Hlavní obsah

Co je vlastně pokrok? Znovu vychází kniha Malé je milé

17. 12. 2021, 10:00
Právo, Naďa Johanisová, SALON

Jak by vypadala ekonomie, které by záleželo na lidech a na přírodě? To je základní otázka, kterou si ve své knížce Malé je milé položil britský ekonom německého původu Ernst Friedrich Schumacher (1911–1977).

Foto: Katarína Hudačinová, Národní galerie Praha

Z výstavy Buddha zblízka, která je k vidění v Národní galerii v prostorách pražské Valdštejnské jízdárny do 24. dubna 2022.

Článek

Kniha vyšla anglicky poprvé v roce 1973, v době vrcholící ropné krize, a rychle se stala světovým bestsellerem. Schumacherův koncept „buddhistické ekonomie“ zaujal média a úsloví „small is beautiful“ našlo trvalé místo v diskusích o řešení ekologické krize i o roli, jakou v ní hraje ekonomické myšlení. Nyní vychází knížka díky nakladatelství Kořeny v mém překladu v reedici česky. Proč ji ale vlastně, po téměř padesáti letech, ještě číst?

První důvod, proč dnes číst Schumachera, spočívá v nadčasovosti jeho sdělení. Schumacher se táže po hlubších příčinách současné krize – která se od jeho doby dále prohloubila – a klade otazníky za pohodlné pravdy, nad nimiž nás nikdy nenapadlo se do hloubky zamyslet:

Je ekonomie středního proudu objektivní vědou, nebo vychází z určitých nepřiznaných hodnot? Rozleptávají tyto nepřiznané hodnoty i naše morální cítění v osobním životě? Je ekonomický růst slučitelný s dlouhodobým přežitím naší civilizace? Je to, co zažíváme v posledních sto letech, skutečně pokrok? Co je vlastně pokrok? Je způsob, jakým člověk nakládá s přírodou, násilím? A jak k tomu přispívá současné ekonomické myšlení? Je běžná firma, jejímž cílem je pouze zisk, součástí problému? Jaké jsou alternativy? Tyto i další otázky Schumacher nadhazuje jaksi mimoděk, s lehkostí a glancem, nezřídka i s humorem.

A to je další důvod, proč si i dnes přečíst Schumachera. Spočívá v jeho svěžím stylu a v naději, která ze stránek autorovy knihy dýchá.

Růst a pokrok nejsou totéž, říká ekologická ekonomka Naďa Johanisová

SALON

Tato naděje má dvojí podobu. Na jednu stranu je to Schumacherovo neprvoplánové duchovní poselství, které oslovuje nejen náš intelekt, ale i naše srdce. A na stranu druhou je to naopak jistý pragmatismus, který autorovi nedovoluje létat v nadoblačných výšinách.

Kniha se tak stává i dnes inspirací, jak utvářet realitu sociálně a ekologicky příznivým způsobem. Schumacher mimo jiné přináší klíčový koncept přiměřené, středně vyspělé techniky, rozebírá etické a demokratické modely podnikání a volá po nenásilném přístupu v zemědělství, který vnímá půdu, hospodářská zvířata i rostliny nikoli jako zdroje, ale jako živé bytosti.

Honba za andělským růstem

Třetí důvod, proč je tato knížka stále aktuální, je skutečnost, že k řadě Schumacherových vhledů naše společnost teprve dozrává. Podívejme se na některé jeho myšlenky v zrcadle současné doby.

Jedna z nich je idea metafyziky či metaekonomie, tedy tvrzení, že ekonomie nestojí na vlastních nohou, nýbrž je odvozená od našich hodnot a od toho, co je pro nás důležité.

Foto: The Schumacher Institute

E. F. Schumacher

Schumacher tuto myšlenku vysvětluje na příkladu, kdy by ekonomie nevycházela z hodnot industrializující se Evropy 18. století, jak je tomu dnes, ale z hodnot buddhismu, tedy z jednoduchosti a nenásilí.

V tom případě by cílem ekonomické činnosti nebyla snaha omezovat pracovní příležitosti v zájmu finanční efektivnosti, ale naopak podporovat plnou zaměstnanost a důstojnou a smysluplnou práci. Namísto maximalizace produkce a spotřeby by ekonomie usilovala o zlatou buddhistickou střední cestu a umírněnou spotřebu. A tak dále.

Klíčové Schumacherovo sdělení – totiž, že základní přístupy, cíle, závěry i samotné otázky, které si současná ekonomie klade, jsou zásadně ovlivněny jejím světovým názorem, tedy skrytými předpoklady, z nichž vychází – dosud ve středoproudé ekonomii nerezonuje a učebnice ekonomie se povětšinou stále halí do hávu naivního realismu. Dočítáme se v nich, že ekonomie je pozitivní, objektivní věda, která nestranně nahlíží na (objektivně poznatelnou) realitu a vědecky ji popisuje.

Důležitým tématem byla pro Schumachera i energetika. Autor vyjadřuje obavu, že pokud bude ekonomika zejména v průmyslových zemích nadále růst, hrozí světu za pár dekád fatální ohrožení nedostatkem zdrojů energie. A pokud přece objevíme další ložiska fosilních paliv, která pokryjí naši rostoucí spotřebu – říká Schumacher v roce 1973 – narazíme na meze tolerance přírody a obrovské „tepelné znečištění“. A dodává: „To platí pro kterékoli palivo: Pokud jeho spotřebu zvýšíme čtyřnásobně, pak pětinásobně, pak šestinásobně…, dříve nebo později si s problémem znečištění přestaneme vědět rady.“

Je čas ukončit závislost Evropy na růstu. Otevřený dopis vědců a vědkyň

SALON

Schumacher se snaží doložit, že na destabilizaci přírodního systému má zásadní podíl náš expandující systém ekonomický, orientovaný na stálý růst produkce a spotřeby a jednostranně upřednostňující soukromý zisk. V nejhlubší rovině je podle něj problémem již zmíněná metafyzika, tedy převládající systém hodnot, který odděluje člověka od přírody, přírodě upírá bytostnou hodnotu a spoléhá na to, že technologie vyřeší každý problém.

Toto téma je dnes palčivější než kdy jindy. Evropská unie ve své politické strategii Zelená dohoda pro Evropu sice počítá s masivním přechodem na obnovitelné zdroje, respektive bezuhlíkovou ekonomiku, ale zároveň předpokládá další ekonomický růst, a to takový, který „bude oddělen od využívání zdrojů“. Jinými slovy: budeme toho nadále vyrábět a spotřebovávat stále více, ale zároveň bude klesat spotřeba zdrojů a znečištění.

Bohužel – možnost takového „andělského růstu“ či „absolutního decouplingu“, tedy zjednodušeně řečeno oddělení ekonomického růstu od jeho environmentálních dopadů, nebyla zatím hodnověrně empiricky prokázána. Přesto nejenom EU, ale i instituce jako OECD či OSN nadále hovoří o „zeleném růstu“.

Západ jako vzor?

S vizí stále expandující ekonomiky souvisí i další metafyzická idea, prostupující západní civilizaci. Je to osvícenská představa pokroku, přičemž stejně jako byl pro Marxe předvojem budoucí spravedlivé společnosti proletariát, je v současné představě předvojem pokroku ke světlým zítřkům Západ.

Schumacher se poprvé na delší dobu ocitl v zemi globálního Jihu – v Barmě (dnes Myanmar) – roku 1955. Namísto chudáků, kteří by měli být „rozvíjeni“, však našel společnost, jež na něj hluboce zapůsobila svou duchovní a uměleckou kulturou, důstojností a skromností.

Foto: Národní galerie Praha

Buddha a příběhy z jeho života (Tibet, konec 17. století), k vidění na výstavě Buddha zblízka v Národní galerii v prostorách pražské Valdštejnské jízdárny do 24. dubna 2022

Schumacher popisuje paradox, kdy Barmánec, nedisponující moderní technikou, co má šetřit čas, je sice „neproduktivní“, avšak má oproti běžnému obyvateli technicky pokročilé západní země „obrovskou spoustu času na vlastní zábavu a potěšení“.

Autor tak staví otazník za vžitou představu lineárního pokroku, v němž je Západ kýženým vzorem k následování. Naopak, ve své kapitole o buddhistické ekonomii se nechává otevřeně inspirovat barmskými duchovními hodnotami.

V pochybnostech o konvenčním modelu rozvoje byl Schumacher v sedmdesátých letech 20. století dosti osamocený. Teprve dnes, v době, kdy s úderem každé nové krize (ekologické, finanční, klimatické, pandemické) ztrácí příběh pochodu západní civilizace ke světlým zítřkům na přesvědčivosti, nabývá toto téma na naléhavosti. A teprve dnes dozrávají proudy myšlení, jako je postrozvoj, který odmítá konvenční ideu lineárního pokroku ve smyslu nekritického následování Západu i „rozvíjení“ ostatních zemí k jeho vlastnímu obrazu.

Ekonomická disidentka Naďa Johanisová: Aby peníze dávaly smysl…

SALON

Schumachera by jistě zaujal také sílící myšlenkový proud buen vivir – sumak kawsay, jenž vychází z kosmologie původních obyvatel jihoamerického kontinentu. Jeho ideálem je harmonie, respektive vyvažování protikladů, tedy život „dobrý“, nikoli „stále lepší“.

Evropského původu je naopak akademické a sociální hnutí nerůstu, které stejně jako Schumacher odmítá stálou ekonomickou expanzi a prosazuje obnovení lokálního ukotvení ekonomických dějů, ale i zpomalení a hlubší prožívání naší životní poutě.

V čem dobu nepředběhl

Malé je milé v něčem nedokázalo překročit stín své doby. Marně tu budeme hledat zmínku o měnící se roli žen či o tom, že dominance mužských hodnot může být jedním z kořenů potíží naší současnosti. Problematické jsou některé zmínky o zemích globálního Jihu, které jako by jim upíraly vlastní tvořivost a autonomii. Tyto pasáže o „rozvoji“ jsou v přímém rozporu s řadou jiných, v nichž Schumacher naopak svou dobu výrazně předběhl.

Foto: archív Nadi Johanisové

Naďa Johanisová je ekologická ekonomka, působí na katedře environmentálních studií FSS MU.

A konečně je tu fakt, že Schumacher v knize vyzývá k osobní transformaci, ale příliš nezmiňuje institucionální systémové změny. Ač ekonom, nehovoří o roli peněz, finančnictví, zdanění a veřejných výdajů při formování statu quo ani o nutnosti jejich reformy.

Přesto zůstává Malé je milé zásadní knihou, která by neměla chybět v knihovně nejen přemýšlivějších ekonomů, ale každého, kdo se zajímá o hlubší souvislosti vícečetné krize naší společnosti.

Text je zkrácenou a upravenou verzí předmluvy k diskutované knize.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků