V roce 2008/2009 se opět rozrostl počet fakult, které budou podle výsledků NSZ přijímat uchazeče. Zatímco v předchozím roce to bylo 42 fakult českých vysokých škol, letos jich bude minimálně 48, z toho jedna fakulta slovenské vysoké školy.

Celkový počet fakult bude pravděpodobně vyšší, protože některé fakulty se rozhodly zařadit NSZ do přijímacího řízení na poslední chvíli a nesdělili tuto okolnost společnosti Scio. Podle NSZ pak budou přijímat uchazeče také některé vyšší odborné školy.

Aktuálně doplňovaný seznam fakult s NSZ je možné najít zde.

Jak fakulty podle NSZ přijímají

Fakulty, které zahrnou NSZ do svého přijímacího řízení, stanoví NSZ buď jako povinné (letos 23 fakult oproti 21 loňským), nebo jako nepovinné. Stanoví-li NSZ jako povinné, uchazeči o studium na dané fakultě se musejí zúčastnit zkoušek v rámci NSZ, které fakulta požaduje.

Stanoví-li fakulta NSZ jako nepovinné, většinou dává uchazeči možnost absolvovat určenou zkoušku či zkoušky v rámci NSZ jako alternativu k přijímacím zkouškám.
Pokud uchazeč dosáhne výsledku stanoveného fakultou, bude přijat bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku na fakultě.

Výhody a specifika NSZ

Od tradičních přijímaček na vysoké školy se NSZ dost liší. „Je to zejména možnost využít výsledek zkoušky na několika fakultách zároveň,“ říká Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio. Uchazeč, který se hlásí na více fakult přijímajících podle výsledků NSZ, může svůj výsledek využít na všech, které ho zohlední.

Zároveň se zmínil o dalších odlišnostech, jako je konání NSZ v několika termínech, letos konkrétně v šesti, a na mnoha místech po celé ČR i na Slovensku. „Účastníci si také mohou být jisti, že v přijímacím řízení se jim započte pouze nejlepší dosažený výsledek,“ podotýká Ondřej Šteffl. Každý účastník má přitom možnost zúčastnit se libovolného počtu termínů NSZ.

Jaké zkoušky fakulty po uchazečích chtějí

Národní srovnávací zkoušky sestávají z několika samostatných zkoušek . Skladba zkoušek v jednotlivých termínech NSZ se liší. Každá fakulta stanovuje svoje vlastní, konkrétní podmínky, za kterých podle výsledků NSZ přijímá. To se týká zejména zkoušek, které mají uchazeči absolvovat, a termínů, které fakulta akceptuje.

„Právnická fakulta UK v Praze zohledňuje výsledky všech termínů NSZ a uchazeči projdou zkouškami Obecné studijní předpoklady a Základy společenských věd,“ uvedl proděkan pro koncepci studia Právnické fakulty UK v Praze Jan Kuklík.

Stejnou skladbu zkoušek i možnost absolvovat je ve všech možných termínech NSZ uplatňuje také Právnická fakulta UP v Olomouci. „Od testu Obecné studijní předpoklady očekáváme, že k nám přivede uchazeče, kteří umějí myslet. Zkouška Základy společenských věd u nich zároveň ověří, do jaké míry jsou připraveni na studium v oborech, které jsou pro studium práva důležité,“ komentuje tento požadavek proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Právnické fakulty UP v Olomouci Filip Ščerba.

Právě zkouška Obecné studijní předpoklady zajímá fakulty nejvíce a většina těch, které podle NSZ přijímají, požaduje po uchazečích právě tuto zkoušku. To je i případ Filozofické fakulty UHK v Hradci Králové, která podle výsledků NSZ přijímá již třetím rokem a je s tímto systémem spokojena.

„Nejprve jsem byl proti přijímaní uchazečů podle výsledků NSZ, ale kolegové na fakultě mě nakonec ke spolupráci přesvědčili. Podle dosavadních zkušeností mohu konstatovat, že spolupráce skutečně funguje. I proto jsme rozšířili počet oborů, do kterých jsou přijímáni studenti právě na základě výsledků NSZ.“

Fakulta jinak dává možnost jednotlivým katedrám, aby své přijímací zkoušky přizpůsobily. NSZ se týkají drtivé většiny otevíraných oborů Filozofické fakulty UHK.

Termíny NSZ a skladbu zkoušek lze najít zde.

Novinky NSZ: prezenční kurz, osobní profil, individuální analýza

Společnost Scio letos připravila několik novinek týkajících se NSZ. Mezi ně patří hlavně tzv. osobní profil účastníka NSZ. Jedná se o účet, který si účastník založí na www.scio.cz/nsz. Pomocí svého osobního profilu se přihlašuje k NSZ, může si objednat přípravu, může si zvolit fakulty, o které má zájem a získávat informace pouze k nim.

„V rámci osobního profilu se také budou shromažďovat výsledky ze zkoušek, případně výsledky přípravného on-line testování, takže každý účastník bude moci sledovat své pokroky,“ připomíná Ondřej Šteffl ze společnosti Scio. Osobní profil bude v neposlední řadě sloužit také jako „informátor“ o uzávěrkách přihlášek, o zveřejnění výsledků apod.

Společnost Scio také připravila pro účastníky NSZ prezenční kurzy, které budou sloužit k přípravě na zkoušku Obecné studijní předpoklady. „Vyšli jsme vstříc zájmu účastníků, pro řadu z nich je tato forma přípravy optimální,“ uvádí Ondřej Šteffl.

V prezenčních kurzech se budou uchazeči připravovat v malých skupinách pod vedením proškolených lektorů, kteří s nimi budou procházet jednotlivé úlohy obsažené v testu. Prezenční kurzy se budou konat ve všech krajských městech v ČR.

„Je to také určitá naše povinnost, od uchazečů z loňských let víme, že podobné prezenční kurzy různých agentur často nepřipravovaly uchazeče na zkoušku Obecné studijní předpoklady, ale na něco úplně jiného. To se však uchazeči dozvěděli bohužel pozdě,“ zdůrazňuje Ondřej Šteffl jeden z důvodů, které vedly Scio k realizaci prezenčních kurzů. Kromě nich se budou uchazeči moci připravovat z tištěných sad testů, on-line testů nebo internetových kurzů.

Podrobné informace o přípravě k NSZ jsou k dispozici zde.

Zcela nově si budou moci účastníci NSZ nastavit také vytvoření individuální analýzy svých výsledků z NSZ. Ta bude například obsahovat zajímavé informace o tom, jak si stojí účastník NSZ v porovnání s uchazeči o stejnou fakultu, nebo například jaké jsou jeho výsledky v jednotlivých částech testu v porovnání s průměrem a s  nejlepšími. Účastník tak bude moci odhadnou své šance na přijetí a bude moci lépe organizovat svou další přípravu.

Státní maturita? Jen těžko a omezeně

Zástupci fakult vysokých škol se také vyjádřili k tomu, jak vlastně budou vysoké školy zohledňovat v přijímacím řízení výsledky státní maturity. Podle děkana Filozofické fakulty UHK v Hradci Králové (FF UHK) Petra Grulicha má státní maturita smysl jedině pro srovnání kvalit středních škol.

„Z hlediska přijímacího řízení na vysoké školy jsou to vyhozené peníze,“ říká a dodává, že profil jejich uchazeče nezávisí na dosažených středoškolských znalostech, ale na schopnosti myslet a na zájmu o daný obor. To první podle děkana FF UHK zjišťuje zkouška Obecné studijní předpoklady v rámci NSZ, to druhé dokládá uchazeč např. tím, že se aktivně věnoval činnostem souvisejícím s vybraným studijním oborem již během studia na střední škole.

Právnická fakulta UK v Praze (PF UK) bonifikuje uchazeče podle výsledků ze střední školy už dnes. „Je nám v podstatě jedno, jestli je to maturita současná, nebo maturita státní,“ uvádí proděkan PF UK Jan Kuklík. Podobný názor zastává i proděkan Právnické fakulty UP v Olomouci Filip Ščerba: „Nedokážu si představit, že by naše fakulta přijímala uchazeče pouze na základě výsledků státní maturity.“

Zástupci fakult se shodují na tom, že tato varianta je nepřijatelná kvůli tomu, že řada uchazečů u studium neprojde státní maturitou, protože maturovali dříve. Ročně se na vysoké školy hlásí okolo třiceti až čtyřiceti procent takových uchazečů. Problém by to byl také kvůli uchazečům ze Slovenska, kteří tvoří často až 15 % uchazečů na jednotlivých českých vysokých školách.