Hlavní obsah
Vila Stiassni Foto: Filip Šlapal

Informace o volbách do evropského parlamentu

V následucím článku naleznete odpovědi na základní otázky týkající se červnových voleb do Evropského parlamentu. Termíny kdy se volí, podmínky a způsob voleb.

Vila Stiassni Foto: Filip Šlapal
Informace o volbách do evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu pro období let 2004 - 2009 se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13. června 2004. V České republice 11. a 12. června. Volby upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 4. března 2003.

:. KDE VOLÍME?

Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice. V tomto případě je možné volit pouze na území České republiky. Pokud chce občan ČR volit kandidáty zaregistrované v jiných členských státech EU musí volit na území daného státu a přitom splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu.

Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také na voličský průkaz, který vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.

:. KDY VOLÍME?

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 10. až 13. června. Termíny v jednotlivých státech EU se liší.

V České republice se volby uskuteční v termínech:

  • pátek 11. června od 14:00 do 22:00 hod
  • sobota 12. června od 8:00 do 14:00 hod

 

:. KDO MŮŽE VOLIT?

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel.

:. KDO MŮŽE BÝT VOLEN?

Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu Evropské unie, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě Evropské unie, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou, stejně tak kandidovat v týchž volbách lze pouze jednou.

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Mandát poslance vzniká podle evropského volebního zákona zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období Evropského parlamentu.

:. JAK BUDEME VOLIT?

Právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Neprokáže-li volič po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu a v případě občana jiného členského státu také to, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Vliv na postup kandidátů, oproti pořadí na kandidátní listině uvedeném politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, má zisk nejméně 5 % přednostních hlasů z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro daný kandidující subjekt.

Další informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků