Hlavní obsah

DOKUMENT: Obhajoba J. Paroubka programového prohlášení vlády

Projev premiéra Jiřího Paroubka, který přednesl v Poslanecké sněmovně 13. 5. 2005 před hlasování o důvěře jeho vládě.

DOKUMENT: Obhajoba J. Paroubka programového prohlášení vlády

Dámy a pánové,

po dlouhých týdnech naplněných politickou nervozitou a nedůvěrou nabízí nová vláda stabilitu. Stabilitu a čitelnost jak pro naše zahraniční partnery, zahraniční i domácí podnikatele a především pro občany této země.

Mezinárodní a vnitropolitickou stabilitu nechápeme jako pouhé uklidnění anebo dokonce stagnaci, nýbrž jako spolehlivé odraziště k vzestupnému vývoji a dobré budoucnosti, v níž Česká republika bude místem pro příjemný život každého občana a v každém koutě země.

Úspěšný ekonomický růst k tomu dává reálné předpoklady. V tomto roce i v roce příštím naše ekonomická strategie počítá s růstem hrubého domácího produktu kolem 4 % při posílení finanční rovnováhy respektující maastrichtská kriteria vstupu do eurozóny. Přitom budeme usilovat o další výrazný příliv zahraničních investic, zvýšení investic do vědy a výzkumu, do domácího podnikání i moderní infrastruktury a do odstraňování regionálních disparit.

Celý tento pozitivní vývoj umožní dále zlepšovat životní podmínky našeho obyvatelstva. Proto ještě během tohoto roku připravíme snížení daní pro nízko- a středněpříjmové vrstvy, což s odpočtem na děti a dalšími daňovými slevami přinese rodinné úspory několik tisíc korun ročně. Přitom počítáme s citelným vzestupem reálných mezd a průměrná měsíční mzda již v průběhu příštího roku přesáhne ještě před pár lety téměř bájnou hranici 20 tisíc Kč.

Náš přístup k různým vrstvám obyvatel bude citlivě vyvážený a spravedlivý. Snížíme i daně podnikatelům, budou i nadále trvat pobídky pro zahraniční i domácí soukromé investory, zjednodušíme a zpružníme podmínky pro podnikání - vše v zájmu ekonomického vzestupu země a snižování nezaměstnanosti.

Současně však musíme zabezpečovat kulturně vzdělávací a sociální vymoženosti, jež jsou produktem staletého evropského vývoje a patří k nejlepším tradicím a vysokým morálním hodnotám národa. Proto usilujeme o udržování a pokrokové rozvíjení moderního vskutku evropského sociálního státu s veřejnými systémy zdravotnictví, penzí i školství, ovšem že s rozumnou úsporností, racionalizací a zefektivňováním. Jde nám o sociální smír s příznivými podmínkami jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance s tím, že všichni občané v této zemi musí mít zajištěna všechna lidská práva, demokracii, spravedlnost a důstojnost.
>Proto s plnou důvěrou v tradiční občanskou vyspělost českého národa chceme rozvinout maximální politické a kulturní úsilí k sociálnímu smíru a porozumění s cílem zajistit příznivou atmosféru pro tvořivou práci a každodenní život. Smír ovšem neznamená smíření s nešvary, které tento život ztrpčují. Znečišťování životního prostředí, kriminalita, prostituce, drogy, alkoholismus, ale i zneužívání a korupční přivlastňování veřejných prostředků - to vše je nutné neústupně potírat a vytlačovat z našeho společenského života. Vláda zde nese velkou odpovědnost a disponuje velkými praktickými prostředky pro řešení těchto palčivých požadavků dne. Ovlivňuje celou veřejnou správu, zdravotnictví, školství, důchodový systém, řídí justici, soudnictví, policii, připravuje zákony, vydává příslušná nařízení, zabezpečuje konkrétní podmínky prosperity, stability a bezpečnosti.
Domnívat se, že stát, když umírá a vládu že dávno nahradil soukromý sektor, obzvláště pak v ekonomice, to je velkou bláhovostí. Jen ze státního rozpočtu plyne přes 900 miliard Kč ročních výdajů a přes hrdlo veřejných financí každoročně protéká 1, 5 bilionů Kč. Korupce dnes brzdí rozvoj země a rozvrací morálku. Tato vláda vypovídá korupci boj a připraví zcela konkrétní kroky k jejímu nemilosrdnému potírání. Jsme pevnou součástí západoevropské kultury, morálky, ekonomiky, a proto s korupcí musíme jednou provždy zúčtovat, i kdyby jí bránili jakékoli politické síly a lidé třeba na místech nejvyšších. Za to všem čestným lidem, což je drtivá většina občanů této země, musíme ochránit jejich majetek, bezpečnost a klidný spánek.

Bezpečnost a narůstající prosperita naší země jsou spojeny s členstvím v EU. Náš vstup se bezprostředně odrazil v mimořádné expanzi exportu o celou čtvrtinu za rok. Členství v unii a v NATO je zárukou naší ekonomické a veškeré mezinárodní stability. Jsme přesvědčeni, že EU a USA v jejich jednotném mezinárodním úsilí jsou největší pokrokovou silou soudobých dějin a naše zahraniční euroatlantická orientace je základem dobré budoucnosti této naší země.

Budeme také posilovat přátelské vztahy s našimi bezprostředními sousedy, ale také s ruskou federací, Indií, Čínou a všemi mírumilovnými zeměmi světa. Přitom rizika možných konfliktů a především nutnost boje s terorismem nemůžeme podceňovat. Budujeme profesionální, vysoce zdatnou armádu a každodenně udržujeme a budeme dále posilovat spolehlivý systém prevence i proti nejzáludnějším teroristickým pokusům. Naše povinnost ochraňovat občany proti těmto vlivům je nezastupitelná a pro tuto vládu prvořadá.

Ve stabilních mezinárodních a vnitřních podmínkách provázených solidním ekonomickým rozvojem kyne naší zemi skvělá budoucnost. Tato vláda učiní vše pro její zabezpečení. Naše naděje a víra jsou nejen upřímné, ale i naprosto reálné. Proto i na poměrně krátké období třinácti měsíců do voleb do Poslanecké sněmovny si vláda ukládá velmi náročný konkrétní program. Přirozeně se přitom opírá o rozpracovaná opatření, investice a projekty vlády, respektive vlád předcházejících, v nutné vývojové kontinuitě. Jde zejména o tyto úkoly.

Nejprve pokud jde o posílení naší účasti v EU. EU prochází odpovědným obdobím, kdy se ve všech členských zemích hlasuje o přijetí ústavy, ústavní smlouvy pro Evropu. Vláda vědoma si příznivých postojů našeho obyvatelstva k EU zajistí všechny podmínky pro celonárodní referendum k ústavní smlouvě, přičemž bude kvalifikovaně a objektivně vysvětlovat náš životní zájem na trvalém a aktivním členství v EU. Jen hlasovat by bylo málo. Proto vláda samotná i prostřednictvím zainteresovaných ministerstvech zintenzívní jak dvoustrannou, tak mnohostrannou spolupráci v rámci unie, všech jejích komisí a pracovních skupin se soustředěním na klíčové úkoly podpory vědeckovýzkumné činnosti ve smyslu Lisabonského protokolu, zejména jeho poslední transformace cílené na mocný růstový impuls pro celou ekonomiku unie.

Vláda udrží naplnění čtyř z pěti maastrichtskýchkritérií a splnění pátého, to je nepřekročení tříprocentního deficitu státního rozpočtu připraví již v příštím roce tak, aby bylo možné přijetí kursového mechanismu uvolňujícího vstup do měnové unie eura.

Vláda celou sérií procesních, metodologických a exekutivních opatření zabezpečí plynulé a přitom vysoce efektivní čerpání a využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jež urychlení našeho rozvoje v silně narůstajícím finančním rozsahu začala poskytovat EU.

Další oblastí je oblast hospodářské politiky. Vláda soustředí rozhodující úsilí k udržení a posílení ekonomického růstu v letošním i v příštím roce na úrovni 4 % hrubého domácího produktu. Za tímto účelem vlastním úsilím prostřednictvím ministerstev jakož i organizaci Czech Investu, Czech Trade, Czech Turismu, Svazu zaměstnavatelů, Hospodářské komory, ale i aktivním zapojením krajů, primátorů a starostů měst zabezpečí pokračování intenzivní kampaně k získání maximálního přírůstku zahraničních investic s ambicí jak v roce 2005, tak 2006, pokračování růstu exportu z České republiky s cílem ročního přírůstku 10 až 15 %, pozornou a přívětivou komunikaci se zahraničními firmami v České republice, mimo jiné též pomocí vytvoření systému pravidelného styku a vzájemných konzultací jejich vedení přímo s nejvyššími státními představiteli, řádové zvýšení státních regionálních i firemních výdajů na výzkum a vývoj

Přípravu a odstartování nové vlny českého podnikání, zlepšení jak právního, tak celkového prostředí pro podnikání, zjednodušení zakládání firem, systému konkurzu a vyrovnání, stanovení a výběru daní.
>Výrazné posílení regionálního rozvoje a pomocí fondů z Evropské unie znásobení finančních zdrojů pro rozvoj regionů a obcí už v období 2005 až 2006.
Rozvinutí projektů moderní infrastruktury a urychlení i zefektivnění realizace výstavby dálnic a rychlostních komunikací, železničních koridorů, rekonstrukce, obnovy a modernizace silnic.
>Dále pomoc rozvoji drobného podnikání strukturálně a sociálně postižených regionů a přijetí přímých opatření ke zvýšení teritoriální mobility a profesionální pracovní adaptability a dalších opatření ke snížení nezaměstnanosti v roce 2005 až 2006 na cca mezi 8 až 8, 5 procenty.
Stabilizaci veřejných financí a přikročí ke snížení výdajů neodpovědně nadhodnocovaných a zneužívaných ke skupinovému a osobnímu obohacování. Snížení složené daňové kvóty, a to jak snížením daně z příjmů fyzických, tak i právnických osob.
>Třetí oblast, o které chci hovořit, je oblast životní úrovně, sociálního zabezpečení a bydlení.
Za prvé vláda nastoupí kurz na urychlení růstu spotřeby domácností na i mírně nad hranici celkového růstu hrubého domácího produktu, tj. mezi 4 až 5 procenty ročně.
>Za druhé vláda realistickými opatřeními podpoří roční růst reálných mezd o 4 až 5 procent, aby reálná mzda na konci roku 2005 v měsíčním průměru přesáhla 19 tisíc korun a v roce 2006 20 tisíc korun. Pro zajímavost uvedu mzdu v roce 1999, která činila 12 700 korun. Jedná se o růst mezd nominálních samozřejmě. Čili mzda v roce 2005 19 tisíc a 2006 20 tisíc korun, jedná se o nominální mzdy. Nominální mzda v roce 1999 byla 12 700 korun. I z toho porovnání je vidět k jakému nárůstu mezd došlo a především za této vlády, za těch posledních 5, 6 let došlo k růstu reálné mzdy tak, jak nám sdělila včera při jednání Českomoravská konfederace odborových svazů o 31 procent, čili téměř o třetinu vzrostla životní úroveň obyvatelstva.
Za třetí vláda podpoří strategii České národní banky na udržení inflace v koridoru 1, 5 až 2, 5 procenta, ale i tak v roce 2006 připraví spravedlivou valorizaci starobních důchodů.

Za čtvrté vláda bude pokračovat pomoci rodinám s dětmi a jejich péči o děti. Zpracuje novou koncepci rodinné politiky s cílem zabezpečit rozvoj veřejných služeb, ale i vytvářet lepší podmínky pro skloubení profesního a rodičovského života našich mladých lidí.
>Navazující a podstatnou součástí této politiky bude i podpora ke snazšímu získání prvního bydlení pro nově vznikající mladá manželství.
Za páté vláda připraví a zahájí realizaci nového moderního systému přerozdělení financí pro péči o osoby se zdravotním postižením z veřejných institucí přímo na rodiny postižených či individuálně na osoby se zdravotním postižením se současným rozvojem sítě odpovídajících služeb.
>Za šesté vláda zabezpečí další zkvalitnění zdravotní péče při stabilizaci veřejného, všeobecně dostupného zdravotnictví, prohloubení spolupráce privátních a veřejných, respektive ambulantních a nemocničních zdravotnických zařízení při obecné racionalizaci a zefektivnění zdravotního systému umožní zachovat až na dva roky objem finančních prostředků vkládaných do systému na úrovni roku 2004.
Zásadní opatření k hluboké racionalizaci financí zdravotního systému v jeho celku, ale i zvýšení preventivní, diagnostické i terapeutické péče vláda připraví a k veřejné diskusi předloží v pracovní podobě zdravotní reformy jež bude postupně realizovat.
>Za sedmé vláda chce připravit ve spolupráci s relevantními politickými silami zásady reformy penzijního systému a předložit je k veřejné diskusi. Z neoblomným obhajováním morálního odkazu, že kultura národa se měří jeho úctou ke stáří bude přitom prosazovat celkové zlepšení sociálního postavení starší generace.
Za osmé vláda v oblasti bytové výstavby a zlepšení bydlení vypracuje a předloží v návaznosti na již schválenou koncepci bytové politiky novou právní úpravu nájemného. Jeho cílem bude zajistit právní jistotu nájemníků a i vlastníků domů a povede zároveň k postupnému odstraňování deformací cen při respektování významného aspektu veřejného zájmu v postupném a sociálně citlivém uvolňování nájemného.
>V této souvislosti bude zohledněn i systém sociální podpory seniorů a domácností s nízkými příjmy. V zájmu vyšší dostupnosti bydlení a jeho zlepšení dokončí legislativní proces právní úpravy podpor výstavby družstevních bytů a přijetí zákona o neziskových společnostech jako dvou základních a chybějících pilířů v této oblasti. Uplatní pro nově připravované rozpočtové období Evropské unie vyšší aktivitu pro získávání doplňkových zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, mimo jiné i do oblasti oprav panelových domů.
Za deváté vláda bude pokračovat v reformě školství s cílem utvářet prostupnou, ucelenou a otevřenou vzdělávací soustavu, zaručující celoživotní vzdělávání. Zavazuje se přitom zachovat a rozšiřovat dostupnost vzdělání a princip bezplatného veřejného základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Transformaci vzdělávání bude výrazněji orientovat na rozvoj klíčových dovedností a schopností na zkvalitnění informační i občanské gramotnosti a na posílení výuky cizích jazyků.
>Vědoma si toho, že základem ekonomického růstu jsou ve společnosti postavené na znalostech vzdělaní občané, bude věnovat zvýšenou pozornost zejména terciárnímu vzdělávání, tj. vysokoškolskému, včetně vyššího odborného vzdělávání.
Vláda se proto zavazuje dokončit reformu vysokého školství, která povede k posílení role vysokých škol jako hlavního zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj státu, ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti v oblasti ekonomické. U vědomí zvyšující se důležitosti celoživotního učení vláda předloží návrh zákona o dalším vzdělávání, který umožní zejména uznávání kvalifikace získané i mimo školský systém, rozvoj informačního prostředí v oblasti dalšího vzdělávání a odpisy nákladů na delší vzdělávání z daňového základu u fyzických osob.
>Vědoma si toho, že nositeli reformních změn ve školství jsou v prvé řadě pedagogové, vláda se zavazuje zlepšovat podmínky pro jejich práci, a to jak podporou systematického vzdělávání, tak i zlepšováním podmínek platových.
Vláda si uvědomuje, že znalost světových jazyků a především angličtiny je významnou prioritou v úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti českých občanů na světovém i jednotném evropském trhu práce. Vláda se proto zavazuje připravit národní plán výuky cizích jazyků pro léta 2005 až 2008, podporující vznik prostředí motivujícího k učení se cizím jazykům a zvýšení jazykových kompetencí.
>Za desáté vláda podpoří rozvoj regionů tak, aby se postupně snižovaly rozdíly mezi územními celky a rozvoj celého území státu byl vyvážený. Vláda pro zabezpečí zpracování strategie regionálního rozvoje České republiky. Svojí pozornost zaměří na realizaci stávajících a přípravu nových programů směřovaných k podpoře regionálního rozvoje, především programům, které umožní spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie.

Mimořádnou pozornost bude věnovat hospodářsky slabým a strukturálně postiženým regionům, konkrétně Moravskoslezskému, Ústeckému kraji, Jihomoravskému, Olomouckému kraji a vybraným příhraničním regionům.
>Vláda zde bude pokračovat v restrukturalizaci průmyslové výroby, podpoře malého a středního podnikání, a také ve zlepšování dostupnosti těchto oblastí.

Její významnou prioritou bude spolupráce s kraji, městy a obcemi při přípravě regionálních operačních programů na léta 2007 - 2013. Zabezpečí přípravu státního programu regionálního rozvoje a bude sledovat přípravu tématických programů v regionech. Vláda považuje za svoji programovou prioritu komplexní rozvoj venkova. Bude usilovat o to, aby ve venkovském prostoru bylo zemědělství schopno plnit nejen funkce produkční, ale také funkce životního prostředí a sociální. Vláda podpoří konkurence schopnost českých zemědělců uplatňováním systému přímých plateb a programů podporovaných z prostředků Evropské unie a zároveň využíváním národních doplňkových přímých plateb a programů státní pomoci.
>Vláda bude pokračovat ve vodohospodářské politice a lesní hospodářství orientovat na trvalý rozvoj jeho produkčních i mimoprodukčních funkcí. Na základě plnění státní politiky životního prostředí schválené do roku 2010 dobuduje vláda systém správy a managementu pro lokality soustavy Natura 2000 a zabezpečí jejich propojení s existující sítí zvláště chráněných území České republiky. Zasadí se tak významným způsobem o posílení ekologické stability naší krajiny. Vláda projedná koncepci neutrální ekologické daňové reformy a předloží návrhy příslušných zákonů. Nepřipustí snížení úrovně ochrany životního prostředí a přírody. Zpřehlední ekologickou legislativu, předloží návrh věcného záměru zákona o životním prostředí.
11. Vláda bude pokračovat v podpoře rozvoje odvětví cestovního ruchu, které se zejména v posledních dvou letech velmi nadějně rozvíjelo. Připraví koncepci státní politiky cestovního ruchu České republiky na roky 2007 až 2013 a zabezpečí zpracování návrhů operačního programu cestovní ruch a lázeňství na roky 2007 až 2013.
>12. V oblasti kultury vláda předložení ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, novelu autorského zákona a bude pokračovat v úsilí minulých vlád zajistit odpovídající postavení české kinematografie. Bude nadále podporovat duální a nezávislý systém rozhlasového a televizního vysílání, dostatečné financování médií veřejné služby a podpoří proces digitalizace. Vláda přispěje k posílení kulturní infrastruktury v regionech otevřením nových památníků a muzeí a přispěje na opravy významných kulturních památek. V rámci reformy státní správy vláda zajistí zvýšení funkčnosti systému státní památkové péče.

13. Nelze opomenout podporu rozvoje zájmového vzdělávání a vzdělávání v uměleckých a jazykových, jež jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému. Vláda se také zaměří na podporu organizací, které rozvíjejí zájmové aktivity pro volný čas dětí a mládeže. Prevenci sociálně patologických jevů zejména drogové závislosti bude vláda účinně řešit spolu s ostatními resortními úřady. V oblasti sportu je třeba se zaměřit na zvýšení dostupnosti široké škály sportovních činností občanům a zejména dětem a zlepšovat podmínky nejen pro sportovce, ale i pro cvičitele, trenéry, sportovně talentovanou mládež a státní sportovní reprezentaci.
>14. Vláda připraví koncepci rodinné politiky. Spoluprací resortů budou vytvořeny podmínky pro sladění rodinného a profesního života všech, zejména mladých rodin.
K části Právní stát. Vláda bude:
>1. I nadále usilovat o získání důvěry občanů v instituce veřejné moci, především v orgány veřejné správy, policii a justici. Bude pokračovat v důsledném boji s korupcí a kriminalitou, předloží návrh zákona o střetu zájmů.

Cílem vlády je přispět k větší participaci občanů na správě věcí veřejných. V tomto rámci bude vláda i nadále prosazovat předložený návrh ústavního zákona o referendu.
>2. Vláda bude při předkládání jednotlivých návrhů zákonů dbát o to, aby vytvářela podmínky pro efektivní a kvalitní fungování veřejné správy. Budou pokračovat práce na jednotném informačním systému státní správy, včetně propojení a efektivního využití veřejných databází. Uvedení nového správního řádu do právní praxe i nadále patří k prioritám vlády.

3. V legislativní činnosti hlavním cílem vlády bude zpřehlednění právního řádu, pečlivé zvažování potřeby novelizace již přijatých zákonů a aktivnější účast České republiky při tvorbě a zjednodušení evropského práva. Vláda vypracuje návrhy nového občanského zákoníku a obchodního zákoníku a také zákoníku práce.
>4. Vláda bude pokračovat v reformě vnitřní organizace soudů. Za tímto účelem předloží návrh novely zákona o soudech a soudcích. V návaznosti na již předložený návrh nového trestního zákona bude vypracován návrh nového trestního řádu, který bude obsahovat nové moderní instituty trestního práva procesního a umožní efektivnější postup orgánů činných v trestním řízení.
Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Vláda od Sněmovny důvěru dostala. [celá zpráva]

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků