Hlavní obsah

Nová daň ze zpevněných ploch je jen dalším krokem ke zvýšení daní z nemovitostí

29. 12. 2011, 6:02
Novinky, Ondřej Homolka

Začátkem letošního léta byla schválena novela zákona o dani z nemovitostí, která se počínaje lednem 2012 dotkne především vlastníků neveřejných komunikací, parkovišť a zpevněných manipulačních ploch.

Foto: Profimedia.cz

Nová vyšší sazba daně může typicky postihnout parkoviště, jež nejsou veřejnou komunikací.

Článek

Zatímco zvýšení spodní sazby daně z přidané hodnoty či rušení výjimek u daně z příjmů se v průběhu roku stalo předmětem vášnivých diskusí, postupné navyšování daní z nemovitostí zatím uniká pozornosti veřejnosti i médií.

Ministerstvo financí přitom už delší dobu zvažuje, že změní stávající systém, který nepřihlíží k ceně nemovitosti a stanovuje daň „všem stejně“ na základě plošných výměr. To se však může rychle změnit, jak vláda bude hledat další zdroje pro naplnění státní pokladny.

Postupné navyšování daní z nemovitostí zatím uniká pozornosti veřejnosti i médií.

Pohodlným zdůvodněním vždy bude argument, že české daně z nemovitostí jsou stále nižší než ve většině ostatních evropských států.

Z 20 haléřů na 5 Kč za m2

Hlavní změnou, kterou novela přináší od 1. ledna 2012, je zdanění zpevněných ploch používaných k podnikání sazbou daně z pozemků ve výši 5 Kč za m2 (v případě nezemědělského podnikání) nebo 1 Kč za m2 (u pozemků využívaných k zemědělskému podnikání).

Tato změna se dotkne podnikatelů, kteří jsou vlastníky pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“. Sazba daně z takových pozemků přitom doposud činila 0,20 Kč za m2.

Koho se to týká?

V některých případech nebude odpověď snadná. Mělo by se jednat o pozemek, jehož povrch nebo část jsou zpevněny ve smyslu stavebního zákona tzv. plochou stavbou (bez svislé nosné konstrukce). Musí tedy jít o dílo, které je výsledkem činnosti za použití stavebních či montážních technologií.

Dlažba, kostky nebo panely uložené bez podloží či povrchy zpevněné sypkým materiálem (pískem, štěrkem, škvárou apod.) proto nejsou ve smyslu nové úpravy zákona o dani z nemovitostí zpevněnou plochou a zůstává pro ně zachována sazba 0,20 Kč. Rovněž tak se nová daňová povinnost nevztahuje na terénní úpravy.

Na ráně jsou parkoviště

Nová vyšší sazba daně tak může typicky postihnout parkoviště, jež nejsou veřejnou komunikací a jsou využívána vozidly podnikatele a jeho zaměstnanců. Obdobně se to může týkat manipulačních ploch uvnitř výrobních či jiných areálů, pokud jsou takové plochy stavbou podle stavebního zákona.

Další podmínkou pro aplikaci sazby daně za zpevněné plochy je užívání plochy k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. U fyzické osoby se musí jednat o obchodní majetek podnikatele nebo musí existovat úzký vztah mezi činností, ke které je plocha využívána, a podnikáním vlastníka plochy.

Novou sazbou daně se zdaňuje pouze výměra zpevněné plochy v m2. Pokud zpevněná plocha zabírá jen část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, zbývající nezpevněná plocha se zdaňuje sazbou odpovídající druhu pozemku evidovaného v katastru, tzn. 0,20 Kč za m2.

Nové daňové přiznání

Vzhledem k tomu, že se nejedná o změnu, kterou je povinen zohlednit správce daně, mají poplatníci, jichž se změna dotýká, povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání pro rok 2012 a v tomto přiznání změnu zohlednit. Nejzazším termínem pro podání přiznání je 31. leden 2012.

Výměru zpevněné plochy uvedenou v přiznání není třeba dokládat geometrickým zaměřením nebo znaleckým posudkem. Není-li výměra zapsána přímo v katastru nemovitostí nebo ji nelze vypočítat z geometrického zaměření, musí poplatník do přiznání uvést výměru zjištěnou vlastním měřením.

Pokud vzniknou pochybnosti o správnosti výměry uvedené poplatníkem do přiznání, bude v takovém případě jediným institutem k ověření správnosti údajů tzv. místní šetření správce daně.

Reklama

Související témata:

Výběr článků