Hlavní obsah

Poradna: V práci měním pozici. Musím absolvovat novou zkušební dobu?

29. 3. 2011, 7:00

Zkušební doba je jedním ze zákonných nástrojů, které by měly chránit zaměstnavatele. Za tři měsíce, kdy je možné zrušit pracovní poměr bez jakýchkoli průtahů, by se mělo projevit všechno, co možná uchazeč dovedně zamaskoval při přijímacím pohovoru. Nemůže ale zaměstnavatel zkušební dobu zneužít?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Jaké mám možnosti, když v poslední době v naší firmě dochází k častým personálním změnám a zaměstnanci jsou víceméně "dotlačeni" podepsat dodatky k pracovním smlouvám o změně pracovní pozice s interní zkušební dobou 3 měsíce? Když o to nemám zájem, mohu to odmítnout? V případě, že dodatek s interní zkušební dobou podepíšu, může mne v této době zaměstnavatel ze dne na den propustit? V případě nejsem-li já spokojena s jednáním firmy a se stávající situací a s novou pozicí, mohu odejít ze dne na den já?

Co stanoví zákon - změna druhu práce

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle jeho pracovní smlouvy a zaměstnanec je povinen práci podle této pracovní smlouvy vykonávat. V pracovní smlouvě musí být vždy uveden i druh práce, který vymezuje, jakou práci bude zaměstnanec konat. Zaměstnavatel pak není oprávněn požadovat, aby zaměstnanec konal jiný druh práce, než který má v pracovní smlouvě sjednán.

Výjimky z tohoto pravidla stanoví zákoník práce, podle kterého je zaměstnavatel v některých případech, které většinou spočívají v ochraně zdraví, povinen převést zaměstnance na jiný druh práce a v některých případech je k převedení oprávněn. Za předpokladu, že u vás nastane některá z výjimek, pak můžete být převedena na jiný druh práce i bez vašeho souhlasu.

Dodatek se v tomto případě neuzavírá – zaměstnavatel má pouze povinnost předem s vámi projednat důvod převedení a následně vám vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době trvání tohoto převedení.

Lze odmítnout dodatek podepsat?

Ve vašem případě zřejmě nenastal žádný ze zákonem předpokládaných důvodů k převedení na jinou práci i bez souhlasu. Zaměstnavatel vám proto musí přidělovat práci odpovídající druhu práce uvedenému ve vaší pracovní smlouvě. Sjednaný druh práce změnit lze, s jeho změnou však musíte souhlasit vy i zaměstnavatel. Ke změně vaší stávající pracovní smlouvy a podepsání dodatku vás zaměstnavatel nemůže v žádném případě nutit.

V případě, že se zaměstnavatel dostal do situace, kdy pro vás nemá práci podle vaší pracovní smlouvy, vzniká mu překážka v práci. Po dobu trvání překážky v práci vám zaměstnavatel práci nepřiděluje a Vám za tuto dobu vzniká nárok na náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Zkušební doba

Zkušební doba slouží především k tomu, aby si zaměstnavatel a nový zaměstnanec vzájemně ověřili vhodnost pracovního vztahu pro obě strany. Zkušební dobu lze sjednat písemně nejpozději v den, který je v pracovní smlouvě uveden jako den nástupu do práce. Maximální délka zkušební doby činí 3 měsíce počínaje dnem vzniku pracovního poměru. Je vyloučeno, aby si strany dohodly v rámci jednoho pracovního vztahu více zkušebních dob, a to ani např. při změně dosavadního druhu práce.

Pokud se tedy rozhodnete přistoupit na nabídku zaměstnavatele a podepsat dodatek k pracovní smlouvě, není možné, aby s tím byla spojena jakákoli nová zkušební doba. Takovéto ujednání by bylo v rozporu se zákonem a proto neplatné. Nic by na tom nezměnil ani fakt, že byste s tím vyjádřila svůj souhlas. S ohledem na relativní neplatnost byste však musela tuto neplatnost uplatnit písemně u zaměstnavatele v tříleté promlčecí lhůtě.

Shrnutí

Zaměstnavatel vás nemůže nutit ke změně druhu práce vymezeného v pracovní smlouvě, podepsání takového dodatku můžete odmítnout. V případě, že byste na takovou změnu přistoupila, nelze znovu sjednat zkušební dobu, a tudíž není možné ani rozvázání pracovního poměru v jejím rámci.

Chce-li zaměstnavatel platně rozvázat pracovní poměr, musí využít jeden z prostředků nabízených zákoníkem práce - dohodu o rozvázání pracovního poměru, výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru. Stejné možnosti pak samozřejmě máte i vy.

Okamžitě zrušit pracovní poměr však můžete pouze v případech stanovených zákoníkem práce, zejména pokud vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo její část do 15 dnů po uplynutí termínu její splatnosti. V ostatních případech se uplatní minimálně dvouměsíční výpovědní doba, pokud se se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru v kratší lhůtě nedohodnete.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská, advokátní kancelář  Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Výběr článků