Hlavní obsah
Překlady se ukládají na lůžko z malty ve dvou lidech. Do sestavy je třeba vždy zakomponovat i izolační vrstvu. Foto: Heluz (2x)

Překlady stavebních otvorů - vše, co potřebujete vědět

Překlady stavebních otvorů jsou důležitým prvkem, na jehož charakter je třeba myslet už v rámci projektů. Na trhu je jich velké množství, prakticky pro většinu stavebních situací existuje nějaké řešení. Je proto dobré o nich vědět a zavčas je do projektu, ať již novostavby, nebo rozsáhlé rekonstrukce, zakomponovat.

Překlady se ukládají na lůžko z malty ve dvou lidech. Do sestavy je třeba vždy zakomponovat i izolační vrstvu. Foto: Heluz (2x)
Překlady stavebních otvorů - vše, co potřebujete vědět

Jedním z důležitých hledisek je materiál překladu. Stavební odborníci doporučují pokud možno volit překlad ze stejného materiálu a ideálně od stejného stavebního systému, pro který se stavitel rozhodl jako pro základní stavební materiál celé stavby. Znamená to, že pro cihlový dům se nejlépe bude hodit cihlový překlad atd.

Je to praktické nejenom proto, že si bude překlad s ostatním zdivem odpovídat ve všech potřebných rozměrech, ale také se tím snižuje pravděpodobnost trhlin v omítce.

Pokud je nutné volit tzv. nesystémový překlad, například kvůli nadměrné velikosti otvoru, jenž je třeba překlenout, pak je třeba podklad pro omítku takových překladů uzpůsobit podkladu základního stavebního materiálu.

Nejdůležitější hlediska výběru

„Nejdůležitějším parametrem je únosnost překladu, která musí být zvolena podle zatížení konstrukcí. Proto se přistupuje k sestavě překladů podle tloušťky zdiva. Např. v obvodovém zdivu se běžně používá skladba 1 překlad zvenku, tepelná izolace a 3 překlady na vnitřním líci zdiva. Např. u vnitřního nosného zdiva se používají 2-3 překlady. Pro nenosné zdivo – příčky – se používá pro nadpraží jeden překlad,“ vysvětluje Pavel Heinrich ze společnosti Heluz.

Osazení sestavy překladů v obvodovém zdivu.

Foto: Heluz

Důležitým hlediskem, které je třeba zvážit už během projektu stavby či rekonstrukce oken a dveří, je eventuální implementace roletových boxů.

Jak upřesňuje Pavel Heinrich, „v projektu stavby se navrhuje umístění oken v návaznosti na detail řešení nadpraží. Právě proto se navrhuje konkrétní skladba překladů s určitou tloušťkou tepelné izolace v návaznosti na únosnost a skladbu konstrukce. U roletových překladů je potřeba brát ohledy na konkrétní předpisy výrobce překladů, které definují, v jaké pozici má být okno osazeno vzhledem k osazení stínicích prvků“.

Dvě možnosti zabudování rolet a žaluzií ve spojení s překlady

Zejména pro novostavby či rozsáhlejší rekonstrukce je vhodným řešením zabudování screenu či rolety do zaomítacího boxu, který se skryje pod fasádu, a dokonale s ní splyne.

Toto řešení přitom nabízí v souvislosti s nadokenními překlady hned několik způsobů montáže a záleží na použitém stavebním systému pro obvodová zdiva i na individuálním rozhodnutí projektanta, jaký způsob bude nakonec zvolen.

„Často využívaným způsobem je instalace zaomítacího boxu do speciálního typu překladu, který je vybaven tzv. „zubem“ poskytujícím prostor pro umístění boxu. Tuto speciální variantu překladu v současnosti nabízí mnoho výrobců obvodového zdiva jako Ytong či Porotherm,“ říká pan Radek Havelka, obchodní ředitel značky Minirol, která se zabývá výrobou stínicí techniky, a dodává: „Pokud však zvolený systém výstavby volbu tohoto typu překladu neumožňuje, je třeba, aby projektant našel jiný způsob řešení.“

Zaomítací box pro roletu umístěný ve speciální variantě překladu

Foto: Minirol

Druhou možností instalace screenových clon i předokenních rolet je jejich zabudování do tzv. roletového překladu.

„V tomto případě se roleta či screen nenavíjejí do samostatného krycího boxu, ale přímo do speciálního nosného překladu, uvnitř kterého se nachází prostor, jenž plní funkci boxu,“ doplňuje. Toto řešení je určeno výhradně pro novostavby a jeho instalace probíhá v několika fázích.

Screenová clona umístěná v roletovém překladu

Foto: Minirol

„V první fázi během hrubé stavby je nutné nainstalovat samotný roletový překlad, zazdít pouzdra pro vodící lišty a připravit přívod elektřiny, který je z překladu veden pomocí husího krku,“ uvádí Havelka a pokračuje:

„V další fázi je pak možné do překladu nainstalovat samotný screen či roletu. Velkou výhodou je, že tato fáze může následovat kdykoli po úplném dokončení stavby.“

Izolační vlastnosti

Izolační vlastnosti většiny nedřevěných překladů, ať již jsou betonové, železobetonové, keramické (nejčastěji s železobetonovým jádrem) nebo ocelové, jsou téměř nulové. Stavebníci proto používají sestavy překladů s vloženou tepelnou izolací, což bývá nejčastěji polystyrén.

Jiná situace nastává u roletových a žaluziových překladů, kde je izolace často integrována přímo do překladu. Eventuálně se v takovém případě doplňuje izolace dodatečně. Po osazení překladu.

Jak na to

Standardní překlady se většinou usazují ručně ve dvou lidech do maltového lože, aby došlo k rovnoměrnému přenesení zatížení do podkladu. U větších překladů z oceli či železobetonu je nutné využít jeřábové techniky v kombinaci s ručním usazením.

„Přesný technologický postup usazení překladu vždy stanovuje výrobce překladu. Podle tohoto technologického postupu je nutné se na stavbě řídit, jinak by mohlo dojít ke špatnému usazení a tudíž špatnému statickému působení překladu,“ upřesňuje Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti Dafe-Plast, tradičního českého výrobce plastových a hliníkových oken, a dodává: „Následky špatného usazení překladu se mohou projevit prasklinami na omítkách, v horších případech rozdrcením podkladu nosných překladů.“

Délka uložení překladu přes hranu stavebního otvoru pak vždy závisí zejména na jeho šířce a na použitém materiálu překladu i podkladu, na který se usazuje.

„V případě délky překladu platí přímá úměra – čím širší stavební otvor, tím větší je délka uložení překladu. U standardních šířek stavebních otvorů se délka uložení pohybuje od 150 mm do 250 mm. Vždy je však nutné se řídit především statickými tabulkami jednotlivých typů překladů,“ doporučuje.

Překlady nad velkoformátová okna

Tam, kde jsou velkoformátová okna, musí překlady vždy navrhnout statik! „Překlady pro velkoformátová okna nejsou standardizovány, takže je vždy nutné, aby statik určil výšku překladu a délku uložení na nosné konstrukci,“ říká Miroslav Culka.

Nadměrně velké stavební otvory se překlenují překlady, které vždy musí navrhnout statik. Nejčastěji se používají ocelové nebo železobetonové.

Foto: Dafe-Plast

„Velmi důležitý je také výběr vhodného materiálu. Nejčastěji se volí překlady ocelové, případně železobetonové.“

Při návrhu překladu u složitých velkoformátových oken je potřeba dbát také na tepelně technické vlastnosti překladu. Samozřejmostí je počítat v návrhu i se sáním a tlakem větru na okenní prvek, a zvolit tak řádné kotvení tohoto prvku do překladu.

Řešení překladů nad rohovými okny

Podobně jako u velkoformátových oken, je třeba překlady pro rohová okna řešit individuálně s využitím statického návrhu.

„Statik musí navrhnout překlad tak, aby byl samonosný, a pokud to stavba nedovoluje, tak případně vložit statický sloup do rohu otvoru či do jiného místa,“ uvádí Culka.

Specifické vlastnosti musí mít rovněž překlady pro rohová okna. I ty navrhuje vždy statik.

Foto: Dafe-Plast

„V případě rohového překladu bez sloupku je velmi důležité stanovit správnou výšku překladu a také dostatečně dlouhé uložení překladu přes hranu otvoru. V současnosti již naštěstí existují i typizované rohové překlady pro různé zdicí systémy, které se dají také využít, a celé řešení tak značně usnadňují,“ doplňuje.

Překlady nad dveřmi

Stavební překlady by neměly ve většině případů chybět ani u interiérových dveří. Neplatí to však stoprocentně!

„To, zda bude u stavebního otvoru pro interiérové dveře nutné použít překlad, závisí především na použitém systému výstavby. Zatímco u zděné příčky je třeba umístit překlad nad stavební otvor vždy, u SDK příčky to nutné není,“ říká pan Martin Dozrál, generální ředitel společnosti Solodoor, českého výrobce interiérových dveří a zárubní, a dále vysvětluje: „Základním nosným prvkem SDK příčky je totiž tzv. rastr tvořený konstrukcí z kovových profilů, na kterou se aplikují sádrokartonové desky.“

Umístění překladů nad interiérovými dveřmi závisí především napoužitém stavebním systému, u zděné příčky je třeba použít překlad vždy, u SDK příčky to není nutné.

Foto: Solodoor

U zděné příčky velikost či hmotnost dveří, jež v daném stavebním otvoru budou umístěny, nemá na druh překladu vliv. Při volbě dveří neobvykle vysokých či širokých stačí myslet jen na velikost stavebního otvoru, váhu dveří totiž neponese překlad, ale speciální panty.

Dveře ve skryté zárubni - i zde je třeba překlad

Také tam, kde místo do standardní obložkové zárubně budou dveře vsazeny do skryté zárubně, je třeba myslet na správný typ překladu. Přestože skrytou zárubeň tvoří pevná hliníková konstrukce, není samonosná a překlad rozhodně vyžaduje.

„Skryté zárubně nevyžadují speciální stavební úpravy oproti obložkové zárubni. Typ a délku překladu určuje stavební systém, nikoli typ zárubně,“ ujišťuje Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti J.A.P., která vyrábí dveřní systémy.

Pozor na skleněné stěny a posuvné dveře

S překladem je rovněž třeba počítat u stavebních příček, do nichž je zasazena skleněná stěna. Překlad musí být nejen přes celou délku takové stěny, ale samozřejmě i v dostatečném přesahu.

„Pokud se rozhodnete pro celoskleněnou stěnu, je potřeba myslet také na zpevnění boční stěny, která bude dalším místem jejího kotvení,“ připomíná Petr Paksi.

Je-li skleněná stěna zasazena do příčky, je třeba umístit překlad nad celou stěnou.

Foto: J.A.P.

Podobná situace je u posuvných dveří. „Stavební pouzdro je potřeba brát jako pokračování samotného dveřního otvoru, tudíž překlad musí být nejen přes samotné dveře, ale i přes prostor, kam dveře zajíždějí, tedy nad celou plechovou kapsou, tj. stavebním pouzdrem,“ upozorňuje Paksi.

U posuvných dveří je třeba počítat s tím, že překlad musí překlenout celý stavební otvor, tedy i plechovou kapsu, do níž se dveře zasouvají.

Foto: J.A.P.

Délka přesahu překladu přes pouzdro pak závisí na konkrétním stavebním systému, a také na tom, zda je daná zeď nosná či dělící, a jaká je její tloušťka.

Čeho si všímat při přebírání

Při přebírání překladů, jako u dalších druhů stavebního materiálu, je třeba věnovat pozornost, v jakém jsou stavu. Zejména při přepravě a špatné manipulaci se mohou poškodit. Potřeba je proto dát si pozor například u keramických prvků na odloupnuté tvarovky a u všech typů pak především pečlivě zkontrolovat, zda nejsou prohnuté.

Odborníci pak doporučují při manipulaci na staveništi udržovat překlad v takové poloze, v jaké má být zabudován.

Z praktického hlediska je dobré si při přejímce zboží zkontrolovat dodané zboží s dodacím listem, a to zejména kvůli správné délce.

S posuvnými dveřmi je nutno počítat již při stavbě a připravit pro ně dostatečně široký stavební otvor s příslušně dlouhým překladem.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků