje pojišťovna v pojistných podmínkách a udávají se v procentech. Limit pojistného plnění pro případ vloupání u pojištění domácnosti je jeden milión korun, dílčí limit na elektroniku může být 20 tisíc korun.

„S výší dílčích limitů na pojistnou událost souvisí i spoluúčast klienta a je individuální v závislosti na pojišťovnách a sjednaném pojištění. Adekvátně k nastavené pojistné částce většina pojišťoven vyžaduje odpovídající zabezpečení objektu,“ připomíná ČAP.

A jak limity plnění vysvětlují jednotlivé pojišťovny?

Kooperativa: Pojišťovna obecně hradí škody na majetku do pojistné částky, která má odpovídat hodnotě pojišťované věci. V případě některých nebezpečí, typicky povodně, některé pojišťovny své pojistné krytí omezují limitem, který je nižší než pojistná částka. Limit bývá vyjádřen zlomkem procenta z pojistné částky nebo konkrétní finanční částkou.

Česká pojišťovna: Některé smlouvy nebo určité pojišťované předměty mají limity plnění. To znamená maximální částky, které klient za poškozené nebo zničené věci může dostat. Vaše pojištění se sice může vztahovat na všechny požadované věci i rizika, ale limity plnění u některých z nich mohou být tak nízké, že pojištění nesplní svoji funkci. Pokud máte v domácnosti dražší věci jako elektroniku, šperky, umělecké předměty, je dobré připojistit je zvlášť. Základní pojištění domácnosti kryje ztrátu cenných předmětů jen do určité výše.

UNIQA: Limitem plnění bývá obecně pojistná částka, popřípadě jiná částka uvedená po dohodě v pojistné smlouvě. Limit se tvoří jednak podle určitých tabulkových podkladů (základ) a projednání s klientem – ten k tomu přidá individuální pohled – na kolik si zázemí cení, co je pro něj nejdůležitější atp.
Wüstenrot: Limit plnění se stanoví v případě, že nelze určit pojistnou hodnotu. Nebo se také použije v případě, že se pojištění nevztahuje na celou hodnotu věci.

Například pro druh věci ze souboru – jízdní kola ze sportovních potřeb. Důležitá je tržní cena nemovitosti, pokud ji klient zná, vychází z ní. Pokud ne, může navštívit finančního poradce, který mu na speciálním kalkulátoru vypočítá hodnotu nemovitosti. Do kalkulátoru se zadávají specifikace, například o jaký typ budovy se jedná – rovná střecha, šikmá střecha, kolik poschodí, zda je zde sklep či podkroví, region, užitná plocha nebo zda jde o standardní či nadstandardní provedení.

Allianz: Limity plnění u pojištění majetku občanů nemá. Takže ani není při výplatě náhrady škody ničím limitována. V Allianz se pracuje se spoluúčastí, kterou si lidé zvolí.

Pozor na výluky

Rozhodně si dejte pozor na výluky z pojištění. U některých pojistitelů neexistuje speciální pojistka proti živelním událostem. Nabízejí majetkové pojištění a to kryje určité skupiny rizik pojištěného majetku.

„Obvykle pojišťovny nabízejí krytí rizik v souborech nebo balíčcích, kdy ten základní, nejméně obsáhlý je součástí středního a ten je součástí toho nejobsáhlejšího. U jiných pojistitelů nejmenší balíček zahrnuje pouze živly, větší balíčky pak další rizika,“ vysvětluje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

Pojistky v žádném případě nekryjí válku, teroristy a jadernou nehodu

Pokud vezmeme ten nejširší soubor rizik, tak pokrývá živelní rizika, jako je požár, úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, sesuv hornin, tíha sněhu, zemětřesení. Samozřejmě s možnými odchylkami jednotlivých pojišťoven.

„Vždy doporučujeme číst pojistné podmínky a přesvědčit se, zda sjednané pojištění pokrývá všechna požadovaná rizika. Pozornost je třeba obzvlášť věnovat i výlukám z pojištění,“ zdůraznila Kotyrová.

„Živelní pojištění nekryje například škody vzniklé klasickým větrem – vichřicí samozřejmě ano, opotřebením, poškozením na objektu ve špatném technickém stavu. Časté výluky pak bývají v souvislosti s pojistnými událostmi vzniklými válečnými událostmi, teroristickými útoky, působením jaderné energie,“ dodal Tomáš Zavoral z Direct pojišťovny.

Co kryje základní živelní pojistka
Některé menší pojišťovny stále rozlišují pojmy záplava a povodeň, ale jsou to už spíše výjimky. U nich se na povodeň stále musíte připojistit. Velké pojišťovny již v tom nedělají rozdíl a povodeň je zahrnuta v základním pojištění. Co tedy živelní pojistky zahrnují a na co se už musíte připojistit?
Česká pojišťovna
V základním majetkovém pojištění jsou zahrnuta rizika: požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, voda vytékající z vodovodních zařízení, odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží, úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci.
U pojištění domácnosti si u ČP lze připojistit riziko přepětí, nebo pojištění skel na všechna rizika. U staveb je to poškození nebo zničení stavebních součástí nebo náraz vozidla.
Kooperativa
„Živelní událostí se obvykle rozumí vichřice, krupobití, povodeň, záplava, zemětřesení, tíha sněhu a sesuv lavin nebo zemin. Požár, úder blesku, výbuch a pád letadla se zpravidla pojišťují zvlášť,“ připomněl Milan Káňa z Kooperativy.
Allianz
Pojistná smlouva na pojištění majetku kryje všechna pojistná nebezpečí vyplývající z živelních událostí.
„Klienti mají možnost vybrat si ze tří variant pojištění majetku pro nemovitosti a domácnost. Základní obsahuje požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřici, krupobití, vodu vytékající z vodovodního zařízení a krádež. Ve druhém je záplava s povodní, sesuv půdy, tíha sněhu, pád stromů a stožárů, náraz vozidla, mráz a zemětřesení. Ve třetí variantě jsou všechna zbývající běžná rizika,“ dodal Václav Bálek z Allianz.
UNIQA
Požár, výbuch, zřícení letadla nebo pád předmětů, úder blesku, rázová vlna, kouř, vichřice, tíha nebo sesuv sněhu, zřícení skal, sesuv půdy, krupobití, vodovodní škody, laviny, povodně, záplavy, zával, zemětřesení – to vše může být zahrnuto, klient si volí rizika podle vlastních přání, přičemž poradce ho upozorní na všechna a případně doporučí podle lokality.
Česká podnikatelská pojišťovna
V základním, nejlevnějším rozsahu nabízí krytí proti živelním rizikům: požár, úder blesku a záplava vzniklá jinak než v souvislosti s povodní. V rozšířeném rozsahu je krytí ostatních živelních rizik jako jsou: vichřice; krupobití; sesuv půdy, skal, sněhových lavin; zemětřesení; zřícení skal nebo lavin; tíha sněhu nebo mrazu; mráz na vodovodním nebo topném systému.
Pojistné nebezpečí povodeň je volitelné připojištění, které lze sjednat k základnímu nebo rozšířenému rozsahu. Pojistky ČPP dále nabízejí navíc pojistnou ochranu pro pád letadla nebo jeho části, únik kapaliny z technických zařízení, náraz dopravního prostředku.
Wüstenrot
V základním pojištění je požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna, voda z potrubí, lom trubky, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal, vandalismus se zjištěním pachatele. Dále je možné pojistit povodně, záplavy.

Finance bleskově

I náklady, které lidem vzniknou v souvislosti s záchrannými kroky před blížící se povodní, lze proplatit z pojištění. Právu to potvrdila Dagmar Koutská z ČP. „Zachraňovací náklady se standardně z pojištění domácnosti nebo stavby klientovi hradí.“

Kromě toho v rámci likvidace pojistné události můžete kteroukoli pojišťovnu požádat o vyplacení zálohy. „Naši likvidátoři nabízeli výplaty záloh na pojistná plnění na základě odhadu výše škody mobilním technikem,“ dodal Jiří Cívka z Generali.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků