Hlavní obsah

Vzestupy a pády přemyslovských králů

5. 2. 2003, 14:23
Novinky, Miloslav Martínek

Dva pohledy na dobu Přemyslovců přinášejí Velké dějiny Zemí Koruny české, které napsal Vratislav Vaníček, a  v kniha Počátky Čech královských Josef Žemlička.

Foto: Jana Horáková

Vánoční turnaj v Kolíně v judu

Článek

Druhý svazek Velkých dějin Zemí Koruny české, který pro nakladatelství Paseka napsal Vratislav Vaníček, přijala odborná veřejnost s jistými rozpaky. Vytýkala autorovi nevyjasněnost koncepce, jež se projevila v nadměrném rozsahu celé práce, resp. v umělém rozdělení rokem 1250, i některé faktografické nepřesnosti.

Doba posledních Přemyslovců

Po dvou letech přichází stejný autor s pokračováním, jež líčí mocenský vzestup Čech za vlády Přemysla II., úpadek a nový rozlet za vlády jeho syna Václava II. spolu s epilogem, jaký představuje zápas o přemyslovské dědictví po násilné smrti Václava III. (1306-1310). Při sledování koncepce obou svazků Vaníčkova díla cítíme autorovu úctu k velkým předchůdcům, Václavu Novotnému a Josefu Šustovi, jejichž svazky Českých dějin v nakladatelství Jana Laichtera spatřily světlo světa na počátku 20. století.

V popředí autorova zájmu zůstávají především politické dějiny českých zemí ve středoevropském kontextu. Proměny společnosti jsou jen přívěskem ke čtenářsky atraktivnějším pasážím o osudech našich zemí pod vládou velkých přemyslovských králů. Nově zahrnul V. Vaníček do díla o české historii ve 13. stol. kulturní vývoj, jehož centrem byl přemyslovský dvůr.

Žemličkův pohled

Vůči Vaníčkovi se od počátku vymezuje Josef Žemlička v knize Počátky Čech královských (1198-1258) v konkurenční řadě z Nakladatelství Lidové noviny. Stejně jako v předcházejícím svazku věnovaném době přemyslovských knížat (1997) staví Žemlička na koncepci, která spojuje znalosti založené na písemných pramenech o poznatky archeologického výzkumu. V jeho knize najdeme široce pojatý výklad o kolonizaci českých zemí ve 13. století, o proměnách charakteru přemyslovského státu v kontextu evropského vývoje (soupeření světské a církevní moci, poměr českého krále k římským panovníkům) i o charakteru kulturního vývoje.

Žemličkova kniha vyúsťuje úvahou o proměnách národa, jenž od franckými prameny uváděných "Bohemanů" přechází "přes politický národ Kosmových Čechů" k jazykovému, kulturnímu, etnickému a ,zemskému' společenství mladšího středověku."

Při posuzování Vaníčkova i Žemličkova díla nemůžeme opomenout bohatý poznámkový aparát a rozsáhlé seznamy literatury, sloužící jako podnět k hlubšímu studiu.

Vratislav Vaníček: Velké dějiny Zemí Koruny české III. (1250-1310) Paseka 2002, 758 stran

Josef Žemlička: Počátky Čech královských (11981258) Nakladatelství Lidové noviny, 964 stran

Reklama

Výběr článků