Systémová pomoc sociálně vyloučeným občanům:
                                                          
1)    Primárním cílem integrace sociálně vyloučených skupin občanů do společnosti je navrácení lidské důstojnosti jejich jednotlivým členům, a to v prvé řadě takovými kroky, které umožní naplnění článku 26, odstavce 3 Listiny základních práv a svobod:
„Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zjišťuje“.

2)    Problém sociálního vyloučení postihující romské komunity nelze řešit jen jako problém národnostní menšiny z pozice respektu vůči jejím právům. Tradiční romská kultura a její hodnotový systém jsou v řadě případů v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Politika sociálního začleňování může být úspěšná pouze tam, kde se podaří oslabit závislost vyloučených na tradičních rodových strukturách.

3)    V situaci, kdy neexistuje jasná a ucelená koncepce politiky sociální inkluze, se problém romských komunit pouhým zřízením Agentury pro sociální začleňování nevyřeší.

4)    Ani podpora a rozšiřování nabídky služeb sociální inkluze sama o sobě nestačí. Stát musí přijmout taková opatření (v oblasti sociální politiky, vzdělávání a bydlení, občanského soužití), která budou sociálně vyloučené motivovat a vyvolávat po nabízených službách poptávku.

5)    Nezodpovědné je třeba vést k odpovědnosti. Ochota pracovat a přijmout nabízenou práci musí být podmínkou výplaty sociálních dávek, osobám, které práci odmítnou, bude přiznána jen podpora na úrovni existenčního minima, pro jejich děti musí být zajištěna řádná péče, včetně jejich pobytu a stravování v denních stacionářích.

6)    Iniciátorem procesů sociálního začleňování musí být v každé vyloučené lokalitě místní samospráva (zastupitelstvo města, obce).

7)    Žádná obec nesmí zůstat na řešení problémů vyloučené komunity sama. Nutná je podpora projektů státem i z krajů z centrální i z regionální úrovně. Jejich financování musí být v rozhodující míře zajištěno národními dotačními programy a prostředky ze Strukturálních fondů EU.

8)    Projekty a procesy sociální inkluze ve velkých vyloučených lokalitách se neobejdou bez snížení hustoty jejich osídlení.

9)    Mezi klíčová slova všech programů sociální inkluze patří vzdělávání, zaměstnanost a individuální pomoc vyloučeným na základě dohody o právech a povinnostech s touto pomocí spojených Nelze očekávat, že vzniknou funkční programy zachraňující vyloučené komunity jako celek.

10)    Pomoc obcím, v nichž vznik vyloučených lokalit hrozí nebo je v počátcích, nelze odkládat kvůli pilotním projektům ve vybraných lokalitách. Prevence nebo včasný zásah je vždy jednodušší a levnější.