Kvůli nedostatečné kapacitě bývají odmítány například děti, jejichž rodič pečuje doma ještě o mladšího sourozence. Školka se tak redukuje na hlídací zařízení a dítěti se znemožňuje přístup ke vzdělávání.

Nepřípustné je podle právníka kanceláře Michala Čermáka třeba zvýhodňování dětí rodičů pracujících ve zdravotnictví a školství. Mnohé školky prý takové pravidlo používají.

"V jednom případě se setkal i s mateřskou školou, kde byla kritéria formulována tak, že to "zavánělo" snahou nepřijmout romské děti. Jindy se školka snažila nebrat děti ze sousední obce," upozorňuje zástupce ombudsmana.

Problematické je podle ombudsmana také přijímání jen těch dětí, jejichž rodič chodí do zaměstnání. "Pokud jste nezaměstnaný rodič a nemůžete mít dítě v mateřské škole, šance, že práci najdete, je nulová," dodává Čermák.

Legitimní je podle ombudsmana upřednostňování starších dětí. "S vzrůstajícím věkem a blížící se povinnou školní docházkou je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky v kolektivu a získalo samostatnost," uvedl v tiskové zprávě. Nelze však prý toto kritérium uplatnit zcela a například školku zavřít dětem mladším pěti let.

Rodiče se mohou odvolat

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Obecně pak mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily povinnému očkování, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. Proti tomuto rozhodnutí se rodiče mohou odvolat. Odvolání mají možnost podat přímo u ředitele školky. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, v případě chybějícího nebo nesprávného poučení o možném odvolání proti rozhodnutí nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení.

Co musí být v odvolání
Odvolání musí zejména obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování písemností. Zároveň je nutné uvést údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.
Pokud ředitel/ka školy odvolání plně nevyhoví, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V souladu s ustanovením § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol krajský úřad.