Hlavní obsah

Čistička odpadních vod nesnese chemii

27. 9. 2015, 10:12
Právo, Karolina Černá

Nemůžeme-li dům či chalupu napojit na kanalizaci, potřebujeme čističku odpadních vod. Přináší omezení – rozloučíme se s čisticími prostředky na bázi chloru. Provoz čističky je ale přes počáteční náklady velmi úsporný.

Foto: Ebama

Celoplastové nádrže ČOV se zapouštějí do země. Nad zemí je vidět jen víko.

Článek

Běžná domovní čistička odpadních vod (ČOV) je určena zhruba pro osm obyvatel. Vyrábí se obvykle z polypropylenu a polyetylenu.

Typ a místo pro čističku u konkrétního objektu určí pracovník specializované firmy. Poradí také, jak se o konkrétní čističku starat, jak kontrolovat provzdušňování, cirkulaci kalu atd. Za poplatek se postará o provoz čistírny. Můžeme si pořídit dokonce monitorovací zařízení detekující závady čističky.

Výběr čističky

Podle způsobu biologického čištění rozlišujeme anaerobní čističku, která nepotřebuje elektřinu ani přísun vzduchu pro přítomné bakterie. Její nižší účinnost je vhodná pro sporadicky obývané objekty.

Aerobní čistička patří k trvale osídleným objektům. Obsahuje biodisky s bakteriemi vyžadujícími ke svému přežití kyslík, který do nádrže vhání zabudované dmychadlo. Účinnost těchto čističek dosahuje až 95 %.

Foto: Asio

Inovovaná čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K pro rodinné domy nebo velikostně odpovídající (3-7 osob) obývané rekreační objekty a chaty. Cena 29 500 Kč bez DPH.

Kontinuální čistička odpadních vod s nepřerušovaným průtokem čistí průběžně, takže se hodí k trvale osídlenému objektu. Diskontinuální čistička s přerušovaným průtokem vlastní kalojem na přebytečný kal, z něhož mikroorganismy žijí i tři měsíce.

Kvalitní čističku pro čtyřčlennou domácnost pořídíme od 55 000 Kč, připočítejme náklady na výkopové práce, osazení a provoz. Nezapomínáme, že provoz vzduchového dmychadla vyžaduje elektrickou energii.

Pro čtyřčlennou rodinu činí roční provozní náklady na elektřinu 1200 Kč, záleží na příkonu dmychadla a na tom, jak dlouho musí být v provozu. Kal je třeba z čističky vyvážet až 2x ročně, náklady se pohybují kolem 1000 Kč.

Jak čištění funguje

V první fázi čistička zbaví odpadní vodu hrubých nečistot. V dalším, tzv. aerobním stupni, bakterie žijící z organického znečištění vody ho rozloží na neškodné látky. Poté se kal oddělí od vyčištěné vody.

Užitečným mikroorganismům neprospívají látky obsažené v agresivních tabletách do myčky nádobí a prostředky jako Savo, Domestos. Spoléháme proto na ekologickou drogerii bez chloru, např. značky Dedra, na praní prádla Qalt Excel, Frosch.

Foto: Hellstein

Zanedbáme-li povolení k vypouštění odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, hrozí nám pokuta až ve výši 50 000 Kč.

Vyčištěnou vodu vypustíme do řeky, rybníku, případně drenážním potrubím svedeme do podzemních vod. Likvidaci domovních odpadních vod můžeme vyřešit kombinací čistírny odpadových vod a zásobní nádrže na odpadovou vodu, kterou využijeme např. k zálivce.

V případě, že se v kalu nenachází nadlimitní množství nežádoucích látek (chlornany, fosfáty, amoniak), je možné využít kal na kompostování.

Svolení úřadů

Čističky odpadních vod (ČOV) jsou povolovány jen v místech, kde není veřejná kanalizace. V případě, že v místě veřejná kanalizace je, platí povinnost se na tuto kanalizaci připojit.

K provedení stavby ČOV potřebujeme stavební povolení buď rychlejším územním souhlasem, nebo složitějším územním rozhodnutím. Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí žádáme odbor životního prostředí o vodohospodářské rozhodnutí. To proběhne schválením ve správním řízení nebo schválením na ohlášení stavby.

Fungování ČOV
1 Dmychadlo a řídicí jednotka 2 Čistírna odpadních vod a) Nátok odpadní vody b) Primární sedimentace c) Membránový bioreaktor se separací kalu d) Odtok vyčištěné vody

V případě vodoprávního rozhodnutí o povolení stavby se vydává ještě rozhodnutí o nakládání s vodami, v němž jsou stanoveny parametry pro vypouštění odpadních vod. V případě souhlasu s ohlášením se toto rozhodnutí nevydává a má se za to, že je nakládání s vodami automaticky povoleno.

Na ohlášení může úřad schválit jen čističku, která má potřebnou certifikaci a je označena CE. Nicméně i u čističky s CE označením je v pravomoci vodoprávního úřadu rozhodnout, že povede klasické správní řízení.

Pro zasakování jsou povolovány tzv. pětihodnotové ČOV, schopné odstranit všech pět sledovaných hodnot (BSKS, CHSK, NL, NH4-N, Pc) v odpadní vodě na rozdíl od ČOV, které jsou jen tříhodnotové, tudíž přečištění není v takové kvalitě.

Má-li stavebník vydané povolení k nakládání s vodami, je povinen podle něj jednat: musí si nechat odebrat vzorky vody z ČOV (četnost podle rozhodnutí 1 až 4x/ rok) a výsledky odesílat vodoprávnímu úřadu.

Má-li stavbu povolenou na ohlášení, musí jednou za dva roky přizvat revizora (osoby s oprávněním jsou na stránkách MŽP), který provede revizi. Zápis o revizi je stavebník povinen poslat na úřad.

Foto: Hellstein

Vnitřní prostor čistírny je rozdělen přepážkami na několik komor, přičemž v každé části probíhá určitá část čisticího procesu.

Jímka i septik potřebují úřední schválení

Jímka (žumpa) je vodotěsná bezodtoková nádrž určená k likvidaci odpadních vod u občasně obývaného objektu. Vyrábí se z betonu, plastu, sklolaminátu. Stavbu povoluje stavební úřad. Obsah vyvážíme do obecní čistírny odpadních vod, takže nežádáme o povolení k jejich vypouštění.

Septik obsahuje obvykle tři komory, v nichž se odpadní vody zbavují kalu. Ten stačí vyvézt 1x ročně. Předčištěnou vodu dočišťují filtry mechanické jednotky (plastový kontejner), poté ji můžeme vypustit. Ke stavbě septiku i osazení filtru přísluší schvalovací proces jako u ČOV.

Kořenové čističky

Hrubou filtraci zajišťují štěrk a štěrkopísek. Nečistoty se odseparují ve vícekomorovém anaerobním septiku, který je schovaný pod povrchem. Mikrobiální procesy zajišťují mikroorganismy přisedlé na kořenech bahenních rostlin.

Dno jímky je vyloženo jezírkovou fólií, hladina vyčištěné vody se drží pod povrchem filtračního prostředí. Na vyčištění odpadní vody po 1 osobě je potřeba přibližně 5 m2 mokřadu.

Foto: Korenovky.cz

Hladina vody se drží přibližně 5 až 10 cm pod povrchem štěrku, a proto se kořenovka nestane hnízdištěm komárů.

Foto: Korenovky.cz

Správně postavená kořenovka je cítit přirozenou rybniční vodou a nijak nezapáchá.

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

Reklama

Výběr článků