Hlavní obsah

Bez antidumpingových opatření by evropský průmysl trpěl

15. 4. 2019, 0:05
Komerční článekEuropa.eu

Evropská unie prostřednictvím Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž chrání spotřebitele i zaměstnance před nekalou konkurencí přicházející z mimoevropských zemí. Například v roce 2011 byla na pětileté období zavedena cla na čínské keramické dlaždice, které byly do Evropy dováženy za dumpingové ceny.

Foto: Europa.eu

Kristina Gutteková pracuje jako vyšetřovatelka na Generálním ředitelství pro obchod v Belgii.

Článek

V roce 2016 evropští producenti keramických dlaždic požádali o přezkum, a vyšetřování prokázalo, že někteří výrobci i nadále do Evropy dováželi dlaždice za dumpingové ceny. Cla byla z tohoto důvodu prodloužena na dalších pět.

O tom, jak přesně mechanismy ochrany evropského trhu fungují, jsme hovořili s Kristinou Guttekovou, která pracuje na Generálním ředitelství pro obchod při Evropské komisi v Belgii.

1. Jaká je konkrétně náplň Vaší práce na Generálním ředitelství pro obchod?

Pracuji jako vyšetřovatel. Na ředitelství vyhrazeném pro ochranu trhu, které se zabývá vyšetřováním dumpingu a subvencí pracuje přes sto zaměstnanců. Pracujeme v týmech většinou dvou až tří osob. Alespoň jeden z týmu se věnuje  auditu - ověřování správnosti údajů firem, je také odborníkem na účetnictví a finance, a provádí technické výpočty. Druhý z týmu, a to je moje role, je takzvaný tým leader, který má na starosti procedurální a právní stránku šetření, dává dohromady výsledky šetření, a připravuje konečný text nařízení.

V rámci jednotlivých šetření se podrobně seznamujeme s danými výrobky, jejich technickými vlastnostmi a výrobními faktory. Během inspekcí přímo ve firmách zkoumáme mnoho detailů tak, aby srovnání bylo spravedlivé. Musíme tedy často cestovat, což je zároveň zajímavé a dozvíme se podrobnosti o dané výrobě a podnicích. Nejčastějšími 'zákazníky' jsou čínské podniky, ale šetření se týká i mnoha dalších zemí. Kromě evropských zemí jsem v rámci vyšetřování navštívila například Argentinu, Japonsko, Turecko nebo Indii.

2. Jak došlo v roce 2016 k odhalení levných zásilek keramických výrobků z Číny?

Cla na keramické dlaždice z Číny byla uvalena již v roce 2011. Zavedená cla měla kompenzovat dumpingové praktiky čínských podniků ve výši asi 14 až 70 % ceny dováženého výrobku. Cla byla zavedena na pětileté období, po jehož skončení měla vypršet.

Evropští výrobci keramických dlaždic však požádali o přezkum, v rámci kterého byla cla prodloužena o dalších pět let. Naše šetření ve sledovaném období prokázalo, že přestože v menším objemu, ale i nadále čínští výrobci dováželi do Unie dlaždice za dumpingové ceny.

Foto: Europa.eu

Zaplavení trhu levnými dlaždicemi z Číny by znamenalo ohrožení pracovních míst i živobytí Evropanů.

3. Jaké metody EU využívá pro výpočet dumpingové marže na importované produkty? V jakém rozmezí se pohybuje výše cel?

Cla jsou stanovena jednak na základě výše dumpingu, tak i na základě újmy způsobené Evropskému průmyslu. Při určení dumpingu sledujeme rozdíl mezi cenou, za kterou se daný výrobek prodává na domácím trhu, a cenou vývozní. Míra újmy evropského průmyslu se pak stanovuje jako rozdíl mezi cenou, za kterou by byl schopen podnik výrobek prodat v případě, že by dumpingové dovozy neexistovaly, a dovozní cenou zboží z třetí země. Výše cla tak odráží minimální cenu potřebnou k odstranění újmy podniků, a obnovení jejich konkurenceschopnosti. Minimální výše cel jsou 2 %, maximum není stanovena.

4. Spolupracují čínští výrobci při vyšetřování a stanovování podmínek pro dovoz zboží do evropských zemí?

Čínští výrobci a obecně výrobci z třetích zemí při šetření často spolupracují. Je to pro ně zpravidla výhodnější. Pokud spolupracují, stanoví se výše dumpingu na základě jejich vlastních cen a nákladů. V opačném případě určí Komise cla nespolupracujícím podnikům zpravidla ve výši nejvyššího cla pro spolupracující podnik, nebo i vyššího dle okolností případu, tak jak tomu bylo v případě keramických dlaždic. Tehdy bylo nejvyšší clo 36,5 % pro čínského výrobce skupinu Wonderful, ale clo pro nespolupracující podniky bylo téměř 70 %.

Foto: Europa.eu

Projekty EU chrání spotřebitele, ale i naše zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

5. Jaké konkrétní dopady mělo unijní opatření na české výrobce, respektive na české zákazníky?

Čeští výrobci ze zavedení cel a odstranění nekalé konkurence samozřejmě profitují, protože jim umožní převzít část trhu a zvýšit tržby. Pokud bychom cla nezavedli, hrozilo by opětovné zaplavení evropského trhu dováženými dlaždicemi za dumpingové ceny, což by vedlo v konečném důsledku ke značným problémům či zániku evropských výrobců.

Evropská unie a organizace financované Evropskou komisí v jednotlivých zemích intenzivně spolupracující, aby chránily spotřebitele - a to jak jejich práva, tak i zdraví. Stejně tak se EU podílí na projektech, které zlepšují životní prostředí, bezpečnost jednotlivých členských států, či se týkají sociální oblasti. Více o jednotlivých projektech EU na europa.eu.

Výběr článků