Hlavní obsah

Přehledně: Deset častých omylů u vdovských a vdoveckých důchodů

Podmínkami, za nichž má ovdovělá žena či ovdovělý muž nárok na tzv. pozůstalostní důchod, se zabývá zákon o důchodovém pojištění. Mezi lidmi však kolem nich panuje mnoho omylů. Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) přinášíme deset nejčastějších.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

1. omyl: Vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává automaticky

Pokud váš manžel či manželka zemře, musíte o vdovský, resp. vdovecký důchod požádat, automaticky vám přidělen nebude. Pro podání žádosti se dostavte na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa vašeho trvalého bydliště, kde ji s vámi sepíší.

K žádosti musíte předložit především svůj doklad totožnosti, dále pak úmrtní list zesnulé osoby, případně i oddací list.

„Pokud zemřelá osoba dosud nepobírala vlastní důchod, předkládají se ještě doklady týkající se zesnulé/ho, které se přikládají k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, např. doklad o studiu, vojenské službě, rodné listy dětí, evidenční list od posledního zaměstnavatele aj.,” uvádí ČSSZ.

2. omyl: Získání potřebné doby pojištění se u pozůstalostních důchodů nevyžaduje

Toto tvrzení platí jen tehdy, pokud manžel či manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Vdovské i sirotčí penze závisí na příjmech zemřelého, pozor na nedostatky v evidenci

Finance

Zákon o důchodovém pojištění totiž stanoví, že „vdova nebo vdovec mají nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, který/která pobíral/a starobní či invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo (pokud nebyl/a příjemcem důchodu) splnil/a ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod.”

V praxi to tedy znamená, že v případě nároku na pozůstalostní důchod hraje důležitou roli potřebná doba pojištění zemřelé osoby. Může pak dojít k tomu, že důchod nebude náležet například po člověku, který byl dlouhodobě nezaměstnaný a nezískal tak stanovenou potřebnou dobu pojištění.

3. omyl: Manželé museli mít společné bydliště, jinak na pozůstalostní důchod není nárok

V žádném případě není společné bydliště manželů podmínkou pro přiznání vdovského či vdoveckého důchodu. Podstatné naopak je, že k datu úmrtí manžela či manželky manželství trvalo.

4. omyl: Vdovský či vdovecký důchod náleží natrvalo

Standardně je pozůstalostní důchod vdově či vdovci přiznán na dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. Po jeho uplynutí je důchod nadále vyplácen jen v přesně vymezených případech, a to, pokud pozůstalý:

  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho pomoci,
  • je sám invalidní ve třetím stupni,
  • dosáhl zákonem stanoveného věku.

Důchod pak vdova či vdovec dostávají tak dlouho, dokud splňují podmínky.

5. omyl: I družce či druhovi může být přiznán pozůstalostní důchod

Po zemřelém druhovi nebo družce na pozůstalostní důchod nárok není, a to ani v případě, že spolu žili dlouhodobě a vychovávali děti.

Česko zřejmě čeká mimořádné zvýšení důchodů. Kvůli vysokému růstu cen

Domácí

Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi/manželce či příteli nebo přítelkyni, stejně tak pokud pár žil v registrovaném partnerství.

6. omyl: Když nárok na pozůstalostní důchod zanikne, už nikdy nemůže dojít k jeho obnově

Pokud splnění některé ze zákonných podmínek nastane do dvou let po předchozím zániku nároku na pozůstalostní důchod, může dojít k jeho obnovení. Je ale třeba o výplatu na příslušné OSSZ zažádat.

Příklad obnovení pobírání pozůstalostního důchodu
Žena ve věku 40 let ovdoví, pobírá vdovský důchod jeden rok a pro další trvání nároku nesplňuje žádnou z podmínek. Za rok a půl poté, co jí byla výplata vdovského důchodu ukončena, začne pečovat o svého otce, který byl uznán závislým na pomoci druhé osoby ve III. stupni závislosti. Protože tím splnila ve dvouleté lhůtě jednu ze stanovených podmínek, nárok na vdovský důchod jí bude na základě žádosti obnoven a bude náležet po dobu, po kterou bude trvat péče o otce.

7. omyl: Po novém sňatku ještě vdovský či vdovecký důchod několik měsíců náleží

Nárok na vdovský či vdovecký důchod zanikne dnem uzavření nového manželství. Vdova či vdovec, kteří uzavřou nový sňatek, jsou povinni to do osmi dnů oznámit ČSSZ, a to buď osobně nebo písemně.

Pokud osoba po uzavření nového manželství opět ovdoví, může jí vzniknout nárok na pozůstalostní důchod po zemřelém druhém manželovi či manželce.

8. omyl: Člověk, kterému je pozůstalostní důchod vyplácen, smí pracovat jen na částečný úvazek

„Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti vdovy nebo vdovce ani výši jejich příjmu,” uvádí ČSSZ.

Finanční poradna: Jaký má nezaměstnanost a evidence na úřadu práce vliv na důchod

Finance

9. omyl: Vdovský či vdovecký důchod náleží, pokud manželství trvalo určitou dobu

Podmínku délky manželství pro nárok na pozůstalostní důchod zákon nestanoví. Rozhodující ale je, aby manželství existovalo k datu úmrtí manžela či manželky.

10. omyl: Osoba, která již pobírá vlastní starobní důchod a ovdoví, bere pak důchody dva

Pokud člověk v době, kdy ovdoví, již pobírá vlastní starobní nebo invalidní důchod, dojde k tzv. souběhu důchodů. Náleží mu pak vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu polovina procentní výměry.

„Postupuje se tak, že se porovná výše starobního nebo invalidního důchodu, který vdova/vdovec pobírá, a již vyměřený vdovský nebo vdovecký důchod (tedy 50 procent procentní výměry důchodu zemřelého), a nižší procentní výměra z obou důchodů se zkrátí na jednu polovinu, vyšší zůstává celá. Základní výměra náleží pouze jednou,” upřesňuje ČSSZ.

Příklad souběhu důchodů

  • Žena pobírá starobní důchod 13 550 Kč, přičemž 10 000 Kč je procentní výměra a 3550 Kč základní výměra.
  • Manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 15 600 Kč (12 050 Kč + 3550 Kč), zemřel. Po jeho úmrtí má pozůstalá manželka nárok na vdovský důchod.
  • Základní výměra náleží vždy pouze jednou. Protože dojde k souběhu dvou důchodů (žena bude současně pobírat svůj starobní důchod a po manželovi důchod vdovský), není možné pobírat oba v plné výši a je třeba je upravit.
  • Procentní výměra jejího starobního důchodu činí 10 000 Kč, procentní výměra vdovského důchodu pak 6025 Kč (50 % z procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela 12 050 Kč).
  • Vyšší procentní výměra důchodu bude náležet v plné výši a z nižší procentní výměry polovina. Procentní výměra vdovského důchodu se tedy pro souběh s vyšší procentní výměrou starobního důchodu krátí na polovinu, tj. po zaokrouhlení na částku 3013 Kč.
  • Žena tak bude pobírat celkem 16 563 Kč (10 000 Kč procentní výměry svého starobního důchodu + 3013 Kč procentní výměry vdovského důchodu + 3550 Kč základní výměry).

Reklama

Výběr článků