Hlavní obsah
Ilustrační snímek. Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Jak je to s výplatou sirotčího důchodu po ukončení studia

Žáci základních a studenti středních škol, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí sirotčí důchod, na něj mají po ukončení školy při splnění zákonem daných podmínek nárok i během prázdninových měsíců. Studenti vysokých škol ho budou pobírat i za měsíc následující po měsíci, ve kterém studium ukončili.

Ilustrační snímek. Foto: Gabriela Krejčová, Novinky
Jak je to s výplatou sirotčího důchodu po ukončení studia

ČSSZ zasílá během letních měsíců příjemcům sirotčího důchodu-absolventům rozhodnutí o odnětí dávky. Je to na základě již dříve předložených dokladů o předpokládané délce studia a ČSSZ tímto způsobem ověřuje, zda bude mladý člověk ještě dále studovat či nikoliv.

Na další výplatu sirotčího důchodu budete mít nárok, pokud budete nadále studovat a bude-li zároveň splněna podmínka, která stanoví, že sirotčí důchod může být vyplácen nezaopatřenému dítěti nejvýše do věkové hranice 26 let.

Pochopitelně je povinností sirotka, který dávku pobírá, ČSSZ do osmi dnů písemně informovat o ukončení či přerušení studia dříve, než bylo uvedeno v předloženém potvrzení o studiu. Nahlásit je nutné i změnu formy studia. V případě, že by tak neučinil a dál neoprávněně sirotčí důchod pobíral, byl by podle zákona povinen vyplacený důchod, který mu nenáležel, vrátit.

Ve spolupráci s ČSSZ přinášíme přehled, jak je to s nárokem na výplatu sirotčího důchodu u jednotlivých příjemců, kteří ukončí povinnou školní docházku, střední či vysokou školu.

Sirotčí důchod po ukončení povinné školní docházky

Sirotek může po ukončení povinné školní docházky pokračovat ve studiu, například na střední škole. V tom případě je třeba, aby si potvrzení o studiu obstaral již před koncem prázdnin, kdy většina škol již funguje. Toto potvrzení je pro další výplatu sirotčího důchodu důležitým dokladem. Pokud došlo k odnětí sirotčího důchodu, bude jeho výplata po předložení potvrzení o dalším studiu opět obnovena.

Potvrzení o studiu
 • Musí obsahovat:
  • identifikační údaje o studentovi a škole,
  • formu studia,
  • v jakém ročníku student je,
  • kdy má být studium za normálního průběhu ukončeno.
 • Na potvrzení rovněž musí být uvedeno rodné číslo příjemce důchodu, pod kterým je sirotčí důchod zpravidla evidován.
 • Doklad se zasílá přímo na ústředí ČSSZ, je také možné ho odevzdat na místně příslušné okresní, v Praze pražské, v Brně městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ).
 • Pokud sirotek po ukončení studia na nižším stupni dále pokračuje ve studiu na střední či vysoké škole (nejdéle však do 26. roku věku), musí ČSSZ předložit nové potvrzení o tomto studiu, aby jeho nárok na sirotčí důchod trval.
 • Kromě této situace je nutné potvrzení předložit i v případě, že student své studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení, a také vždy, když ho k tomu ČSSZ vyzve.
Zdroj: ČSSZ

V případě, že sirotek bude po skončení povinné školní docházky veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, i nadále mu bude náležet sirotčí důchod, avšak nejdéle do osmnácti let. Je ale nutné ČSSZ předložit potvrzení příslušné krajské pobočky úřadu práce. Platí to i v situaci, kdy je středoškolské studium, které bezprostředně navazuje na skončenou povinnou školní docházku, neúspěšně či předčasně ukončeno.

Pokud se sirotek, který ukončil povinnou školní docházku a v dalším studiu nepokračuje, nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání, bude mu ČSSZ sirotčí důchod vyplácet nejdéle do konce srpna, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Sirotčí důchod po ukončení střední školy, odborného učiliště nebo vyšší odborné školy

Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole nebo učilišti náleží studentovi sirotčí důchod ještě za prázdninové měsíce, tedy červenec a srpen.

Podmínkou je (nestalo-li se dále dítě studentem vysoké školy), že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Sirotčí důchod po ukončení vysoké školy

Sirotek, který ukončil vysokoškolská studia, má na výplatu sirotčího důchodu nárok ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil. Platí to i v případě „předčasného“ ukončení studia. Zároveň musí být splněna podmínka, že nesmí po dobu celého tohoto měsíce vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

V případě, že vysokoškolské studium přerušíte, přestáváte být již dnem přerušení studia nezaopatřeným dítětem a v tu chvíli vám zaniká nárok na výplatu sirotčího důchodu. Dojde-li k obnovení studia, což je třeba doložit potvrzením školy o pokračování ve studiu, kterým prokážete splnění podmínky nároku na výplatu sirotčího důchodu, bude vám výplata dávky obnovena.

Sirotčí důchod během prázdnin

Na sirotčí důchod máte nárok i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na střední či vysoké škole a také mezi jednotlivými stupni studia, např. mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia apod., pokud na sebe studium bezprostředně navazuje.

Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce. Sirotčí důchod studentovi v těchto případech náleží během prázdnin i tehdy, když vykonává brigádu.

Sirotčí důchod u jiných forem studia

Pokud student zvolí distanční, večerní či kombinovanou formu vzdělávání, během něhož vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (tyto skutečnosti je povinen ČSSZ sdělit), sirotčí důchod mu nenáleží.

Studenti výše uvedených forem studia, kteří si tzv. přivydělávají, k potvrzení o studiu navíc přiloží prohlášení, že jejich výdělečná činnost nezakládá účast na pojištění. Pokud jsou studenti těchto forem studia současně vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, spolu s potvrzením o studiu předkládají potvrzení krajské pobočky úřadu práce o tom, že nepobírají podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Sirotek, který studuje a zároveň nedosáhl věku 26 let, má nárok na výplatu dávky i po uzavření manželství a také tehdy, stane-li se rodičem a bude zároveň pobírat rodičovský příspěvek.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků