Hlavní obsah

Poradna: Je fér konkurenční doložka s ročním trváním za pouhých šest platů?

2. 11. 2010, 7:00

Konkurenční doložka by měla chránit zaměstnavatele před zneužitím jeho know-how a klíčových informací odcházejícími zaměstnanci. Znemožňuje jim po určitou dobu přijmout místo, kde by mohli tyto údaje využít v konkurenčním boji proti bývalé firmě. Není to ale zadarmo. Omezení musí zaměstnavatel náležitě kompenzovat.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Ve své pracovní smlouvě mám ustanovení o konkurenční doložce. Chtěla jsem se zeptat, kdy tato konkurenční doložka zaniká? Je v ní uvedeno, že po dobu 12 měsíců nesmím zaměstnavateli konkurovat a on mi za to poskytne 6 průměrných mezd. To nesmím opravdu nikde pracovat? A můžu žádat i vyšší náhradu než 6 mezd?

Podmínky uzavření konkurenční doložky

Konkurenční doložka je dohoda uzavíraná mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnanec zaváže, že nebude vykonávat po určitou dobu po skončení pracovního poměru (ať už pracovní poměr skončí z jakéhokoli důvodu) výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná zkušební dobu, konkurenční doložka může být uzavřena až po jejím skončení, jinak by byla neplatná.

Zákoník práce povoluje sjednání konkurenční doložky nejvýše na 12 měsíců od skončení pracovního poměru, tato podmínka ve vašem případě byla splněna. Za každý měsíc dodržování zákazu konkurence musí však zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci přiměřené vyrovnání nejméně ve výši jeho průměrného měsíčního výdělku. Vyplacení pouze 6 průměrných mezd za 12 měsíců nekonkurování vaším zaměstnavatelem je tedy v rozporu se zákoníkem práce.

Další podmínkou platné konkurenční doložky je, že její uzavření na vás může zaměstnavatel spravedlivě požadovat, a to s ohledem na informace, poznatky, pracovní a technologické postupy, se kterými se můžete v rámci svého pracovního poměru seznámit a jejichž další použití při výdělečné činnosti by mohlo způsobit vašemu zaměstnavateli závažnou újmu. Konkurenční doložku tedy nelze sjednat s kterýmkoli zaměstnancem, těžko si představit, že lze spravedlivě požadovat např. na vrátném uzavření konkurenční doložky. Nejčastěji jsou proto doložky sjednávány s manažery. U některých zaměstnanců, jako jsou například pedagogičtí pracovníci, je navíc sjednání konkurenční doložky úplně vyloučeno.

Co když podmínky nejsou splněny

Pokud není některá z výše vyjmenovaných podmínek splněna, jedná se o důvod neplatnosti konkurenční doložky – ve vašem případě bude důvodem nedostatečná výše kompenzace. Zákoník práce však vychází z koncepce relativní neplatnosti. To znamená, že i vadná konkurenční doložka bude považována za platnou, dokud se její neplatnosti u zaměstnavatele nedovoláte, a to buď přímo, nebo soudní cestou.

Dovolat se neplatnosti musíte nejpozději do 3 let od uzavření konkurenční doložky. Do této doby byste měla písemně sdělit svému zaměstnavateli, že konkurenční doložku považujete za neplatnou a důvody, ve kterých její neplatnost spatřujete (tj. v rozporu s § 310 odst. 1 zákoníku práce, stanovícím minimální výši přiměřeného peněžitého vyrovnání). Případně se můžete neplatnosti ve stejné lhůtě výslovně dovolat v žalobě proti vašemu zaměstnavateli, pokud byste ji z nějakého důvodu podávala.

Důsledky platné konkurenční doložky

Platná konkurenční doložka vás neomezuje ve všech výdělečných činnostech, ale jen v těch, které by mohly vašemu zaměstnavateli konkurovat. Po stanovenou dobu nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, která je předmětem činnosti vašeho zaměstnavatele nebo má vůči němu soutěžní povahu. Často je přímo v doložce sjednáváno, které konkrétní činnosti zaměstnanec nesmí vykonávat.

Pokud nové zaměstnání (včetně dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), popřípadě jiná výdělečná činnost (například živnostenské podnikání, jednatelství ve společnosti s ručením omezeným) není této povahy, v jejím vykonávání vám nic nebrání.

Doporučení

I když vaše konkurenční doložka nebyla sjednána férovým způsobem, neznamená to, že byste ji mohla prostě nedodržovat, aniž byste se dovolala její neplatnosti. Je pravděpodobné, že si s vámi zaměstnavatel v konkurenční doložce sjednal i tzv. smluvní pokutu, kterou by po vás mohl v případě porušení zákazu konkurence požadovat. Proto se u svého zaměstnavatele písemně dovolejte neplatnosti konkurenční doložky, a to co nejdříve, ať vám neuběhne tříletá promlčecí lhůta.

Na dnešní dotaz odpovídaly Romana Kaletová a Barbora Suchá z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Reklama

Související témata:

Výběr článků