Hlavní obsah

Koaliční smlouva, část 7. Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu

ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL uzavřely na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky koaliční smlouvu. Její sedmá část se týká vzdělávání a podpory vědy.

Koaliční smlouva, část 7. Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu

7. Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu

Smluvní strany se zavazují vytvářet vzdělávací systém, který není jen přípravou na budoucí povolání, ale i předpokladem orientace občana ve společnosti a jeho aktivního života. Stát musí garantovat kvalitu vzdělání a jednotnou a propustnou vzdělávací soustavu, jejímž hlavním pilířem jsou veřejné školy. Vzdělávání nesmějí být do cesty stavěny žádné institucionální, zákonné nebo sociální bariéry.

7.1 Jesle, školky

- S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu poskytneme obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí.

- Podpoříme vznik firemních školek se zajištěním odborného vzdělávacího programu a odbornosti učitele.

- Poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme v zásadě jako povinný. V otázce povinné přípravy dítěte na základní vzdělávání od 5 let prosazujeme varianty, které jsou v souladu s legislativou pro první stupeň základní školy.

7.2 Kvalita vzdělávání

- Posílíme kontrolu úrovně vzdělávání včetně kvality základních, středních a vysokých škol tak, aby ji stát mohl svým občanům garantovat.

- Zasadíme se o využití prostředků z evropských fondů na modernizaci škol a jejich vybavení.

- Celoživotní vzdělávání budeme organizovat především prostřednictvím stávajících škol, školských a učňovských zařízení.

- Budeme prosazovat opatření, která umožní větší sepětí středního odborného školství s potřebami trhu práce včetně celoživotního vzdělávání. Více praktické výuky by mělo probíhat u zaměstnavatelů samotných (prvky tzv. duálního systému). Podpoříme motivaci studovat přírodovědné a technické obory.

- Podpoříme zájmové vzdělávání a mimoškolské aktivity dětí a mládeže.

- Podpoříme jazykové vzdělávání v jazycích důležitých na otevřeném trhu práce.

- Posílíme etickou výchovu a formy vzdělávání k aktivnímu občanství na školách (po vzoru osvědčených zkušeností z vyspělých demokratických zemí).

7.3 Dostupnost vzdělávání

- Školné ani zápisné nepřipustíme. Garantujeme bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách.

- Zasadíme se o udržení cenově dostupného systému školního stravování a péče o děti ve školních družinách.

7.4 Vzdělávání a finanční ohodnocování pedagogických pracovníků

- Podle ekonomických možností státu se zasadíme o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství včetně nepedagogických pracovníků.

- Zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen s motivačním ohodnocením učitelů. Ve spolupráci s pedagogickými fakultami se zasadíme o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi.

7.5 Věda, výzkum, inovace

Smluvní strany se zavazují zvyšovat konkurenceschopnost České republiky podporou strategických oborů s bezprostředními možnostmi aplikace, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Neméně jsou však potřebné i společenskovědní disciplíny, které jsou zaměřeny na kulturu a historii České republiky, na pochopení společenských jevů a tendencí uvnitř české společnosti a vztahu k okolí.

- Podpoříme posilování kvality v prostředí vysokých škol i Akademie věd ČR a vytváření podmínek umožňujících budování špičkových škol doktorských studií.

- Budeme usilovat o změny v systému hodnocení a financování výzkumných institucí v kontextu a s využitím zahraničních zkušeností i pozitivních příkladů z praxe, podpoříme prvky vedoucí ke koncentraci pracovišť a omezíme výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality.

- Posílíme odpovědnost za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU (Horizon 2020).

- Podpoříme mobilitu výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními výzkumně zaměřenými univerzitami a ústavy, a to zejména zpřístupněním výběrových řízení i pro zahraniční vědecké pracovníky.

- Podpoříme účast vědců z České republiky v programech Evropské výzkumné rady a zapojení tuzemských pracovišť do evropské infrastruktury výzkumu a vývoje, jednou z cest je specifické kofinancování.

- Posílíme podporu aplikovaného výzkumu v přírodovědných a technických oborech studia, včetně rozvoje doktorských studií se zaměřením na aplikovaný výzkum.

- Podpoříme fungující podnikatelské inkubátory a akcelerátory a umožníme jim efektivní přístup ke spolupráci se sférou aplikovaného výzkumu.

- Rozšíříme praxi regionálních inovačních center a uplatníme zkušenosti z míst, kde se osvědčily, zejména s ohledem na podporu aktivit v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

- Podpoříme inovační podnikání na principech venture kapitálu, vytvoříme mechanismy pro návrat vložených investic u úspěšných projektů, stejně jako nástroje pro rychlé zastavení neúspěšných projektů v pilotní fázi.

- Transformujeme Radu pro výzkum, vývoj a inovace.

- Snížíme závislost základního výzkumu na účelovém financování.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků