Hlavní obsah

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR zaslané Právu k problematice obecně závazných vyhlášek obcí o místním koeficientu daně z nemovitostí

(v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010).

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR zaslané Právu k problematice obecně závazných vyhlášek obcí o místním koeficientu daně z nemovitostí

Parlament České republiky schválil dne 5. října 2009 zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (dále jen „zákon č. 362/2009 Sb.“). Tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 20. října 2009 (částka 115).

Zákon č. 362/2009 Sb. v části první, nazvané Změna zákona o dani z nemovitostí, novelizuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“). Zákon č. 362/2009 Sb. zvyšuje sazby daně stanovené v § 6 a § 11 zákona o dani z nemovitosti a doplňuje do § 16a zákona o dani z nemovitostí odstavec 2, který zní: „V roce 2009 lze pro zdaňovací období roku 2010 vydat platnou obecně závaznou vyhlášku podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12 do 30. listopadu 2009 s účinností od 1. ledna 2010.“ Účinnost části první zákona č. 362/2009 Sb. je stanovena od 1. ledna 2010.

Obce (resp. zastupitelstva obcí) mohou dle ustanovení § 6 odst. 4, písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona o dani z nemovitostí stanovit obecně závaznou vyhláškou koeficient, který ovlivní výši daňové povinnosti. Obce také mohou osvobodit od daně z pozemků zemědělské pozemky za podmínek stanovených v § 4 odst. 1 písm. v) zákona o dani z nemovitostí.

Ustanovení § 16a zákona o dani z nemovitostí v současné době (až do 1. ledna 2010) zní: „Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12 je obec povinna zaslat v jednom vyhotovení příslušnému správci daně do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. Pro vyměření daně na zdaňovací období roku 1994 se použijí koeficienty stanovené obcí obecně závaznou vyhláškou i v případě, že vyhláška nabude účinnosti do 31. ledna 1994.“ Pokud tedy obce postupovaly podle výše uvedených zmocňovacích ustanovení, OZV pro zdaňovací období roku 2010 již byly vydány a jsou platné.

Vzhledem k tomu, že zvýšením sazeb daně zákonem č. 362/2009 Sb. došlo ke změně podmínek, za nichž byly OZV přijímány, byla obcím dána možnost (doplněním § 16a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí) tyto OZV výjimečně pro zdaňovací období 2010 změnit (či přijmout zcela nové) i po 1. srpnu 2009, a to až do 30. listopadu 2009.

Dle ustanovení § 13 zákona o dani z nemovitostí je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. V praxi proto mohou v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb. nastat čtyři situace, které se promítnou do konečné výše daně z nemovitostí ve zdaňovacím období 2010:

1)        Obec vydala v době účinnosti zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) obecně závaznou vyhlášku na základě zmocňovacího ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, §11 nebo § 12 zákona o dani z nemovitostí. Zastupitelstvo obce má nyní až do konce roku 2009 možnost tuto OZV zrušit, a to vydáním zrušující OZV s účinností nejpozději od 1. ledna 2010. Jestliže tedy k datu 1. ledna 2010 nebude mít obec žádnou účinnou OZV, vydanou na základě zmocňovacího ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, §11 nebo § 12 zákona o dani z nemovitostí, finanční úřad se při výpočtu daně z nemovitostí bude řídit pouze příslušnými ustanoveními zákona o dani z nemovitostí.

2)        Obec vydala v době účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku v přenesené působnosti, která je stále platná. Pokud se obec rozhodne zrušit tuto OZV s tím, že novou OZV vydávat nebude, o rušení dosavadní OZV (vydané v přenesené působnosti) rozhodne nařízením rada obce (blíže viz Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 24/2005, dostupné na internetových stránkách www.mvcr.cz/odk).

3)        Zastupitelstvo obce se po 1. srpnu 2009 rozhodlo novelizovat obecně závaznou vyhlášku vydanou na základě zmocňovacího ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, §11 nebo § 12 zákona o dani z nemovitostí, tedy snížit obcí stanovený koeficient pro výpočet daně z nemovitosti tak, aby s ohledem na připravovanou novelizaci zákona o dani z nemovitostí nedošlo ke zvýšení daňového zatížení občanů obce. K vydání změnové OZV došlo ještě před datem platnosti zákona č. 362/2009 Sb., tedy před 20. říjnem 2009; datum nabytí účinnosti této OZV je stanoveno na 1. ledna 2010.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 362/2009 Sb. umožňuje přijmout OZV pro zdaňovací období 2010 až do 30. listopadu 2009, Ministerstvo vnitra bude výše uvedený postup obce považovat za souladný se zákonem, pokud jím nedojde k poškození poplatníka daně, tedy pokud obec v rámci své samostatné působnosti jednala výlučně ve prospěch svých občanů.

4)        Po nabytí platnosti zákona č. 362/2009 Sb., tedy po 20. říjnu 2009, se obec rozhodne využít možnosti dané tímto zákonem – vydat novou obecně závaznou vyhlášku na základě zmocňovacího ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, § 11 nebo § 12 zákona o dani z nemovitostí anebo změnit OZV stávající, v prodloužené lhůtě do 30. listopadu 2009. Platnost této OZV tak sice nastane již v roce 2009, její účinnost a tedy možnost aplikace v praxi však nastane až současně s účinností zákona č. 362/2009 Sb., tedy 1. ledna 2010. Tuto OZV lze dle Ministerstva vnitra využít pro stanovení výše daňové povinnosti v roce 2010, což ostatně je dle názoru Ministerstva financí smyslem a účelem novelizace § 16a zákona o dani z nemovitostí.

 

K tomuto lze namítnout, že účinnost zákona č. 362/2009 Sb., tedy jeho aplikovatelnost, nastává až dne 1. ledna 2010. Je ovšem běžnou legislativní praxí Parlamentu ČR, schvalovat právní předpisy související s nově přijatými zákony již v době platnosti těchto nových zákonů, avšak ještě před datem jejich účinnosti (např. prováděcí vyhlášky k zákonům apod.). Analogicky proto Ministerstvo vnitra považuje za zákonný i obdobný postup v případě OZV obcí, vydaných dle § 16a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, které nabudou platnosti v době platnosti zákona č. 362/2009 Sb., přičemž účinnosti nabudou dne 1. ledna 2010 (jak je stanoveno v zákoně č. 362/2009 Sb.), tedy současně s účinností zákona č. 362/2009 Sb.

Je-li obecně závazná vyhláška obce vydána ústavně konformním způsobem, nemá na její platnost a účinnost vliv dodržení či nedodržení „termínů“ daných zákonem o dani z nemovitosti. Tento zákon v § 16a a v nově doplněném § 16a odst. 2 pouze stanoví podmínky aplikovatelnosti OZV pro dané zdaňovací období.

Ministerstvo vnitra tedy nepovažuje obecně závazné vyhlášky přijaté na základě ustanovení § 16a odst. 2 zákona č. 362/2009 Sb. za nezákonné. Tento právní názor lze opřít rovněž o skutečnost, že ústavní limity pro vydávání OZV obcí v jejich samostatné působnosti jsou určeny přímo článkem 104 odst. 3 Ústavy ČR („Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.), což znamená, že obce jsou tímto článkem dostatečně zmocněny k ukládání povinností i bez výslovného zákonného zmocnění (viz nálezy Ústavního soudu ve věcech obecně závazných vyhlášek města Jirkova a Kořenova, Pl. ÚS 45/06 a Pl. ÚS 35/06). Výjimku tvoří ukládání daní a poplatků, a to vzhledem k čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, dle kterého lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. V případě, že účinnost OZV vydané na základě ustanovení § 16a odst. 2 zákona č. 362/2009 Sb. nastane dne 1. ledna 2010 (tedy současně s účinností zákona č. 362/2009 Sb.), její aplikaci při stanovování výše daňové povinnosti v roce 2010 nic nebrání.

Závěrem upozorňujeme, že tento právní názor Ministerstva vnitra není právně závazný, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný soud. Stanovisko popisuje právní stav ke dni 20. října 2009.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků