Cílem vydaného dokumentu je informovat o stavu a základních vývojových trendech vzdělávací soustavy České republiky v příslušném roce. Zpráva je předkládána vládě, tvůrcům vzdělávací politiky a rozhodovacím orgánům na všech úrovních může poskytnout podklady pro hodnocení minulého období a sloužit jako zdroj informací potřebných pro práci zaměřenou do budoucnosti. Je jedenáctou zprávou v řadě analýz, dokumentujících vývoj českého školství od roku 1990. První z nich vyšla v roce 1996, souhrnně pro roky 1990 až 1996.

Významné změny ve školství

Rok 2007 byl klíčový tím, že začala být plošně realizována kurikulární reforma, připravovaná v předchozích letech s pilotními školami. Školy nyní začaly pracovat podle vlastních školních vzdělávacích programů, opřených místo o podrobné centrálně určované osnovy o poněkud volnější rámcové vzdělávací plány. Větší důraz je v nich kladen na dovednosti, potřebné pro celoživotní uplatnitelnost na trhu práce (dovednost celoživotního učení, dovednost komunikovat, řešit problémy ve skupinách apod.)

Další významnou událostí byla realizace projektů podporovaných ESF v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a zároveň příprava koncepčních dokumentů pro operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, otevřený v letošním roce.

Zpráva uvádí, že v průběhu roku 2007 byly novelizovány téměř všechny významné školské zákony. Aktualizován byl také základní strategický dokument řízení školství, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Ten vytváří podmínky pro další zvyšování rovných příležitostí ke vzdělávání, podporu kurikulární reformy, podporu cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií i další změny.

V oblasti dalšího vzdělávání bylo významné nabytí účinnosti zákona č. 170/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon usnadní ověřování dosaženého stupně kvalifikace pro některá povolání těm dospělým, kteří své dovednosti a znalosti získali mimo formální vzdělávání (např. v kurzech a školeních, dlouhodobějším vykonáváním profese apod.)

Zpráva konstatuje změny v počtu žáků, např. setrvalý pokles počtu tříd v základním školství a pokles průměrného počtu žáků na jednu školu. Podrobně se zpráva věnuje vývoji mezd ve školství i problematice financování vzdělávání.

Podrobné znění zprávy je dostupné zde: I.díl (vzdělávání v roce 2007 v datech), II.díl. (vzdělávání v roce 2007 v tématech).