Hlavní obsah

Poradna: Uvažujete o okamžitém zrušení vašeho pracovního poměru? Pozor na novou právní úpravu!

29. 5. 2012, 7:00

Výdaje za celý měsíc máte přesně rozvržené, účty se hromadí, zaplacení složenek nepočká – a ve výplatní den vaše bankovní konto opět zeje prázdnotou? Co dál? Čekat, jestli i tentokrát výplata dorazí se zpožděním? Podívejme se dnes společně na jeden z možných způsobů řešení této situace, a to na okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, jež bylo dotčeno lednovou novelou zákoníku práce.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji pro menší společnost skoro pátým rokem. Zaměstnavatel mi však již čtvrtý měsíc posílá výplatu se zpožděním větším než 14 dní od data uvedeného ve smlouvě jako výplatní. Naskytla se mi možnost jiného zaměstnání, a proto se chci zeptat, zda v mé situaci mohu okamžitě skončit pracovní poměr se zaměstnavatelem a obdržet vysoké odstupné? Mám na to nějakou lhůtu?

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem – radikální řešení

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem poskytuje výjimečnou cestu z jinak bezvýchodné situace. Na rozdíl od výpovědi, kterou může zaměstnanec podat z jakéhokoliv důvodu, ba dokonce i bez jeho uvedení, k okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnanec přistoupit jen ze zákonem vymezených důvodů.

Prvním z těchto důvodů je zdravotní stav zaměstnance, který by byl pokračováním ve výkonu současné práce ohrožen. Tento důvod se uplatní pouze za podmínky, že zaměstnavatel zaměstnanci v patnáctidenní lhůtě od zjištění ohrožení neumožnil převedení na jinou práci.

Druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je pak situace podobná té vaší - nevyplacení mzdy, náhrady mzdy nebo jakékoliv její části zaměstnanci do 15 dnů po uplynutí tzv. období splatnosti. Období splatnosti pak zákoník práce vymezuje jako kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, náhradu mzdy nebo jejich část.

Nevyplacení mzdy jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru

Uvádíte, že zaměstnavatel vám vyplácí mzdu se zpožděním delším než 14 dní po termínu výplaty. Bohužel takovéto zpoždění ještě nelze jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru použít. Toto by bylo možné, pouze pokud by zpoždění překročilo výše zmíněnou 15denní lhůtu od uplynutí období splatnosti.

Příklad

Výplatní den je u zaměstnavatele stanoven na 10. den následujícího měsíce. Termín výplaty mzdy za duben je tak 10. květen, její splatnost však uplyne až na konci května. V případě mzdy za duben byste tak mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, pouze pokud by Vám nebyla vyplacena mzda ani do 15. června.

Pozor: pokud vám vznikne oprávnění okamžitě zrušit pracovní poměr, je třeba tak učinit ve lhůtě do dvou měsíců od chvíle, kdy vám byl poprvé znám důvod k okamžitému zrušení, nejpozději však ve lhůtě jednoho roku. Toto oprávnění vám pak náleží i tehdy, pokud vám v této době zaměstnavatel dlužnou částku doplatil. Avšak s dáním okamžitého zrušení byste neměli příliš otálet, neboť by takové vaše jednání mohlo být prohlášeno za odporující dobrým mravům, a okamžité zrušení proto za neplatné.

Odstupné, nebo náhrada mzdy?

Po novele zákoníku práce účinné od letošního ledna již zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, nenáleží odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Nově má takový zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby – tedy nejméně za 2 měsíce (nebyla-li sjednána delší). Na rozdíl od odstupného náhrada mzdy podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění, takže konečná částka, kterou by vám zaměstnavatel musel vyplatit, bude podstatně nižší, než tomu bylo před 1. lednem 2012.

Pokud vám zaměstnavatel neposkytne ve stanoveném termínu mzdu nebo některou její část, může být pokutován inspektorátem práce až do výše 2 milionů Kč. Zamyslete se, zda k takovéto kontrole nechcete dát podnět. Před tím než tak učiníte, doporučujeme zaměstnavatele výslovně na porušování zákona upozornit a vyzvat ho k nápravě.

Odpovídala Barbora Kudrhalt Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků