Hlavní obsah

Poradna: Jak správně doručovat zaměstnavateli?

20. 12. 2016, 9:55

I zaměstnanec se může dostat do situace, kdy potřebuje se svým zaměstnavatelem jednat formálně, prostřednictvím písemných listin. V takovém případě pak vyvstává otázka, jak správně listinné písemnosti zaměstnavateli doručovat. Zejména v případě, kdy zaměstnavatel v tomto ohledu příliš nespolupracuje.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Uzavřel jsem pracovní poměr s novým zaměstnavatelem, ale záhy jsem zjistil, že jde o velmi pochybnou společnost, která má celou řadu problémů a dluží, kam se podívá. Naštěstí jsem měl sjednanou zkušební dobu a tak jsem se rozhodl, že pracovní poměr takto zruším a najdu si něco lepšího. Když jsem ale dokument do sídla zaměstnavatele nesl, nikoho jsem tam nezastihl. Nakonec jsem tedy dokument poslal poštou. Ani poštovní zásilku si však nepřebírají, ta nyní leží na poště. Došlo tedy ke zrušení pracovního poměru, nebo jak mám dále postupovat?

Doručování dle zákoníku práce

Zákoník práce obsahuje samostatnou úpravu týkající se doručování listin v rámci pracovněprávních vztahů. Doručování má tak svá pravidla, která je nutné respektovat a která zároveň mohou být jiná, než na jaká jsme zvyklí v rámci jiných, např. obchodních či občanských vztahů.

Rozhodující je pouze skutečnost, zda se daná listina dostala tzv. do sféry vlivu zaměstnavatele.

Tato pravidla však upravují zejména doručování ze strany zaměstnavatele, který se snaží doručit listiny zaměstnancům. Pro zaměstnavatele jsou stanoveny poměrně přísné postupy, které musí dodržet, aby byla listina řádně doručena. Zaměstnanci to mají o mnoho jednodušší.

Doručování zaměstnancem zaměstnavateli

Zaměstnanec může listiny svému zaměstnavateli doručovat de facto libovolným způsobem. Rozhodující je pouze skutečnost, zda se daná listina dostala tzv. do sféry vlivu zaměstnavatele. Zjednodušeně řečeno, je tedy podstatné, zda se zaměstnavatel měl možnost s doručovanou listinou seznámit.

Pokud ano, je listina považována za řádně doručenou, a to i v případě, že si ji zaměstnavatel ve skutečnosti nepřevzal a ani si ji tedy nepřečetl.

Způsoby doručování

Nejběžnějším způsobem doručování je osobní předání listiny zaměstnavateli v jeho sídle. Listinu může převzít jakákoliv osoba, která je k tomu určena (např. recepční nebo nadřízený).

V případě osobního doručování je tato osoba povinna vystavit na výzvu zaměstnance potvrzení o doručení. Listina je v takovém případě doručena v momentě, kdy si ji daná osoba převezme, případně kdy ji odmítne převzít.

Dalším běžným způsobem doručování je poté doručování prostřednictvím pošty. V takovém případě je listina doručena okamžikem, kdy se poštovní doručovatel pokusí listinu poprvé doručit.

Jestliže si listinu nikdo nepřevezme a zásilka je tak uložena na poště, má se za to, že se listina již dostala do sféry vlivu zaměstnavatele, neboť ten si ji může na poště kdykoli vyzvednout. Pokud je zaměstnavatel zastoupen (např. advokátem) je možné doručovat i přímo tomuto zástupci.

Navíc pokud tak bylo mezi stranami dohodnuto, je možné používat i elektronickou komunikaci. Ta ale není v pracovních vztazích příliš obvyklá a s ohledem na související pravidla ani praktická.

V tomto směru je důležité dát si pozor, zda si zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodl předem nějaká konkrétní pravidla ohledně doručování, např. v pracovní smlouvě. Pokud by tomu tak bylo, je nutné tato pravidla respektovat. Rovněž může speciální pravidla obsahovat kolektivní smlouva, která je u zaměstnavatele uzavřena.

Shrnutí

S ohledem na výše uvedená pravidla bylo vaše zrušení pracovního poměru již řádně doručeno, a to okamžikem, kdy se pošta pokusila písemnost doručit vašemu zaměstnavateli. Od té doby se totiž listina dostala do sféry jeho vlivu a ten měl možnost se s ní seznámit.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků