Hlavní obsah
Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace jsou peněžní příspěvky jednotlivým občanům na výměnu starých kotlů za nové, ekologičtější. Občan může dostat až 127 500 korun na nízkoemisní kotel na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, dále na tepelné čerpadlo nebo plynový kotel.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky
Kotlíkové dotace

Počítejte ale s tím, že to je spojené se značným papírováním - žádost představuje desítku dokumentů. A také, že dům musí být alespoň částečně zateplen k tomu způsobilou firmou, živnostníkem. Zaplatit si také musíte energetický audit rodinného domu a získat alespoň kategorii C - úsporný.

Zapomeňte na to, že z dotace zaplatíte nový krb nebo krbovou vložku na dřevo.

Termíny pro podávání přihlášek a detailní podmínky si organizuje každý kraj samostatně. Žádosti lze obvykle podávat elektronicky, poštou i osobně. Kraje k tomu vyhlašují semináře pro občany. Informace k tomu zveřejňují na svých webových stránkách. Je vhodné je sledovat, protože harmonogramy pro podávání přihlášek se mohou měnit podle náporu žadatelů.

Kotlíkové dotace schválilo ministerstvo životního prostředí všem čtrnácti krajům v první výzvě v rámci evropských dotací z OPŽP 2014 - 2020. Vyčlení v této fázi tři miliardy korun. Termíny startů kotlíkových dotací jsou v každých krajích různé.

Například v Královéhradeckém kraji mohou lidé žádat od 11. ledna 2016. Na výměnu kotlů bude pro roky 2016 a 2017 bude zde vyčleněno 200 milionů korun, za které se kraj zavázal vyměnit minimálně 1 340 kotlů.

V první výzvě dotačního programu Plzeňský kraj rozdělí částku 162 milionů korun z celkových 231 milionů korun. Za období dvou let by tedy mělo být vyměněno cca 1540 starých kotlů. Podávání žádostí přes elektronický systém eDotace začalo 20. ledna 2016.

Olomoucký kraj vyhlásil příjem žádostí na kotlíkovou dotaci od 22. února 2016. Rozdělí přes 166 milionů korun.  Pro žadatele jsou připraveny informační semináře ve třinácti městech regionu. Konkrétně v Hranicích, Konici, Jeseníku, Zábřehu, Litovli, Prostějově, Šumperku, Šternberku, Lipníku nad Bečvou, Javorníku, Mohelnici, Přerově a v Uničově. Harmonogram seminářů najdete v příloze tiskové zprávy.

Detailní pravidla - příklad z Pardubického kraje

Pardubický kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů do roku 2018. Příjem žádostí začal 27. ledna 2016. Detailní pravidla si ukažme na příkladu tohoto kraje. Jak je to ve vašem regionu, si ověřte na stránkách příslušného krajského úřadu.

Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70-85 % podle typu pořizovaného zdroje a lokality.

Zbylých 30-15 % bude financovat  žadatel - fyzická osoba. Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Musíte i něco na domě zateplit

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň „C“ – úsporná. Anebo je současně zažádáno o dotaci na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám.

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby. Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • kotel na pevná paliva
 • kombinovaný kotel (uhlí/biomasa)
 • kotel na biomasu
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo

V kombinaci s novým zdrojem tepla na vytápění bude umožněno realizovat: instalaci solární termické soustavy, instalaci akumulační nádoby (v případě instalace nového kotle na pevná paliva s ručním plněním je to povinné).

V případě realizace tzv. „mikro“ energetické opatření v kombinaci s novým zdrojem tepla na vytápění bude povinné realizovat alespoň jedno „mikro“ energetické opatření, do kterých patří:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor,
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády-eliminace tepelných mostů,
 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří), dílčí výměna oken,
 • výměna vstupních nebo balkonových dveří,   
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla příp. trojskla s vysokou tepelnou izolací.

Toto opatření musí být doporučeno energetickým specialistou v žádosti o dotaci. Vyžadováno oprávnění: Energetický audit nebo Energetická certifikace budov. 

Podporována nebude:

 • výměna stávajícího plynového či elektrického kotle,
 • výměna stávajících kamen nebo krbu,
 • výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
 • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
 • výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti),
 • instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná o výměnu.

Výše podpory:

70 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel spalující pouze uhlí,

75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) nebo plynový kondenzační kotel,

80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu.

Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech (obcích) Česká Třebová, Holice, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Linhartice, Pardubice, Svitavy a Jablonné nad Orlicí. Jedná se o celé katastrální území obce, vč. jejich městských částí.

Způsobilost výdajů:

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt může činit 150 tisíc korun, z toho náklady na mikro energetická opatření mohou tvořit maximálně 20 tisíc korun.

Způsobilé výdaje mohou zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového zdroje tepla, realizací či úpravou otopné soustavy, dodávkou a instalací akumulační nádoby, realizací „mikro“ energetických opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci), dále náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním zařízení do užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do uvedení do trvalého provozu) a rovněž náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy (v případě výsledku „C“ a lepší).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie může provádět osoba oprávněná. Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění.

K podání žádosti o dotaci budou vyžadovány tyto dokumenty:
Žádost o poskytnutí dotace
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě/bytové jednotce
Písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu
Písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky
Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází
Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele postupu tepla. Povinou přílohou je pouze, pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy C a lepší

Schválená zařízení

Výčet zařízení je zveřejněn v podrobném seznamu výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR. Tento seznam je průběžně aktualizován.

OTÁZKY A ODPOVĚDI KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM

Kdy mohu podat žádost o dotaci?

Žádost o dotaci je možné podat v momentě, kdy kraj vyhlásí výzvu.

Můžu si nechat proplatit kotel (tepelné čerpadlo) zpětně? Pokud ano, tak za jak dlouhou dobu nazpět?

Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti, nemůže však za způsobilé uznat výdaje uskutečněné před datem vyhlášení 1. výzvy ve specifickém cíli 2.1 na webových stránkách www.opzp.cz, tj. 15. 7. 2015. Kraj zajistí, že fyzické osoby jako potenciální žadatelé budou o časovém limitu pro zpětnou způsobilost výdajů dostatečně informovány.

Chci nejlevnější kotel, jaký lze podporovat z kotlíkových dotací, kolik na něj budu muset dát a kolik mi přispějete?

Nejlevnější bude pravděpodobně plynový kondenzační kotel. Cena se samozřejmě primárně odvíjí od výkonového rozsahu kotle, ale řekněme, že bude stát okolo 40 tis. Kč s DPH. K tomu úpravy kotelny a komína za 15 tis. Kč s DPH, mikro-energetické opatření ve formě izolace do oken 5 tis. Kč s DPH. Celkové náklady projektu tedy budou 60 tis. Kč s DPH a dotace může dosáhnout max. úrovně 80%, tj. 48 tis. Kč.

Je ekonomicky výhodnější požádat o dotaci na eko kotel z NZÚ nebo kotlíkových dotací (nehledě na projektové podmínky)?

Podpora v „kotlíkových dotacích“ bude výhodnější, tj. s vyšší mírou podpory než nyní nabízí program NZÚ. Navíc podpora pro výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná paliva přejde kompletně do „kotlíkových dotací“, program NZÚ bude nadále podporovat ostatní energeticky úsporná opatření jako např. zateplení, větrací systémy či výstavbu domů v „pasivním“ standardu.

Proč MŽP podporuje kotle na uhlí, když jsou nejméně ekologické (oproti plynovým a na biomasu)?

Zde je nutno v prvé řadě podotknout, že MŽP bude podporovat pouze nejvyšší třidu kotlů na tuhá paliva, plnící přísné parametry Nařízení Komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Pro představu, jedná se o kotle „třídy 5+“, pokud bychom přistoupili na srovnání s ČSN 303 – 5, tj. jsou to kotle, které jdou svými technickými parametry nad tuto normu. Důvody podpory i čistě uhelných kotlů:

1. Sociální aspekt – pořizovací cena kotle na uhlí, společně s následnými provozními náklady(cena paliva) je stále pro občany cenově nejpřijatelnější. Zvláště u nízkopříjmových skupin.

2. Historické využívání uhlí k vytápění, zvláště v hornických regionech.

3. I přes možnou podporu kotle na „špatné uhlí“ má v sobě projekt jednoznačnýenvironmentální potenciál. Budou nahrazovány kotle nízkých tříd, resp. nulových tříd, často podomácku vyrobených, tj. s naprosto nevhodnými parametry spalování. Tyto zdroje nahradíme moderní technologií s vysokou účinností a minimálními emisními dopady na ovzduší.

Jak to vypadá s tzv. mrtvými plynovými přípojkami? Bude řešeno napojení na přípojku spolu s dotací na nový kotel?

Ano, pokud se žadatel rozhodne přejít z kotle na tuhá paliva na kotel na zemní plyn, je možno do způsobilých nákladů zahrnout dovedení plynu z paty pozemku (HUP) do kotelny, včetně úprav kotelny, jakožto přípravy na instalaci kotle na zemní plyn.

Jak náročné bude podat žádost?

Systém bude nastaven max. jednoduše s minimem předkládaných podkladů. Měl by kopírovat úspěšné kotlíkové dotace z národních zdrojů.

Jak dlouho potrvá od podání žádosti, než dostanu vyplacenou dotaci?

Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpokládáme, že by to nemělo překročit dobu z kotlíkových dotací z národních zdrojů.

Slyšel jsem, že v regionech s horším ovzduším dostanou lidé vyšší příspěvek, o kolik a kde najdu, zda tam moje město patří?

Ano. V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %.

Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je zveřejněn na stránkách www.opzp.cz a zároveň bude přístupný na webových stránkách krajů při vyhlašování jednotlivých výzev, popř. k dispozici v papírové podobě na krajských úřadech.

Jak to bude s kontrolou, zda mám kotel správně nainstalovaný a topím správným palivem? Je nějaká kontrola od kraje či MŽP po instalaci?

Kontrola bude prováděna na vzorku projektů primárně pracovníky krajských úřadů.

Co když už mám dům zateplený a okna vyměněny?

Pokud dům po realizaci těchto opatření plní klasifikační třídu C dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, což u žádosti o dotaci na nový zdroj vytápění prokáže žadatel „Průkazem energetické náročnosti budovy“, bude moci žadatel požádat o nový zdroj, bez nutnosti realizace mikro-energetického opatření. Pokud ale třidy C nedosáhne, bude muset být jedno z mikro – opatření realizováno.

Můžu si s kotlem pořídit i novou otopnou soustavu?

Ano.

Jsou nějaké parametry, které musí nová otopná soustava splňovat?

Standartní technické parametry příslušných norem, zohledňující potřebný tepelný výkon (tepelnou ztrátu) budovy a typ pořizovaného zdroje vytápění. Rozdílné jsou parametry v případě realizace tepelného čerpadla, jiné u kotle na biomasu. MŽP žádné zvláštní podmínky nestanovuje.

Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

Existuje nějaká maximální cena kotle? Např. pořídím-li ho výrazně dráž, než je standardní cena hrozí mi krácení dotace? Kdo to bude posuzovat?

Omezení podpory je stanoveno ve dvou úrovních a to: dotace a max. způsobilými náklady na projekt, které činí 150 tisíc Kč. Max. cena kotle tedy není stanovena. Pokud ovšem projekt překročí hranici 150 tis. Kč, jsou náklady nad tuto hranici plně hrazeny ze strany žadatele.

Platí dotace i na vyvložkování komínu?

Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě „veškeré“ náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

Musím mít zpracovaný projekt?

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.

Jaká energetická opatření budu muset udělat, abych dostal dotaci na kotel? Kolik budou stát? Kdo mi je zrealizuje? Můžu sám?

Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v rodinných domech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu viz definovaný seznam opatření v tabulce níže nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ –úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, aneboprůměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Je možno žádat o podporu pouze na realizaci solárního termického ohřevu TV?

Ne, tato aktivita jo podporována pouze jako doplňková při realizaci nové zdroje na vytápění. Samostatně je možno žádat prostřednictvím programu NZÚ.

Zdroj: Státní fond životního prostředí https://www.sfzp.cz/

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků