Hlavní obsah
Ilustrační snímek

Finanční poradna: Jak novela občanského zákoníku ovlivní smluvní práva

Od prvního ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ). Přinese změny, které se významně každého z nás. Jednou z oblastí, které nový zákoník upravuje, jsou smluvní práva. Protože neznalost zákona neomlouvá, přinášíme přehled novinek, které se týkají smluvních vztahů.

Ilustrační snímek
Finanční poradna: Jak novela občanského zákoníku ovlivní smluvní práva

Smlouva stojí na počátku každého závazku, tedy právního vztahu mezi dvěma stranami. Úprava NOZ se vztahuje ke smlouvám uzavřeným po Novém roce. Závazky ze smluv uzavřených před tímto datem se řídí dosavadními právními předpisy.

Pro některé typy smluv však existují výjimky. Podnájemníci se například musí řídit pravidly nového zákoníku, i když k podpisu nájemní smlouvy došlo dříve. Stejně tak jsou nová pravidla závazná pro smlouvy o účtu a cestovní smlouvy.

Konce přísných formálních požadavků

S novým zákoníkem přichází méně přísná pravidla pro vznik, změnu a zánik závazku. Právní jednání už nemusí splňovat přísné formální požadavky. Pokud vám zákonná úprava smlouvy nevyhovuje, můžete se jí pouze inspirovat a upravit znění smlouvy podle sebe. Vymezení práv a povinností je čistě na vás a protistraně.

Také tradiční cesta od návrhu smlouvy k jejímu přijetí se zkracuje. Od ledna může být smlouva přijata i tzv. faktickou akceptací smlouvy. Nabídku je jednoduše možno přijmout už jen tím, že se podle obsahu smlouvy zachováte – poskytnete nebo přijmete plnění druhé strany. Zároveň ale buďte obezřetní, pokud dojde k plnění (protistrana vám poskytně nějakou službu), již se nemůžete na neplatnost smlouvy dovolávat.

V případě smluv zavazujících se k dlouhodobému nebo opakovanému plnění, kde je vysoká pravděpodobnost změny okolností, které neumožní jedné ze stran zajistit plnění smlouvy, bude moci dotčená strana požadovat změnu, nebo i zrušení smlouvy.

Pokud se strany v přiměřené časové lhůtě nedohodnou na změně smlouvy, může se kterákoliv z nich obrátit na soud a požadovat, aby závazek změnil či zrušil. Změna okolností však znevýhodněné straně nezakládá právo odložit plnění. NOZ navíc připouští postoupení smlouvy, tedy převedení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na jinou osobu.

Předsmluvní odpovědnost

Zásadní novinkou je tzv. předsmluvní odpovědnost, tedy závaznost smlouvy v případě, že byla projednána s vážným úmyslem uzavřít tuto smlouvu. Pokud s vámi někdo vyjednává podmínky smlouvy, aniž by měl zájem s vámi smlouvu opravdu uzavřít, je odpovědný za škodu, která vám v důsledku zrušení dohody vznikne. Stejně tak je povinen uhradit vám škodu v případě, kdy k podpisu smlouvy nedošlo těsně před podpisem, a to i bez konkrétního důvodu.

Výše náhrady je omezena částkou odpovídající vaší ztrátě z neuzavřené smlouvy. I vy ale můžete platit. Více než kdy dříve si dejte pozor na porušení tajemství. Pokud zneužijete důvěrnou informaci a druhé straně vznikne škoda, budete muset ztrátu odškodnit.

Ochrana spotřebitele proti lichvářům

Nově jste také chráněni před lichváři. Kdo se ve smlouvě zaváže k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, může se domáhat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, a to ve lhůtě do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Podmínkou ovšem je, aby strana, která pociťuje příkoří, nebyla o nevýhodnosti smlouvy informována, naopak druhá strana se obohacovala na té znevýhodněné s plným vědomím.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Jakým způsobem pomůže nový zákoník běžným spotřebitelům?
Nový občanský zákoník posiluje ochranu spotřebitelů proti nekalým praktikám obchodníků. Bude-li mít spotřebitel dle obchodních podmínek právo odstoupit od smlouvy, nebude muset uvádět, z jakého důvodu tak činí. V případě, že vám dorazí zboží bez objednávky, nebudete povinni zboží na své náklady vrátit.
Slyšela jsem, že pojišťovny budou muset díky novému občanskému zákoníku zjednodušit pojišťovací smlouvy. Je to tak?
Nový občanský zákoník rozšiřuje škálu tzv. předsmluvních informací, tedy informací, které musí být sděleny zájemci o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy. Součástí pojistných podmínek tak nově bude i list obsahující klíčové předsmluvní informace. V zásadě se bude jednat o shrnutí nejdůležitějších informací o pojistných produktech, o pojištění jako takovém, dále údaje o pojistiteli a údaje vztahující se ke smlouvám uzavíraným způsobem na dálku.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků