Jedná se o další z globálních programů, který pro české školy koordinuje Sdružení TEREZA. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) se tak přidává k programům Ekoškola nebo Les ve škole - škola v lese .

Cílem programu GLOBE je rozšířit postupy pro skutečně efektivní terénní výuku žáků 2. stupně ZŠ a žáků SŠ. Studenti vyrážejí pravidelně do terénu a sledují vývoj počasí, stav srážek, množství škodlivin v ovzduší, změny v krajině nebo provádějí hydrologická a fenologická pozorování. Získaná data se žáci učí vyhodnocovat, formulovat hypotézy a vyvozovat závěry. Vlastní zkoumání přírody vědeckou metodou jim umožňuje skutečné poznání a pochopení přírodních cyklů a souvislostí.

O tom, co program školám přináší, jak se do něj mohou zapojit nebo jak je technicky a organizačně pro školu náročný, jsme si povídali s Pavlou Markovou ze Sdružení TEREZA. 

Jak dlouho program v Česku běží, kolik je do něj zapojeno škol a jaká je situace v mezinárodním měřítku?

Program GLOBE byl zahájen v roce 1995 a počet zapojených zemí se z prvních sedmi postupně rozrostl na 111. Česká republika byla mezi prvními účastníky a dlouhodobě patří k těm nejaktivnějším zemím. V Česku je do programu zapojeno 120 základních a středních škol z celé republiky.

Kterých oblastí konkrétně se program týká a které z nich jsou ve školách nejoblíbenější? Mohou si školy samy vybrat oblast, které se chtějí věnovat?

Věnujeme se hydrologii, meteorologii, pedologii, fenologii a vegetačním pokryvům. V průběhu roku je navíc možné zapojit se do přidružených aktivit, jako například „GLOBE at Night“, kdy žáci na přelomu února a března pozorují světelné znečištění oblohy.

Nejoblíbenější oblast nemůžeme určit, jelikož vždy záleží na konkrétní škole. V každé škole si vybírají téma podle svých možností, a podle toho jaké přírodní podmínky jsou v okolí školy, jelikož se velká část projektu realizuje v přírodě, v terénu.

Důležité je také, zda se škola nějakým způsobem profiluje, do jakých předmětů je GLOBE zařazen a podobně. Například jedna pražská střední škola s chemickým zaměřením si vybrala jako stěžejní téma pedologii, jelikož nabízí zajímavé a jednoduché laboratorní pokusy a také chemické rozbory půdy přímo v terénu.

Jiná základní škola z Moravy se věnuje fenologii, jelikož zařadila program do předmětu ekologie. Fenologie nabízí zajímavá pozorování přírody; vysvětluje každoročně se opakující děje a zákonitosti, které v přírodě panují. 

Jak program GLOBE obvykle probíhá a jak školy využívají jeho výstupy? Co škola získá zapojením do programu?

Program je možné zařadit přímo do výuky předmětů jako je chemie, biologie, přírodovědná praktika, ekologie, zeměpis, angličtina, výtvarná výchova atd. Propojuje jednotlivé předměty a každý si v něm může najít něco pro „ten svůj předmět“. Žáci měří a pozorují, získávají data a dále s nimi pracují.

Studenti Gymnázia v Humpolci třeba realizovali v rámci programu vlastní projekt mapování studánek jako zdrojů pitné vody v okolí Humpolce, jehož výstupem byl průvodce vybraných lokalit. S tímto projektem se studenti dostali až do Jihoafrické republiky, kde v srpnu 2008 probíhala mezinárodní studentská konference GLOBE. Spolupráce s městem také mnohdy otevírá možnosti širší spolupráce a přispívá tak ke zviditelnění školy v rámci obce.  

Co se během práce na projektu studenti naučí a jak do projektu vstupuje NASA?

Program dokáže propojit všechny vyučovací předměty a zajímavým způsobem přitáhnout pozornost dětí k životnímu prostředí, které je obklopuje. Dělat vědu se zdá být najednou tak snadné a přitom ohromně zábavné a zajímavé. To, co se děti učí ve škole teoreticky, nyní mohou prakticky vyzkoušet. A co víc, aby byly schopné se získanými daty pracovat, musejí vědět, co měří a proč to měří.

Při zpracování dat se učí využívat moderní technologie a často využívají i cizí jazyk. Všechna data, která naměří, odesílají do mezinárodní internetové databáze zpravované NASA. Databáze je volně přístupná a žáci mohou tedy využívat data jiných škol z celého světa a porovnávat je s daty svými. Studentská data slouží vědcům z NASA k ověřování různých hypotéz a modelů. Využívají je také pro ověření nových přístrojů, například přístroje na měření koncentrace přízemního ozonu. 

Jak je program pro školy náročný a s čím jim může pomoci organizátor (TEREZA)? Kde najdou školy více informací o projektu?

Úroveň náročnosti si může stanovit každá škola sama v závislosti na stáří dětí a okolních podmínkách. Je možné s dětmi provádět pouze jednoduchá pozorování, jejichž pochopení je snadné. Čím jsou žáci starší, tím náročnější témata mohou zvolit a intenzivnější je také práce s daty.

Sdružení Tereza vydává metodiku pro učitele s pracovními listy pro žáky, které pedagogům usnadňují začlenění praktických pozorování a měření do výuky. Nabízí jim také inspiraci z jiných škol a konkrétní příklady, jak s daty pracovat. Kromě toho pro účastníky připravuje další metodické materiály, například ilustrovaná leporela, se kterými se v přírodě snadno pracuje.

Každý rok Sdružení Tereza pořádá semináře a dílny zaměřené na jednotlivá témata, která GLOBE nabízí. Seminářů se mohou zúčastnit nejen učitelé, ale také starší žáci.  

Podrobné informace o programu Globe najdou školy na webových stránkách www.terezanet.cz a nebo mohou kontaktovat přímo koordinátorky programu na emailové adrese globe@terezanet.cz