Hlavní obsah

VŠ: Podrobnosti o pedagogických fakultách

18. 1. 2005, 7:30
Právo, Pavlína Röslerová

V následujícím přehledu uvádíme podrobnější informace ke všem pedagogickým fakultám. Seřazené jsou podle procentuálních šancí na přijetí jak vyplývají z loňského přijímacího řízení.

Foto: Animánie

Lajku do Plzně doprovodí sám autor Aurel Klimt.

Článek

Na pedagogiku se stále hlásí převážně dívky. K úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek by mělo stačit dobře zažité učivo ze střední školy. Pro řadu studentů je pedagogická fakulta startovním můstkem i do dalších oborů.

Pedagogická fakulta Univerzity J. E.Purkyně v Ústí nad Labem

59% šance na přijetí

Předpokládá přijetí 1500 uchazečů. Největší zájem je o Učitelství cizích jazyků pro ZŠ NJ, Učitelství cizích jazyků pro ZŠAJ, dále o Učitelství pro 1.stupeň ZŠ v kombinované formě.

Ve většině případů se skládá přijímací zkouška z písemného testu. Pokud je u zvoleného oboru i absolvování pohovoru, klade se důraz na zájem uchazeče o studovaný obor. Talentové zkoušky se dělají z tělesné, hudební a výtvarné výchovy. Školné v Centru celoživotního vzdělávání se liší podle kurzu a jeho délky. Více informací najdete na webu.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

49% šance na přijetí

Přijme 998 studentů. Na obory český jazyk, biologie, přírodopis a pěstitelství, chemie se přijímací zkouška nekoná, uchazeči budou přijímáni podle výsledků studia na střední škole.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí fakulta doplňkové pedagogické studium pro mistry odborné výchovy, pro učitele odborných předmětů a rozšiřující studium dalšího předmětu pro absolventy příslušného studijního programu učitelství. Školné činí 5300-6200 Kč za každý semestr.

Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci

45% šance na přijetí

Přijme až 600 uchazečů do studijního programu Učitelství a až 350 studentů do dalších studijních programů (Sociální práce, Speciální pedagogika, Ekonomika a management, Sportovní management, Pedagogika). Ve studijním programu Učitelství bylo pro příští školní rok zjednodušeno přijímací řízení - v jednotlivých oborech jsou vypsána kritéria, za kterých lze přijímací zkoušku na základě dosavadních výsledků prominout.

Školné v kursech celoživotního vzdělávání se pohybuje od šesti do osmi tisíc korun za semestr.

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

39% šance na přijetí

Zkoušky jsou vesměs písemné a obsahově odpovídají učivu gymnázia v příslušném oboru. Na některých oborech zájem až desetkrát přesahuje možnosti fakulty. Fakulta nabízí za peníze studium v oborech dalšího vzdělávání učitelů.

Pedagogická fakulta UK

38% šance na přijetí

Minimální předpokládaný počet přijatých studentů na fakultu pro akademický rok 2005/2006 je 940 studentů. Zájem pětkrát převyšuje možnosti fakulty. Tradičně největší zájem je o obory se speciální pedagogikou, dále učitelství předškolní pedagogiky, 1. stupně, jazyků a humanitních předmětů. Menší je zájem o technické a přírodovědné kombinace.

Za přijímací zkoušku uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Téměř polovinu tvoří hodnocení písemných, případně talentových zkoušek, kde se předpokládá dobrá znalost předmětu. Při ústních pohovorech se hodnotí osobnostní předpoklady pro učitelské povolání a celkový projev. Jednotlivá kola přijímacích zkoušek jsou vyřazovací. Největší počet uchazečů neprojde sítem talentových nebo písemných zkoušek.

Zájem o programy celoživotního vzdělávání se každým rokem zvyšuje. Stojí od 6000 do 9800 Kč.

Pedagogická fakulta MU v Brně

36% šance na přijetí

Nestanovuje dopředu počet přijímaných uchazečů, ale předpokládá se, že bude přijato přes 1500 uchazečů. Největší zájem je o pedagogické asistentství a učitelství humanitních studijních oborů - především o anglický a český jazyk, občanskou a výtvarnou výchovu a dějepis. Také o odborné studium speciální a sociální pedagogiky je velký zájem, méně uchazečů láká učitelství fyziky a chemie.

Všichni uchazeči o bakalářské a magisterské studijní obory konají celouniverzitní test studijních předpokladů. Studijní oddělení proto uchazečům o studium doporučuje seznámit se s loňským testem. Kromě toho uchazeči konají odborný písemný test pro jazykové obory - anglický, francouzský, německý a ruský. Praktickou talentovou zkoušku podstoupí u oborů zaměřených na výtvarnou a hudební výchovu. Den otevřených dveří je už pozítří 15. 1. 2005.

V rámci přijímacího a přezkumného řízení byli v minulosti přijati téměř všichni úspěšní uchazeči o studium oborů s fyzikou a francouzským jazykem. Velkou naději na přijetí měli i uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky ke studiu kombinací oborů s ruštinou, technickou výchovou, matematikou a chemií.

Fakulta nabízí řadu doplňujících studijních programů nebo kursů, především pro učitele.

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

34% šance na přijetí

Přijme 1300 studentů do 17 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a 66 oborů. Některé z nich jsou nabízeny ve formě prezenční i kombinované. Největší zájem je o obory zaměřené na sociální oblast.

Podrobné požadavky k přijímacím zkouškám jsou na webových stránkách fakulty, včetně ukázek testů k přijímacím zkouškám z uplynulého akademického roku. Předpokládají se standardní gymnaziální znalosti. Den otevřených dveří je už zítra 14. 1. 2005.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

32% šance na přijetí

Nabízí tříleté studium bakalářské, čtyřleté magisterské, programy celoživotního vzdělávání - doplňující pedagogické (čtyři semestry), rozšiřující studium a dvouleté navazující magisterské studium.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

28% šance na přijetí

Přijme 180 studentů do bakalářské formy studia a 690 na magisterské studium. Obory, kde se přijímá bez zkoušek: např. Učitelství pro 1. st. ZŠ, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství matematiky, přírodopisu a technické a informační výchovy pro 2. stupeň ZŠ. U těchto oborů rozhoduje prospěch ze střední školy.

Reklama

Výběr článků