Hlavní obsah

Novinky v daních: Výhodnější jsou nyní i honoráře a přivýdělky

14. 5. 2014, 8:52
Právo, Josef Drbohlav

Přispíváte do novin, internetových magazínů, časopisů, do rozhlasu, do televize nebo se podílíte svým příspěvkem jako člen autorského kolektivu na vydání knižní publikace? Pak byste měli vědět, že autorské honoráře se od začátku roku zdaňují podle nových pravidel. A to ve prospěch autorů.

Foto: Profimedia.cz

Honoráře se od začátku roku zdaňují podle nových pravidel. Ilustrační foto.

Článek

Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky se dosud zdaňovaly srážkovou daní ve výši 15 %, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhl v kalendářním měsíci 7000 Kč. Do daňového přiznání se zásadně neuváděly. Tyto příjmy nepodléhaly ani sociálnímu, ani zdravotnímu pojištění.

Stav od 1. ledna 2014

Limit pro uplatnění srážkové daně z příjmů za autorské příspěvky se zvýšil od 1. ledna 2014 ze 7000 Kč na 10 000 Kč.

Srážková daň se vztahuje na všechny autorské honoráře. Pokud například spoluautor neperiodické publikace - knihy - dostane honorář do 10 000 Kč, plátce mu z něho srazí 15 %. Do konce loňského roku se v tomto případě srážková daň neuplatňovala. Tyto příjmy rovněž nepodléhají sociálnímu či zdravotnímu pojištění. Pozor! Srážková daň se nevztahuje na příjmy výkonných umělců.

Nově máte možnost zahrnout po skončení roku i autorské honoráře zdaněné srážkovou daní v daňovém přiznání do celkového základu daně (obdobně jako u dohod o provedení práce do 10 000 Kč). Tímto základem daně je standardně hrubý příjem snížený o daňové výdaje. Daň sraženou z autorských honorářů si započítáte v oddílu 7 přiznání na celoroční daňovou povinnost na základě potvrzení vystaveného plátcem.

Musíte však dobře zvážit, co je pro vás výhodnější. Rozhodnete-li se pro přiznání, na jedné straně máte možnost uplatnit si k těmto příjmům výdaje, buď skutečné, nebo paušální ve výši 40 %, zatímco u srážkové daně se srazí 15 % „natvrdo“.

Na druhé straně takto zahrnuté příjmy po odpočtu výdajů vstupují do vyměřovacího základu, z něhož musíte v každém případě odvést zdravotní pojištění. Pokud za rok 2014 překročíte základ daně 62 261 Kč, budete podléhat i sociálnímu pojištění.

Zvýšil se limit příležitostných příjmů

Pokud se vám naskytne možnost přivýdělku, například sousedovi v létě „ohlídáte“ zahrádku nebo známého dopravíte k lékaři, nemusíte si kvůli tomu pořizovat živnostenské oprávnění ani není nutné uzavírat nějakou dohodu o provedení práce. Jedná se o takzvaný příležitostný příjem.

Stav do konce roku 2013

Příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí a příjmy zemědělského nepodnikatele byly v úhrnu do 20 000 Kč za kalendářní rok od daně osvobozeny a do přiznání se neuváděly. Jestliže přesáhly 20 000 Kč, do přiznání patřil celý příjem.

Stav od 1. ledna 2014

Limit osvobozených příjmů se zvyšuje na 30 000 Kč ročně. Nad tuto částku se opět zdaňuje všechno, ale díky zvýšené částce se to bude týkat daleko méně poplatníků.

Z dědictví a darů od příbuzných se daň neplatí

Daň darovací byla zrušena a příjmy získané darem jsou nyní předmětem daně z příjmů. Nemusíte se však obávat. Z darů od příbuzných i nadále daň platit nebudete. S příjmy z dědictví si už vůbec nemusíte lámat hlavu.

Stav do konce roku 2013

Dědictví a darování se řídilo zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Od daně darovací bylo osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a od daně dědické nabytí majetku děděním, pokud k němu došlo mezi osobami zařazenými v I. skupině (příbuzní v řadě přímé a manželé) nebo ve II. skupině (především příbuzní v řadě pobočné, zeťové, snachy, děti a rodiče manžela).

Stav od 1. ledna 2014

Zákon o daních z příjmů už nedělí obdarované osoby do skupin podle příbuzenského poměru nebo blízkosti, ale výčet těchto osob se nemění. Osvobozeny tak budou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti. Veškeré příjmy z dědictví nebo odkazu jsou osvobozeny od daně.

Zvýšení limitu odpočtu darů

Limit pro odpočet hodnoty darů, pokud jste je poskytli na zákonem vymezené účely, se zvýšil u fyzických osob z 10 % základu daně na 15 %.

Změny u náhrady při pracovních cestách

Výše sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel se od 1. ledna 2014 zvýšila proti roku 2013 o deset haléřů, a to z 3,60 Kč na 3,70 Kč za kilometr. To se týká všech, kdo používají auto k pracovním cestám, vedou takzvané knihy jízd, mají příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona) a nemají auto v obchodním majetku. Platí to i pro poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu (§ 9 zákona) a auto nevedou v evidenci hmotného majetku, tj. neodpisují ho.

Avšak pozor, od roku 2014 dochází k důležité změně. Pokud tito poplatníci uplatňují paušál na dopravné (5000 Kč nebo 4000 Kč za měsíc), sazbu základní náhrady si už vedle toho nemohou v žádném případě dát do daňových výdajů.

Novinky pro investory do cenných papírů

Časový test pro osvobození od daně se od 1. ledna 2014 prodloužil ze šesti měsíců na tři roky. Pokud však drobný investor během tohoto tříletého „neosvobozeného“ období prodá cenné papíry a celkové příjmy z jejich prodeje za kalendářní rok nepřesáhnou 100 000 Kč, budou i tak osvobozeny od daně. Je však třeba zdůraznit, že se jedná skutečně o příjmy, nikoli o rozdíl mezi příjmy a výdaji (zisk).

To se však týká cenných papírů pořízených až v tomto roce. Jestliže jste je nakoupili do konce roku 2013, platí dosavadní šestiměsíční lhůta.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků