Hlavní obsah

DOKUMENT: Etický kodex poslance

4. 11. 2005, 13:25

Autorem textu je předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Článek

Níže podepsaní poslanci Parlamentu České republiky v návaznosti na ústavní slib poslance, ve kterém se zavázali vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v návaznosti na platné právní normy vymezující práva a povinnosti spojené s výkonem svého mandátu a při vědomí odpovědnosti vyplývající z chápání výkonu své funkce jako veřejné služby občanům České republiky se dobrovolně přihlašují k zásadám v tomto kodexu obsaženým, které se zavazují v průběhu výkonu svého mandátu dodržovat:

Čl. 1 Poslanec Parlamentu České republiky vykonává svůj mandát způsobem odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce. Dbá, aby při této jeho činnosti byly zejména dodržovány následující zásady:

a) zásada ochrany veřejného zájmu - poslanec se při výkonu mandátu řídí veřejným zájmem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

b) zásada otevřenosti - poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou veřejného mínění. Za tím účelem zachovává maximální míru otevřenosti při poskytování informací o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný střet zájmů, k němuž při této činnosti může dojít.

c) zásada svědomitosti - poslanec se při výkonu svého mandátu rozhoduje na základě objektivního a kvalifikovaného posouzení projednávané věci.

d) zásada dobrého jména Poslanecké sněmovny - poslanec svůj mandát vykonává v odpovědnosti a úctě k dobrému jménu Poslanecké sněmovny. Zdrží se, při plném zachování práva na kultivovanou kritiku, jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit důstojnost Poslanecké sněmovny, jejích orgánů nebo jiných poslanců.

e) zásada odpovědnosti - poslanec svůj mandát vykonává při vědomí odpovědnosti za tuto veřejnou funkci, která podléhá zejména kontrole veřejnosti vykonávané prostřednictvím orgánů Poslanecké sněmovny. Za tím účelem se podrobí kárnému nebo disciplinárnímu řízení podle zákona nebo podle tohoto kodexu.

Čl. 2 Poslanec Parlamentu České republiky dává souhlas se zveřejněním všech informací, které souvisejí s výkonem jeho mandátu s výjimkou těch, které podle zákona podléhají zvláštní ochraně. Souhlasí též se zveřejněním všech smluv, které v průběhu výkonu svého mandátu a v souvislosti s ním uzavře, pakliže by na základě těchto smluv měly být čerpány finanční prostředky z veřejných rozpočtů. Zejména poslanec souhlasí se zveřejněním výše svého platu, jakož i dalších platových náležitostí spojených s výkonem jeho veřejné funkce.

Čl. 3 Poslanec Parlamentu České republiky se zavazuje nad rámec zákona oznámit jakýkoliv dar, příjem nebo jinou majetkovou výhodu, kterou při výkonu svého mandátu a v souvislosti s ním získá on nebo osoba jemu blízká. Písemné prohlášení o získaném daru nebo jiném příjmu odevzdá poslanec do třiceti dnů od jeho nabytí mandátovému a imunitnímu výboru.

Čl. 4 Poslanec Parlamentu České republiky se zavazuje při výkonu svého mandátu spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost. Nenavrhne Kanceláři Poslanecké sněmovny, aby uzavřela s jeho rodinnými příslušníky smlouvy, na základě kterých by byli odměňováni za činnost, kterou pro poslance vykonávají.

Čl. 5 Poslanec Parlamentu České republiky se zavazuje na půdě Poslanecké sněmovny setkávat se zástupci pouze těch lobbyistických a jiných zájmových organizací, které se před tím registrovaly podle vnitřního předpisu sněmovny.

Čl. 6 Poslanec Parlamentu České republiky se při vědomí odpovědnosti vůči voličům, kteří jej volili, zavazuje v průběhu jednoho volebního období nezměnit členství v poslaneckém klubu té politické strany nebo hnutí, za které byl do Poslanecké sněmovny zvolen, s výjimkou případu, kdy dojde ke zrušení, sloučení nebo změně názvu této strany.

Čl. 7 Zjistí-li předseda nebo kterýkoliv jiný člen Poslanecké sněmovny, že poslanec porušil některé z ustanovení tohoto kodexu, oznámí to neprodleně mandátovému a imunitnímu výboru. Ten po přezkoumání případu může konstatovat, že poslanec porušil kodex, k jehož dodržování se zavázal. Jako sankci za toto porušení mu uloží povinnost veřejné omluvy na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Toto své rozhodnutí výbor zveřejní.

Reklama

Související témata:

Výběr článků