Hlavní obsah

Poradna: Důsledky insolvence zaměstnavatele na konkurenční doložku

26. 6. 2012, 7:00

Úpadek zaměstnavatele představuje pro zaměstnance velkou nejistotu. Velmi často je tato situace spojena s platební neschopností, kdy zaměstnavatel není schopen uspokojovat nejen pohledávky svých obchodních partnerů, ale též nároky vlastních zaměstnanců. Jaké důsledky má tato situace na sjednané konkurenční doložky, které omezují zaměstnance ve výkonu výdělečné činnosti po určitou dobu po skončení pracovního poměru? Na to se společně podíváme na následujících řádcích.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Mám dotaz, jak postupovat, pokud je firma, ve které jsem zaměstnaný na dobu neurčitou, v úpadku. V současnosti jsem na rodičovské dovolené, přičemž půl roku po mém odchodu na rodičovskou dovolenou poslali majitelé firmu do úpadku. Dále mám konkurenční doložku, kterou po celou dobu 4 let dodržuji, tedy nemohu pracovat jinde a nemohu podnikat po dobu trvání pracovního poměru. Dle zákona mám po skončení pracovního poměru dostávat průměrný plat po dobu jednoho roku, ale ten rok nebudu moci pracovat ve stejném oboru. Bude mi tyto částky měsíčně vyplácet pracovní úřad a poté je mám sám nárokovat po podnikateli? Nebo si svůj nárok musím dodatečně přihlásit jako pohledávku k soudu?

Úpadek zaměstnavatele

Úpadek zaměstnavatele prohlašuje soud v rámci insolvenčního řízení. V této souvislosti je třeba především zdůraznit, že zahájení insolvenčního řízení ani jeho další průběh nemá pro zaměstnance a jejich pracovní poměry žádný bezprostřední důsledek. Jediná změna nastupuje v případě prohlášení konkurzu, když po tomto rozhodnutí vystupuje vůči zaměstnancům jako zaměstnavatel výhradně insolvenční správce.

Konkurenční doložka

Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem konkurenční doložku, ve které se zaměstnanec zaváže, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo měla vůči němu konkurenční povahu. Konkurenční doložka tak představuje omezení výdělečné činnosti zaměstnance pro určitou dobu po skončení jeho pracovního poměru.

Součástí konkurenční doložky je též závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání za každý měsíc plnění závazku z konkurenční doložky, jehož minimální výše je zákoníkem práce stanovena ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance (dříve jednoho průměrného výdělku).

Účelem konkurenční doložky je chránit zájmy zaměstnavatele v případě skončení pracovního poměru se zaměstnancem, který při výkonu svého povolání získal poznatky a znalosti o provozu zaměstnavatele, jež by následně mohl využít ke ztížení činnosti zaměstnavatele. Proto je možné konkurenční doložku uzavřít pouze v případě, že je to možné od zaměstnance, s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí, které u zaměstnavatele v zaměstnání získal, spravedlivě požadovat.

Konkurenční doložka musí být písemná, přičemž zaměstnanec ji může vypovědět pouze v případě, že zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti.

V praxi je pak třeba odlišovat konkurenční doložku, kterou se zaměstnanec smluvně zavazuje nevykonávat určité činnosti po skončení pracovního poměru od tzv. zákazu konkurence, který je zákonem uloženou povinností všech zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k zaměstnavateli trvá, nevykonávat bez písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Za plnění této povinnosti žádná zvláštní odměna zaměstnanci nenáleží.

Závěr

Z vašeho dotazu usuzujeme, že v současné době nemáte vůči zaměstnavateli žádné pohledávky, které byste mohl v rámci insolvenčního řízení uplatnit. Vzhledem k tomu, že aktuálně čerpáte rodičovskou dovolenou, bude zaměstnavatel moci váš pracovní poměr případně jednostranně ukončit až po jejím skončení. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla by bylo přemístění či zrušení zaměstnavatele, které na druhou stranu v době probíhajícího insolvenčního řízení rozhodně nelze vyloučit.

Po skončení vašeho pracovního poměru, za předpokladu, že zaměstnavatel bude existovat, se „zaktivuje“ závazek obsažený v konkurenční doložce, v důsledku čehož nebudete moci vykonávat určitou výdělečnou činnost a výměnou za to byste měl dostávat každý měsíc po dobu jednoho roku částku sjednanou v konkurenční doložce. Vzhledem k insolvenci vašeho zaměstnavatele se však dají očekávat problémy s výplatou finančního vyrovnání, a proto lze doporučit pokusit se s insolvenčním správcem dohodnout na ukončení vaší konkurenční doložky.

Pokud by však ke zrušení konkurenční doložky nedošlo, nároky z ní vyplývající by se ve vašem případě uplatňovaly přímo u insolvenčního správce tak, jako by byl on sám dlužníkem. Pracovněprávní pohledávky mají v rámci řešení insolvence zaměstnavatele zvláštní postavení a mohou být uspokojeny přímo z majetkové podstaty zaměstnavatele.

Rozhodně však nebudete moci uplatnit žádnou část peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky u Úřadu práce, neboť jeho povaha se nekryje s nároky, které může Úřad práce podle zákona uspokojit. Ten hradí pouze případnou dlužnou mzdu, její náhradu a odstupné, a to podle zvláštních pravidel a v omezeném rozsahu.

Odpovídali Barbora Kudrhalt Suchá a Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků