V České republice stojí průměrná péče o nemocného s fibrilací síní jen na lécích a hospitalizaci 42 tisíc korun ročně, což vytváří celkové roční náklady ve výši 4,2 miliardy korun. Fibrilace síní představuje významnou finanční zátěž pro všechny zdravotnické systémy a v některých státech se označuje doslova za epidemii.

Pro vysvětlení pojmu "fibrilace síní" je nejdříve nutné pochopit, jak srdeční stah a srdeční rytmus vznikají. To, co všichni vnímáme jako tepovou frekvenci neboli tlukot srdce, je dáno pravidelným rytmickým stahováním srdce, které funguje jako malá výkonná pumpa.

V srdci máme malou elektrárnu

Srdeční sval je pozoruhodný tím, že je složen ze dvou typů vláken. Kromě svalových vláken, která jsou odpovědná za mechanické pumpování krve, má také speciální tkáň, která vytváří elektrické impulsy a šíří je srdcem. Funguje to tak,  jako bychom měli v srdci zabudovánu "miniaturní elektrárničku", která sama vyrábí elektrické výboje a vysílá je do srdečního svalu. Vše probíhá přísně koordinovaně. V malém uzlíku ležícím "u stropu srdce" vzniká elektrický vzruch, který projde síněmi - síně se stáhnou - vzruch pokračuje k druhému uzlíku uprostřed srdce - odtud se impuls šíří do srdečních komor - komory se stáhnou. A tak stále dokola. Každému elektrickému impulsu odpovídá jeden srdeční stah. Problémy nastanou ve chvíli, kdy srdeční rytmus ztratí svou pravidelnost. Stav, kdy se srdce smršťuje nepravidelně a vypadne z rytmu, se odborně nazývá arytmie.

Fibrilace síní je nepravidelná, velmi rychlá aktivita síní. Ty se   koordinovaně stahují (tzv. míhají) a nejsou schopny přenést pravidelný rytmus na komory. Dlouhodobě trvající fibrilace síní pak výrazně snižuje srdeční výkon a přispívá ke vzniku oběhových komplikací. V současné době existují dvě cesty, jak lze léčit fibrilaci síní: standardně podáváním léků, kdy se efektivita pohybuje od 20-60 %, a nově metodou počítačově řízené katetrizace srdce, kdy je úspěšnost až 95%. Hlavním cílem je navrátit srdci normální rytmus a zabránit vzniku cévní mozkové příhody. Nové diagnostické přístroje umožňují kardiologům zavést do srdce katetr s prostorovým čidlem, který dokáže změřit elektrickou aktivitu srdce a vytvořit jeho 3D virtuální obraz.

Nesprávné elektrické impulsy lze "opravit"

Současně lze pomocí nejmodernější počítačové techniky přesně určit ložisko, které v srdci spouští arytmii, tj. vyvolává "nesprávné" elektrické impulsy. K tomuto místu pak kardiolog vyšle přes speciální katetr radiofrekvenční impuls (vysokofrekvenční elektrický proud), který ložisko zničí. Výsledkem je opět normální srdeční rytmus.