O post rektora VŠE se v letošních volbách ucházeli dva kandidáti – dosavadní rektor Hindls a děkan Národohospodářské fakulty Schwarz. Oba kandidáti veřejně představili své programové cíle dne 2. 10. 2009 ve Vencovského aule VŠE a 5. 10. 2009 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

Rektora VŠE volí Akademický senát (AS) tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do funkce rektora je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a funkci rektora může tatáž osoba zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, které si sám jmenuje.

 Během svého funkčního období v letech 2010 – 2014 se chce profesor. Hindls zaměřit na upevňování vedoucího postavení VŠE v ekonomickém vzdělávání v ČR, podporu internacionalizace studia především zvyšováním počtu studentů vyjíždějících studovat do zahraničí a zvyšováním počtu akreditovaných navazujících magisterských programů v angličtině. Jeho cílem je také zlepšení úrovně vzdělávání jasnějším oddělením bakalářského a magisterského studia a změnou způsobu výuky. Dále se chce jako rektor VŠE zasazovat o zlepšení úrovně v oblasti vědy a výzkumu, posilování dobrého jména a budování značky VŠE.

Profesor Hindls vystudoval VŠE, obor ekonomicko-matematické výpočty. Na VŠE pak dále působil v oboru statistiky. V roce 1998 byl jmenován profesorem. V letech 2001 – 2006 byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE a od roku 2006 rektorem VŠE. Vedle svého působení na VŠE je mimo jiné členem odborných mezinárodních organizací (např. Association de Compatibilité Nationale, International Association for Statistical Education), delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře, a také členem mnoha významných tuzemských organizací (např. Statistická rada České republiky, Komora auditorů, Svaz účetních, apod.).