Překážkou většího prosazení BYOD, tedy trendu, který znamená, že si zaměstnanci nosí vlastní „chytré“ přístroje jako notebooky, smartphony či wi-fi routery do firemního prostředí, jsou v českých firmách zejména rizika v oblasti bezpečnosti firemního IT.

Bezpečnost i rozptylování

Obavy panují i na straně zaměstnanců. „Valná většina respondentů vyhodnotila jako riziko, že jejich zaměstnavatel bude mít skrze jejich počítač snadnější přístup k jejich soukromí a že by je mohl narušit. Poměrně rozšířené je také mínění, že soukromý počítač bude vystaven bezpečnostním incidentům cílícím na firmu, což může v důsledku vést k ohrožení či ztrátě soukromých dat,“ uvedl k výsledkům průzkumu Pavel Svoboda ze společnosti Intel.

Pracoviště se stává spíše stavem mysli než pevným místem v kanceláři.

Existují ovšem i jiné obavy. Mezi respondenty převládá názor, že v případě využívání vlastního počítače pro pracovní účely by měli větší tendenci nechat se v práci rozptylovat zábavou a vyřizovat v práci soukromé záležitosti.

BYOD si ovšem respondenti spojují i s pozitivními věcmi: většina se domnívá, že by v práci byli produktivnější, kdyby mohli pracovat na počítači, se kterým jsou důvěrně obeznámeni, a že by pro ně bylo praktičtější mít práci i zábavu soustředěnou v jednom zařízení.

Pracovat bezdrátově

O rozvolněném vztahu k pracovišti, které se stává spíše „stavem mysli“ než pevným místem v kanceláři, svědčí i související trend flexibilního pracovního prostředí v rámci firem. Již téměř polovina zaměstnanců (48 procent) už není pevně vázána ke svému pracovnímu stolu či kanceláři, může pracovat z jiného místa v rámci firmy.

K tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat plnohodnotně a efektivně i mimo svou kancelář v „chytrých“ konferenčních místnostech či sdílených kancelářích, potřebují využívat dalšího stupně mobility, kde už je nebude omezovat ani propojení s periferiemi prostřednictvím kabelů, drátů či adaptérů.

Počítačové kabely na pracovišti vadí nadpoloviční většině oslovených zaměstnanců (57 procent), přičemž 16 procent je považuje za překážku vlastní mobility a efektivity práce. Zbývajících 41 procent v nich vidí problém spíše estetický.

Čtyři z pěti zaměstnanců (79 procent) by technologii bezdrátového přenosu obrazu a propojení s perifériemi bez jakýchkoli kabelů ve své práci přivítali. Obdobně se tato technologie jeví perspektivní ředitelům IT českých firem.