Hlavní obsah

DOKUMENT: Dodatek ke smlouvě s Kapschem o mýtném

Ministerstvo dopravy v pátek odpoledne zveřejnilo důvěrný dodatek ke smlouvě s firmou Kapsch.

DOKUMENT: Dodatek ke smlouvě s Kapschem o mýtném

Souhlasné prohlášení se zveřejněním části návrhu na provedení změny č. 1.

Objednatel a Dodavatel ve smyslu Obchodních podmínek - Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací ("Smlouva o dodávce") a Obchodních podmínek - Smlouvy o poskytování některých služeb souvisejících s provozem systému a výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice (dále jen "Smlouva o službách"), tímto pro účely ustanovení článku 1.9 Smlouvy o dodávce a článku 1.7 Smlouvy o službách společně souhlasí se zveřejněním textu Návrhu provedení změny č. 1, a to v rozsahu dle přiloženého dokumentu k tomuto prohlášení (dále jen "Informace"), ve kterém jsou označeny (resp. začerněny) ty informace, které považujeme i nadále za důvěrné.

V Praze 24. 11. 2006

Za Českou republiku - Ministerstvo dopravy

Za Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s.r.o., zástupce Dodavatele

Ing. Karel Feix

Návrh provedení změny č. 1 podle článku 13.2 ve spojení s článkem 13.3 Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací ("Smlouva o dodávce") uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem dopravy České republiky, jakožto objednatelem na straně jedné ("Objednatel"), a sdružením společností Kapsch TrafficCom AG, KAPSCH TELECOM spol. s.r.o., Kapsch BusinessCom AG, Kapsch CarrierCom AG, Kapsch TrafficCom Construction&Realization spol s.r.o., Kapsch Telematic Services spol. s.r.o. a PVT, a.s., jakožto dodavatelem na straně druhé ("Dodavatel") dne 29. 3. 2006 (dále jen "Návrh").

Termíny použité v tomto Návrhu psané s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jaký je určen Smlouvou o dodávce a/nebo Smlouvou o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 29. 3. 2006 ("Smlouva o službách"). Pod odkazy na články uvedené v tomto Návrhu se rozumí odkazy na jednotlivá ustanovení Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce nebo Obchodních podmínek Smlouvy o službách, podle toho, jak vyplývá z konkrétního textu.

Tento Návrh je Dodavatelem předkládán na základě výzvy Objednatele ze dne 11. 4. 2006 a v souladu s článkem 13.2 (iv) a 13.3. Obchodních podmínek smlouvy o dodávce. Návrh je podle názoru Dodavatele pro Objednatele prospěšný, protože v článku 1. stanoví v souladu s požadavky Objednatele podmínky, za kterých Dodavatel dokončí Systém výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 1 do 31. 12. 2006 a potvrzením předpokladů Dodavatele v článku 2. upřesňuje výklad některých ustanovení Smlouvy o dodávce a Smlouvy o službách, které, z důvodu, že nebyly předmětem smluvního vyjednávání mezi stranami před podpisem Smlouvy o dodávce a Smlouvy o službách, by mohly být v budoucnu předmětem sporů. Tento Návrh je Dodavatelem dále předkládán i s ohledem na pochopení, že v důsledku požadovaného zkrácení dokončení Systému výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 1 Objednatel vyvine veškeré úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, aby aktivně přispěl k tomu, že příslušné orgány státní správy a samosprávy budou s Dodavatelem spolupracovat za účelem rychlého a bezproblémového získání veškerých souhlasů, vyjádření povolení a rozhodnutí nezbytných k realizaci Systému výkonového zpoplatnění, a to v rozsahu, který je s ohledem na své postavení a pravomoci Objednatel schopen zajistit.

1. Podmínky pro dokončení Systému výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 1 do 31. 12. 2006

Dodavatel se zavazuje, za podmínek uvedených v tomto článku 1., dokončit Systém výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 1 do 31. 12. 2006. Jiné, než výslovně zmíněné a upravené podmínky a ustanovení Smlouvy o dodávce a Smlouvy o službách, zůstávají tímto Návrhem nedotčeny.

1.1. Vzhledem k nutnosti alokovat veškeré zdroje Dodavatele pro dokončení Etapy 1 ve lhůtě do 31. 12. 2006 a rovněž značného omezení provádění stavebních prací na pozemních komunikacích v zimním období podle platných právních předpisů Dodavatel zprovozní Systém výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 2 do 30. 6. 2007.

1.2. Lhůty stanovené v Časovém harmonogramu dodávky a programu prací a článku 1.4 Technických podmínek včetně termínů významných časových bodů ve smyslu článku 8.7 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce budou přiměřeným způsobem upraveny, aby zohledňovaly zkrácení Lhůty pro dokončení Etapy 1 na 31. 12. 2006 a prodloužení Lhůty pro dokončení Etapy 2 na 30.6. 2007. Dodavatel předloží upravený návrh Časového harmonogramu dodávky a Programu prací do deseti (10) pracovních dnů od podpisu tohoto Návrhu. Pokud nebudou tyto návrhy v uvedeném termínu Dodavatelem předloženy, je oprávněn, nikoli však povinen, je předložit Objednatel. Strany vynaloží veškeré úsilí, které je možné rozumně požadovat, aby aktualizace Časového harmonogramu dodávky a Programu prací byla provedena ve spolupráci s projektovým manažerem a odsouhlasena Objednatelem nejpozději do 1 měsíce od jejich předložení.

1.3. Ve vztahu k povinnosti dokončení Systému výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 1 ve lhůtě do 31. 12. 2006 se pro účely článku 8.2 a 8.7 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce považuje Systém výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 1 za řádně dokončený, pokud míra úspěšnosti mýtných transakcí během kalendářního měsíce bude dosahovat minimálně 85 procent všech transakcí u vozidel, která patří mezi zpoplatněná a jsou vybavena OBU (palubní jednotkou) a která měla být zaznamenána Systémem výkonového zpoplatnění při průjezdu mýtnými body. Úspěšnost při určování mýtných transakcí je definována jako procento úspěšně zpoplatněných vozidel (tj. procento úspěšných transakcí mezi OBU a mýtnými body) v poměru ke všem zpoplatněným vozidlům vybaveným OBU, která projedou mýtným bodem. Ustanovením tohoto bodu není dotčena povinnost Dodavatele dokončit Systém výkonového zpoplatnění dosahující míry úspěšnosti mýtných transakcí během kalendářního měsíce minimálně 95 procent nejpozději do 31. 3. 2007.

1.4. V případě úspěšného zprovoznění Systému výkonového zpoplatnění Etapy 1 ve lhůtě do 31. 12. 2006 v rozsahu úspěšnosti předepsání mýtných transakcí 85 procent uvedené v článku 1.3 výše se upravuje Odměna za služby podle článku 10.3 Obchodních podmínek Smlouvy o službách v období od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 následujícím způsobem:

(a) v případě úspěšnosti předepsání mýtných transakcí přesahující 95 procent se zvyšuje Odměna za služby podle článku 10.3 Obchodních podmínek Smlouvy o službách o částku odpovídající 100 procentům mýtných poplatků z mýtných transakcích přesahujících tuto hranici úspěšnosti předepsání mýtných transakcí;

(b) v případě úspěšnosti předepsání mýtných transakcí rovnající se nebo nižší než 95 procent a zároveň rovnající se nebo přesahující úspěšnost 85 procent stanovenou v článku 1.3 výše nemá Dodavatel právo na zvýšení Odměny za služby podle článku 10.3 Obchodních podmínek Smlouvy o službách; v tomto případě se však neuplatní druhý odstavec článku 10.3 Obchodních podmínek Smlouvy o službách;

(c) v případě úspěšnosti předepsání mýtných transakcí nedosahující úspěšnosti předepsání mýtných transakcí 85 procent uvedenou v článku 1.3 výše se uplatní druhý odstavec článku 10.3 Obchodních podmínek Smlouvy o službách s tím, že hranice kvality pro účely článku 10.3 se rozumí míra úspěšnosti předepsání mýtných transakcí 85 procent uvedená v článku 1.3 výše.

1.5. Podle článku 1.5 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce a článku 1.6 Obchodních podmínek Smlouvy o službách Objednatel souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn zastavit nebo postoupit veškeré pohledávky ze Smlouvy o dodávce a Smlouvy o službách na banku nebo banky s oprávněním podnikat na území států Evropské unie, jež mají rating alespoň A- (S&P's) a které budou poskytovat Dodavateli financování pro účely Smlouvy o dodávce a Smlouvy o službách. Výše uvedený souhlas Objednatele nabývá účinnosti v okamžiku, kdy je Objednateli doručeno oznámení Dodavatele o jménu banky, která vyhověla požadavkům stanoveným v předchozí větě.

1.6. Přijetím tohoto Návrhu Objednatelem zanikají jakékoliv nároky Dodavatele na prodloužení Lhůty pro dokončení Etapy 1 a Lhůty pro dokončení Etapy 2 podle článku 8.4 písm. (a) Obchodních podmínek smlouvy o dodávce.

2. Předpoklady výkladu některých ustanovení Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce a Smlouvy o službách

Dodavatel vycházel a vychází z předpokladu, že:

2.1 "Dílem" podle článku 4.1.1 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce se rozumí "Systém výkonového zpoplatnění".

2.2 XXX

2.3 Druhý odstavec článku 8.3 Obchodních podmínek Smlouvy o službách bude vykládán tak, že nebude aplikován na přístroje, stroje, zařízení a práva k software, jež jsou používány Dodavatelem při plnění povinností podle Smlouvy o službách a jež jsou ve vlastnictví Subdodavatelů, pokud využívání těchto přístrojů, strojů, zařízení a práv k software bude zajištěno převedením práv ze Smluv se Subdodavateli na Objednatele podle prvního odstavce článku 8.3 Obchodních podmínek Smlouvy o službách.

2.4 Telekomunikační a elektrická vedení od hlavního vedení až po a včetně potřebných napojovacích zařízení (tj. router a elektroměr), jež jsou nezbytná pro provoz Systému výkonového zpoplatnění, nejsou součástí Technologických zařízení ani Materiálů, a proto vlastnické právo k těmto vedením a napojovacím zařízením nepřejde ve smyslu článku 7.7 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce na Objednatele, ale zůstane majetkem příslušných poskytovatelů telekomunikačních služeb, resp. distributorů elektřiny. Tímto však není dotčena povinnost Dodavatele zajistit telekomunikační a elektrická napojení a využívání těchto vedení a napojovacích zařízení pro účely provozování Systému výkonového zpoplatění a povinnost Dodavatele převést na Objednavatele vlastnické právo k telekomunikačním a elektrickým vedením od napojovacích zařízení až k zařízení Systému výkonového zpoplatnění na branách. Podrobná specifikace vedení a napojovacích zařízení bude obsažena v Prováděcí dokumentaci.

2.5 Licence poskytovaná Dodavatelem Objednateli podle článku 1.7 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce a podle článku 1.11 Obchodních podmínek Smlouvy o službách je územně neomezenou licencí pro účely provozování Systému výkonového zpoplatnění nebo jakýchkoliv jeho částí na území České republiky. Rozsah a podmínky licence k jednotlivým částem Systému výkonového zpoplatnění budou vykládány v souladu s obvyklou mezinárodní praxí a zvyklostmi uplatňovanými při realizaci obdobných projektů dodávek velkých technologických celků. Pokud by v konkrétním případě hrozily výkladové nejasnosti a spory ohledně rozsahu a podmínek licence k určitému Softwaru, je Dodavatel připraven na žádost Objednatele jednat o úpravě podrobnějšího rozsahu a podmínek licence k takovému Softwaru v samostatných dohodách, popř. dodatcích ke Smlouvě o dodávce a/nebo Smlouvě o službách. Vždy však platí, že příslušná licence musí být poskytnuta tak, aby Objednateli nebo jím určené osobě poskytovala právo užívání Softwaru minimálně v rozsahu a za podmínek článku 1.7 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce, a nebo článku 1.11 Obchodních podmínek Smlouvy o službách a sjednány mohou být pouze jejich upřesnění. Tímto článkem není dotčena povinnost Dodavatele zajistit interoperabilitu Systému výkonového zpoplatnění ve smyslu § 22a odstavec 2 Zákona o pozemních komunikacích, v platném znění.

2.6 Třetí věta článku 8.5 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce se vztahuje na vydání jakýchkoliv pravomocných souhlasů, povolení a rozhodnutí, které jsou nezbytné pro realizaci Systému výkonového zpoplatnění. Podmínky uvedené v písmenu (b) a (c) článku 8.5 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce budou vykládány tak, že za zpoždění nebo narušení prací Dodavatele postupem orgánů státní správy a samosprávy, které nemohlo být ke dni podpisu Smlouvy o dodávce předvídáno zkušeným Dodavatelem postupujícím s odbornou péčí, bude považováno nevydání pravomocných souhlasů, povolení a rozhodnutí, které jsou nezbytné pro realizaci Systému výkonového zpoplatnění, ve lhůtě 60 dnů ode dne podání úplné a bezvadné žádosti o takové souhlasy, povolení či rozhodnutí ze strany Dodavatele, pokud Právní předpisy nestanoví delší lhůtu pro vydání souhlasů, povolení či rozhodnutí. Pod odkazem na písmeno (b) článku 8.4 uvedeným v článku 8.5 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce se rozumí odkaz na písmeno (c) článku 8.4 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce. Pokud Dodavatel v rámci realizace Etapy 1 neobdrží ve výše uvedené lhůtě jakýkoliv souhlas, povolení nebo rozhodnutí, které je nezbytné pro realizaci Systému výkonového zpoplatnění, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Objednatele a s využitím postupů podle článku 13 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce navrhnout a jednat s Objednatelem o náhradním řešení, které umožní zprovoznění Systému výkonového zpoplatnění v rozsahu Etapy 1 v termínu do 31. 12. 2006 (např. bezdrátový přenos z mýtných bran, náhradní energetický zdroj pro zařízení na mýtných branách). Objednatel souhlasí, že pokud odsouhlasí náhradní řešení, ponese po nezbytně dlouhou dobu (tzn. do dne, kdy bude možné příslušnou část Systému výkonového zpoplatnění po obdržení příslušného souhlasu, povolení, nebo rozhodnutí dokončit) dodatečné odsouhlasené náklady takového náhradního řešení. Pokud Dodavatel poruší své povinnosti uvedené v předcházejících dvou větách tohoto článku, nemá nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení podle článku 8.4 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce.

2.7 Časovým harmonogramem prací uvedeným v druhém odstavci článku 8.7 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce se rozumí Časový harmonogram dodávky.

2.8 Pod pojmem "Základní datum" uvedeným v článku 17.4 Smlouvy o dodávce se rozumí "Datum zahájení prací".

2.9 Pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností má být v souladu s povahou tohoto pojištění uzavřeno ve prospěch poškozené osoby, tj. že pojistné plnění bude hrazeno osobě, které vznikne škoda, včetně Objednatele. Pojistná plnění z pojištění Dokumentů dodavatele, Materiálu a Technologických zařízení tvořících Systém výkonového zpoplatnění, která mají být dle článku 18.1 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce uzavřena ve prospěch Objednatele, mají být v souladu s povahou takového pojištění poukázána ve prospěch Objednatele s účinností od okamžiku přechodu vlastnického práva ve smyslu článku 7.7 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce. Pojištění Vybavení dodavatele a Personálu dodavatele má být sjednáno pouze ve prospěch Dodavatele.

2.10 Pojištění odpovědnosti dle článku 15 Obchodních podmínek Smlouvy o službách se má v části ušlého zisku vztahovat pouze na pojištění finančních ztrát přímo vyplývajících z poškození majetku, Dodavatel je oprávněn ukončit toto pojištění odpovědnosti uplynutím Doby poskytování Služeb, tj. nejpozději uplynutím (i) pěti let ode Dne zahájení poskytování Služeb pro Etapu 1 resp. (ii) uplynutím deseti let ode Dne zahájení poskytování Služeb pro Etapu 1, pokud dojde k prodloužení účinnosti Smlouvy o službách v souladu s článkem 4.3 jejích Obchodních podmínek.

2.11 Objednatel tímto zároveň udílí svůj souhlas k tomu, aby pojištění stanovená Smlouvou o dodávce a Smlouvou o službách byla uzavřena s pojišťovnou XXX. Dodavatel je oprávněn splnit své povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojištění stanovená Smlouvou o dodávce a Smlouvou o službách prostřednictvím pojištění uzavřeného a hrazeného Subdodavateli, tj. že bude, v případě splnění všech podmínek a povinností stanovených Obchodními podmínkami Smlouvy o dodávce a Obchodními podmínkami Smlouvy o službách (včetně společné a nerozdílné odpovědnosti Dodavatele za plnění Subdodavatelů), za dostatečné pokládat splnění těchto povinností Subdodavateli. Za dostatečné a vyhovující podmínkám Smlouvy o dodávce a Smlouvy o službách bude považováno pojištění odpovídající tržním podmínkám poskytovaným pojišťovnami při podobných projektech dodávek velkých technologických celků a souvisejících služeb. Za renomovanou pojišťovnu ve smyslu článku 18.1 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce se považují zejména pojišťovací společnosti: XXX

2.12 Ustanovení článku 1.5 Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce a článku 1.6 Obchodních podmínek Smlouvy o službách, dle kterých je Objednatel oprávněn postoupit práva a povinnosti z těchto smluv na organizační složku státu nebo na kteroukoliv třetí osobu, byla do Obchodních podmínek Smlouvy o dodávce a Obchodních podmínek Smlouvy o službách včleněna pouze za účelem umožnění Objednateli převést práva a povinnosti ze Smlouvy o dodávce nebo Smlouvy o službách na organizaci pověřenou provozem systému elektronického mýtného a výběrem mýtného podle § 22a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nebo jinou organizaci či organizační složku státu pověřenou na základě uvedeného zákona výkonem činností v rámci systému elektronického mýtného. V případě změny právních předpisů, která umožní pověřit provozováním Systému výkonového zpoplatnění a výběrem poplatků jiné subjekty, Objednatel a Dodavatel budou jednat za účelem dosažení dohody o postoupení práv a povinností podle těchto Smluv na tyto jiné subjekty. Dodavatel neodmítne souhlas s postoupením bez závažných důvodů, které zahrnují zejména, nikoliv však výlučně, postoupení na konkurenty Dodavatele.

2.13 Část věty "...ocenění dodávky Systému výkonového zpoplatnění v rozsahu Rozšíření sítě komunikací bude odpovídat cenové nabídce v OZR,..." v článku 4.26 druhý odstavec obchodních podmínek Smlouvy o dodávce má být vykládána tak, že slovem "odpovídat" se nerozumí, že Dodavatel není oprávněn zohlednit v ocenění dodávky Systému výkonového zpoplatnění v rozsahu Rozšíření sítě komunikací vývoj cen dodávek, prací a služeb pro dodání shodných nebo obdobných velkých technologických celků v rámci EU v době od podání nabídky Dodavatele v rámci otevřeného zadávacího řízení na poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice vyhlášeného Objednatelem dne 11. 7. 2005 podle § 42 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, do doručení výzvy Objednatele k uzavření Smlouvy o dodávce Systému výkonového zpoplatnění pro rozšíření sítě komunikací.

3. Poplatky

3.1.Dodavatel na základě informací poskytnutých Objednatelem v rámci Zadávacího řízení veřejné zakázky a základních východisek pro kalkulaci poplatků, které mohou vzniknout při operacích s platebními kartami, resp. kartami na pohonné hmoty, uvedených v bodě 1.3.3.4 Přílohy č. 5 Smlouvy o službách (včetně předpokladu, že platební transakce jsou zatíženy poplatkem XXX), zahrnul do Odměny za služby následující výše nákladů spojených s poplatky, které mohou vzniknout při operacích s platebními kartami, resp. kartami na pohonné hmoty:

(a) roční výše poplatků vztahujících se k Etapě 1 ve výši XXX;

(b) roční výše poplatků vztahujících se k Etapě 2 ve výši XXX;

3.2 Na základě předpokladů uvedených v článku 3.1 a informací poskytnutých Objednatelem v zadávací dokumentaci se Objednatel a Dodavatel zavazují dohodnout se na řešení ohledně poplatků za operace s platebními kartami, resp. kartami na pohonné hmoty, do 30. června 2006.

Za Dodavatele

Kapsch Telematic Services spol. s.r.o.

KAPSCH TELECOM spol. s.r.o.

Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s.r.o.

Ing. Karel Feix, jednatel

Kapsch BusinessCom AG,

Kapsch CarrierCom AG,

Kapsch TrafficCom AG,

Ing. Karel Feix, na základě plných mocí

PVT, a.s.

Mgr. Marian Julian Pijarski, předseda představenstva

Ing. Tomáš Vaník, člen představenstva

Objednatel tímto vydává ve smyslu článku 13.1 a 13.3 Smlouvy o dodávce pokyn k provedení výše uvedené Změny a souhlasí s podmínkami uvedenými v článku 1. výše a potvrzuje správnost předpokladů uvedených v článku 2. výše.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků