Hlavní obsah

Přírodní kořenové čistírny

V přírodních čistírnách odpadních vod jsou využívány přirozené biochemické procesy, probíhající ve vodním a mokřadním prostředí, k odstraňování znečišťujících látek z vody.

Přírodní kořenové čistírny

Kromě fyzikálně-chemických procesů se na odstraňování škodlivých látek významně podílí činnost mikroorganizmů, rostlin i drobných živočichů. Tyto samočisticí pochody jsou v přírodních (kořenových) čistírnách odpadních vod cíleně navozovány v uměle vytvořených přírodě blízkých systémech.

Co je kořenová čistička?

Jedná se v podstatě o soustavu speciálně upravených jezírek osázených vybranými druhy rostlin. Pricipem funkce kořenových čističek je čištění odpadních vod při průtoku hustým porostem v těchto jezírkách buď samospádem, nebo pomocí čerpadla.

Nejviditelnější částí kořenové čističky je mělké kořenové pole (hloubka cca 60 cm), které musí mít plochu kolem 5 m2 na osobu; tedy kolem 20 m2 pro čtyřčlennou rodinu. Její dno tvoří dostatečně silná plastová nepropustná fólie, která musí být svařovaná, aby odpadní voda neprosákla do podzemních vod. Fólie musí být chráněná z obou stran geotextilií. Na ní je rozprostřen hrubší písek nebo štěrk, na který se naveze půda a osadí se bahenními rostlinami.

Voda z dobře udržované kořenové čističky nezapáchá, protože cirkuluje.

Klíčovým prvkem čisticího procesu jsou kultury mikroorganizmů. Tyto mikroorganizmy žijí na kořenech zmiňovaných bahenních rostlin a živí se přivedenými nečistotami. Správný výběr rostlin je velmi důležitý. Naprosto nepostradatelné k tomuto účelu jsou například orobince, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, kosatec žlutý a některé další rostliny.

Předčištění a dočištění

Před vlastní kořenovou čistírnou musí být zařazeno mechanické předčištění, které zabraňuje předčasnému ucpání filtrační vrstvy. Kořenová čistička dobře vyčistí tzv. „šedou vodu“ – odpad z koupelen a vodu po umytí nádobí. Pokud splašková voda obsahuje také odpady z WC, je třeba použít vícekomorový septik. Na odvodu z kořenového pole musí být ještě zařazeno dočišťovací jezírko osázené vodními rostlinami, které dále zlepší kvalitu odpadní vody. Z tohoto jezírka se může odpadní voda odvádět na odpařovací zavlažovanou plochu s porostem stromů a keřů.

K provozu umělého mokřadu není zapotřebí žádné složité strojní vybavení, které by se mohlo poškodit. To se ukázalo jako velká výhoda při povodních, které v minulých letech naši zem postihly. Voda, i když stála nad čistírnou i několik dní, čistírnu nepoškodila. Jediným vážným problémem je, když bahno zanese filtrační pole, avšak náklady na opravu zanesené čistírny jsou mnohem nižší než oprava klasické čistírny se všemi jejími přístroji.

Mezi vhodné bahenní rostliny do umělého mokřadu patří i chrastice rákosovitá.

Nízké teploty v zimě proces čištění nezastaví, pouze jej zpomalí. Funkcí mokřadních rostlin je totiž také zateplení čistírny, takže voda ve filtračním loži může proudit i za velkých mrazů. Při obzvláště silných mrazech lze dočasně zvednout vodní hladinu nad filtrační lože a po vytvoření ledového příkrovu ji opět snížit na původní úroveň. Led a vzniklý vzduchový polštář, popřípadě vrstva sněhu, spolehlivě chrání čistírnu před zamrznutím.

Právní podmínky stavby

V současné době se již nepovoluje odvádění předčištěné vody ze septiků do říčních toků nebo její likvidace zasakováním. Pro všechny, kdo nemohou využívat výhod centrální kanalizace, je legální jen používání žumpy, jejíchž obsah se vyváží do centrálních čističek, instalace vlastní malé domácí čistírny nebo stavba kořenové čističky.

Přísnější předpisy pro nakládání s odpadními vodami i zvyšování cen elektrické energie způsobují, že se na stavebních odborech obecních úřadů, na vodoprávních úřadech i u hydrogeologů hromadí dotazy týkající se stavby kořenové čistírny nebo žádosti o jejich povolení.

Výstavba kořenové čističky je v očích zákona stavbou, a proto je nutné získat pravomocné územní rozhodnutí, které vydá stavební úřad. Zároveň se doporučuje požádat vodoprávní úřad o vyjádření, zda stavba KČOV není v rozporu se zákonem o vodách. K vydání povolení je nezbytné předložit projektovou dokumentaci vodního díla zpracovanou oprávněným projektantem a také technické podklady ke stavbě.

Voda protékající dobře fungující přírodní čističkou nezakalí ani jezírko v krajině.

Zároveň je třeba obrátit se na odbor životního prostředí místně příslušného městského úřadu. Způsob likvidace či odvádění odpadních vod z pozemku musí být tímto úřadem schválen. Teprve potom můžete uvažovat o stavbě kořenové čistírny odpadních vod. Během provozu je nutné provádět odběr a analýzy vzorků vypouštěných odpadních vod.

Krásně kvetoucí je kyprej nebo vrbice – Lythrum salicaria.

Několik poznatků a doporučení

Rozdíl mezi kořenovou a mechanickou čističkou odpadních vod je především v tom, že kořenová nespotřebuje ani watt elektrické energie. Potřebuje však mnohem větší plochu pozemku. Při pořízení kořenové čistírny ušetříte tedy náklady na energii, ale naopak obětujete větší část zahrady.

Před uzavřením smlouvy s firmou o postavení kořenové čističky se vyplatí nechat si předložit reference a vypracovat projekt včetně rozpočtu.

Výstavba kořenových čističek v rovině vyžaduje náročné terénní úpravy a také instalaci čerpadel zajišťujících optimální rychlost průtoku kořenovým polem.

Odpadní potrubí vycházející z budovy musí být spádováno a uloženo v nezámrzné hloubce; většinou je pak třeba do potrubí zařadit čerpadlo.

Rákos a ostatní bahenní rostliny rostoucí v kořenovém poli je třeba pravidelně sekat.

Nezanedbatelná je také schopnost kořenové čističky splynout s krajinou, protože mokřad – byť vytvořený člověkem – do přírody snadno zapadne.

Ministerstvo životního prostředí má v rámci realizace tzv. Programu drobných vodohospodářských ekologických staveb zahrnutu finanční podporu výstavby kořenových čistíren a zakládání umělých mokřadů.

Rostliny vhodné do kořenového pole

Nejběžnější a dobře známou bahenní rostlinou z pobřeží našich vod je rákos obecný – Phragmites australis. Do kořenové čističky je velmi vhodný. Rákos je naprosto nenáročná rostlina. Množí se dost intenzivně plazivými výhony. Z další rostlin jsou dobrými čističi odpadních vod například:

Orobinec širokolistý (Typha latifolia)

Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia)

Zblochan vodní (Glyceria maxima)

Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)

Skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris)

Zevar vzpřímený (Sparganium erectum)

Sitina rozkladitá (Juncus effusus)

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)


yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků