Hlavní obsah

Paragrafy mezi ploty

10. 8. 2010, 17:24
Novinky, Miloslava PERGLOVÁ, časopis Pěkné Bydlení

Dobrý plot je takový, který odděluje náš pozemek od ostatních a chrání náš majetek, přitom však nerozděluje lidi mezi sebou. Často se stává předmětem sousedských sporů.

Článek

Plot je doplňkovou, poměrně jednoduchou stavbou na hranici území různých vlastníků, tedy různých zájmů. Z hlediska stavebně-právního je s ní však spojeno mnohem více problémů, než by se na první pohled mohlo zdát. Stavební zákon stanoví jen v hrubých obrysech, jakým způsobem mají postupovat stavební úřady, proto se jejich praxe liší podle místních podmínek, zvyklostí a potřeb. Přitom jsou tyto postupy někde upraveny obecními vyhláškami, jinde nikoliv.

Komu patří plot?

Dříve platilo, že vlastník pozemku odpovídá za postavení plotu po pravé straně při pohledu od veřejné komunikace a tento mu patří. V současné době takové obecné ustanovení neplatí, stavební zákon otázku vlastnictví neřeší. Jsou tedy v zásadě tři možnosti. Buď po vzájemné dohodě mezi sousedy není žádný plot , obvykle to bývá mezi pozemky mimo zástavbu v obci. Mít plot totiž není podle zákona obecnou povinností, nařizován je pouze ve vymezených případech. Druhou možností je, že sousední pozemky odděluje jeden plot. Vlastníkem je pak jeden ze sousedů, nejčastěji ten, který ho postavil, mohou ho však vlastnit společně. V tom případě je důležitá dohoda o jeho údržbě. Spíš absurdní možností jsou dva ploty na téže hranici. Stává se to naštěstí jen výjimečně, když se sousedé nedokáží dohodnout.

Plot ano, či ne?

Jak jsme již řekli, zákon až na výjimečné případy nikomu nenařizuje, aby si pozemek oplotil. Přesto může stavební úřad nařídit postavení plotu, a to většinou na základě podnětu třetí osoby. Jde zejména o případy, kdy provoz nebo život na neoploceném pozemku obtěžuje sousedy či jinak omezuje jejich užívací práva k pozemkům vlastním. V sousedských vztazích bývají často předmětem sporu zvířata, která zabíhají na vedlejší pozemek a jeho vlastník se proti tomu bouří. Svým plotem nesmíme omezovat přístup jiných vlastníků na jejich pozemky.

Podle toho, jak vypadají ulice našich měst a obcí, vás možná poněkud překvapí, že oddělit pozemek plotem není zákonem nařízeno ani od veřejné komunikace. Ploty stavíme většinou kvůli vlastnímu bezpečí a soukromí. Pokud se však plot postavit rozhodneme, stavební úřad výstavbu plotu sleduje a vyjadřuje se k ní. Provedení plotu musí odpovídat územnímu plánu, ve kterém mohou být uplatněny místní podmínky a tradice. Stavební úřad si může klást požadavky na jeho výšku, průhlednost, aby nebránil rozhledu automobilistům především na nárožích či v zatáčkách.

„Plot je významný architektonický městotvorný prvek, kterým se však dá hodně zkazit,“ říká ing. František Mojžíš ze stavebního úřadu v Lomnici nad Popelkou. „Stavebník by si měl uvědomovat a respektovat, že stavba není solitér, ale součást života a organismu obce, která má i své tradice. Po roce 1989 bohužel začali někteří vlastníci chápat své vlastnické právo k pozemku velmi intenzivně, dřívější zvykové právo přestávají respektovat a komplikují jak mezilidské vztahy, tak územní či stavební řízení. Nastávají například případy, kdy si činí nárok na postavení plotu na svém pozemku tam, kde to způsobuje problémy v chodu obce, dopravě či spolužití, s odůvodněním, že na to mají právo.“

A co větve?

Přesahující větve (nebo kořeny) stromů nebo živých plotů bývají často předmětem sporů. V zásadě máte právo vyžadovat, aby na váš pozemek nezasahovaly. Odstranit je bez dohody máte právo v případě, že ohrožují stavbu na vašem pozemku, brání její údržbě apod., ale jen v době vegetačního klidu. Pak je možné vstoupit na vedlejší pozemek i bez souhlasu souseda a větve odstranit, uříznuté větve pak ponechat jemu. Takový postup však může zcela vyhrotit sousedův vztah k vám. Lépe je obrátit se na stavební úřad a požádat o zjednání nápravy. V ostatních případech jsou spory již předmětem občanskoprávních vztahů upravených v občanském zákoníku. Obracet se s nimi můžeme na místní úřady, popřípadě soudy, což by mělo být krajním řešením.

Spory kolem plotů mohou být až pitoreskní, proto je již od samého počátku dobré se sousedem komunikovat a nestavět ho před hotovou věc. Mimochodem, ovoce na přesahujících větvích patří sousedovi.

Soukromí za každou cenu?

V současné době přibývá plotů, které tvoří hradbu neproniknutelnou i lidskému pohledu. Přitom plné ploty mají opodstatnění jen tehdy, když chrání nemovitosti proti nepřípustně vysokému hluku. Mít ničím nerušené soukromí je sice lákavé, ale nahlédneme-li na svůj plot i z druhé strany, musíme si uvědomit, že by jednou mohly ulice vypadat jako průchody mezi nekonečnými zdmi, kdyby každý uvažoval tímto způsobem. Dříve bývalo dobrým zvykem pochlubit se úhlednou předzahrádkou i větší částí zahrady. Dokonce to některé obce přímo vyžadovaly. Za první republiky bylo nařízením umožnit kolemjdoucím libý pohled. Dnes mají někteří tendenci koncipovat průčelí ryze účelově bez ohledu na tvář domu obrácenou do ulice. Můj dům, můj nedobytný hrad, můj plot, má zeď. Jistě, jde i o bezpečnost. Ale nesvědčí to i o našich mezilidských vztazích?

Doporučený postup při přípravě výstavby plotu
▪ ověřit si hranice svého pozemku na katastrálním úřadě▪ zajít za sousedem seznámit ho se svým záměrem▪ zjistit podmínky pro výstavbu plotu do ulice – předpisy, zvyklosti apod.▪ zajít na stavební úřad s dobře ujasněným záměrem: přesné vymezení místa, skica…▪ pracovník úřadu poradí, co všechno je třeba předložit k vydání územního souhlasu podle ust. § 96 odst. 1 stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) obvykle technický popis či nákres, souhlas souseda, prostupy přípojek, vyjádření správců dotčených inženýrských sítí a Policie ČR a v některých případech i souhlas památkářů▪ se sousedem si ujasněte, jak bude vypadat plot směrem na jeho pozemek, zavedená praxe je, že líc plotu (ta hezčí strana) se orientuje k sousedovi▪ podat žádost o územní souhlas s vyžadovanou dokumentací, kterou nemusí vypracovat k tomu oprávněná osoba.▪ stavební úřad by měl do 30 dnů vydat sdělení o územním souhlasu▪ po jeho doručení vám vzniká právo začít s realizací plotu, práce je nutné zahájit do 12 měsíců od vydání územního souhlasu, pak ztrácí platnost▪ nejpozději v tuto chvíli se se sousedem dohodnout o údržbě plotu, především o přístupu na jeho pozemek za tímto účelem, nejlépe písemně

Reklama

Související články

Listnaté živé ploty? Proč ne

22. 9. 2009, 8:48

Živé ploty se u nás nejčastěji vysazují v těsné blízkosti plotu pro rychlé a hlavně příjemné oddělení soukromého prostoru od sousedů či ulice.

Na živý plot s plotostřihem

7. 10. 2009, 12:03

Živému plotu dodá krásu a svěžest pravidelné stříhání. S ručními nůžkami vystačíme jen na pár metrů. Mozolů nás však ušetří elektrický nebo akumulátorový...

Mezi ploty

15. 12. 2009, 12:03

Nedělní procházka, kdy se oko kochá pohledem do rozkvetlých předzahrádek skrze umně provedené ploty, je již téměř utopickou představou. Dnešnímu plotu bohužel...

Výběr článků