Hlavní obsah
Jednání pražské ODS. Zleva Rudolf Blažek, Boris Šťastný, Bohuslav Svoboda Foto: Jan Handrejch, Právo

Koaliční smlouva, kterou podepsaly pražská ODS a ČSSD

Představitelé pražské ODS a ČSSD v úterý podepsali koaliční smlouvu o společné vládě na pražském magistrátu. Novinky.cz přinášejí její celé znění.

Jednání pražské ODS. Zleva Rudolf Blažek, Boris Šťastný, Bohuslav Svoboda Foto: Jan Handrejch, Právo
Koaliční smlouva, kterou podepsaly pražská ODS a ČSSD

Zodpovědně, transparentně, otevřeně a společně pro Prahu

Představitelé pražské ODS a ČSSD v úterý podepsali koaliční smlouvu o společné vládě na pražském magistrátu: Zodpovědně, transparentně, otevřeně a společně pro Prahu

Dohoda mezi Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou o koaliční spolupráci pro volební období 2010 - 2014 (dále jen: smluvní strany).

Obě smluvní strany jsou si vědomy velké odpovědnosti za další rozvoj hl. m. Prahy a odpovědnosti vůči občanům hlavního města Prahy a uzavírají mezi sebou smlouvu o koaliční spolupráci vycházející z politiky otevřenosti a spolupráce, jejímž cílem je zajištění prosperity města, růstu životní úrovně, důstojného života a spokojenosti jeho občanů.

Obě smluvní strany se zavazují, že budou uplatňovat a plnit programová východiska a ustanovení této smlouvy uvedené v procedurální části.

Část A

Programová východiska

Smluvní strany se zavazují

I.SPRÁVA MĚSTA
1.Provést audit důležitých zakázek, smluv a dalších majetkových transakcí města z minulosti;
2.Vypracovat zásady zastupování hl. m. Prahy ve společnostech s majetkovou účastí města, a to včetně systému odměňování i u společností s nepřímou majetkovou účastí;
3.Vypsat výběrová řízení na vedoucí pozice MHMP;
4.Zjednodušit a zeštíhlit řídící strukturu magistrátu;
5.U všech výběrových řízení důsledně dbát na dodržování Protikorupční strategie, která bude nově projednána a aktualizována;
6.Uveřejňovat všechny zakázky nad 1 mil. na internetu;
7.U každé veřejné zakázky vytvořit tzv. rodný list zakázky, tzn. zveřejnit na internetu od zahájení až po ukončení;
8.Zavést jednotný portál pro uveřejňování zakázek, smluv a grantů hlavního města, všech organizací a společností města;
9.Nepřipustit účelové dělení zakázek a účast firem s neprůhlednou majetkovou strukturou na veřejných zakázkách.

II.HOSPODAŘENÍ MĚSTA
1.Garantovat vyrovnané hospodaření města a rozpočtovou odpovědnost;
2.Udržet rating Prahy a řádně splácet závazky;
3.Zapojit cizí finanční zdroje pouze na strategické investiční akce;
4.Požadovat rovné podmínky ze strany státního rozpočtu pro čerpání prostředků z fondů EU pro hlavní město Prahu;
5.Požadovat, aby vláda přispěla na veřejně prospěšné pražské investice v Praze, vyjednávat se státem, aby se podílel na pražských stavbách celostátního významu typu metra a obchvatu tak, jak je to obvyklé u jiných evropských metropolí;
6.Provést a zveřejnit pasportizaci nemovitého majetku města;
7.Projednat rozpočet hl. m. Prahy transparentně i z hlediska prostorového rozložení výdajů;
8.Nepodpořit jakoukoliv změnu RUD, která by vedla ke snížení rozpočtových prostředků hl. m. Prahy.

III.DOPRAVA
1.Pokračovat ve výstavbě Městského okruhu a zajistit plné zprovoznění úseku od Strahovského tunelu až po Pelc Tyrolku;
2.Podpořit dostavbu Pražského okruhu, zejména dokončení úseku dálnice D1 - Běchovice;
3.Odvést tranzitní a průjezdnou dopravu z ulic v obytných celcích města dokončením Vysočanské radiály v úseku Novopacká - Kbelská, výstavbou Radlické radiály, přípravou výstavby Břevnovské radiály a Libeňské spojky a propojením Pražského okruhu s městskou částí Praha 12;
4.Zlepšit možnosti parkování podporou výstavby nízkonákladových parkovacích domů a výstavbou parkovišť P + R na okrajích města;
5.Zprovoznit systém smíšených parkovacích zón se zachováním výhod pro rezidenty a umožněním parkování pro nerezidenty včetně živnostníků během dne; umožnit placení parkovného formou textových zpráv;
6.Prodloužit trasu A metra do Motola do čtyř let;
7.Zahájit výstavbu trasy D pražského metra;
8.Zajistit bezbariérové přístupy do dalších stanic metra;
9.Zlepšit koordinaci a kvalitu dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem. Iniciovat propojení stávajících dvou organizátorů veřejné dopravy do jednoho subjektu včetně širší integrace železniční dopravy;
10.Novým systémem výběrových řízení zlevnit stavby a rekonstrukce dopravní infrastruktury města a důsledně aplikovat protikorupční strategii;
11.Zabezpečit světelnou signalizací či stavebními úpravami přechody pro chodce přes více než jeden jízdní pruh;
12.Nezvyšovat předplatné jízdné v MHD na období delší než 30 dnů po celé volební období;
13.Podpořit atraktivitu MHD zavedením bezplatného jízdného do 15 a od 65 let pro držitele karty Pražana;
14.Nesnížit rozsah veřejné dopravy;
15.Pravidelně obnovovat vozový park DP;
16.Zavádět outsourcingové projekty v DP pouze v případě podstatného ekonomického efektu;
17.Do dokončení městského okruhu nezavádět mýtné a následně vyhlásit k této otázce referendum;
18.Obytné celky při magistrále a okruhu chránit účinnými protihlukovými opatřeními s cílem zrychlit dopravu a průjezdnost těchto tepen;
19.Postupně zklidňovat a humanizovat severojižní magistrálu.

IV.ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA
1.Projednat územní plán a jeho změny řádně a transparentně s Pražany;
2.Nepřipustit úbytek veřejně přístupných zelených ploch (např. Trojmezí, Klánovický les a další) a maximálně se zasadit o nárůst jejich podílu;
3.V rámci změn územního plánu nepodporovat úbytek ploch určených pro sport a oddech;
4.Oproti současným návrhům prosadit v lokalitách Nákladového nádraží Žižkov, Rohanského ostrova, Letné a Smíchovského nádraží vybudování nových parků a sportovišť volně přístupných občanům;

V.INFRASTRUKTURA MĚSTA
1.Dokončit výstavbu zbývajících protipovodňových zábran;
2.Pokračovat ve výstavbě pražských podzemních kolektorů;
3.Vytvořit "Centrální registr oprav a výstavby" (CROV) jako další nástroj na zlepšení dopravní průjezdnosti při stavebních úpravách na komunikacích;
4.Pokračovat v budování kanalizační a vodovodní sítě na celém území hlavního města.

VI.BEZPEČNOST A LEGISLATIVA
1.Prosadit tvrdší a důslednější postup vůči distributorům drog předložením návrhu zákona na výrazné zvýšení trestní sazby pro distributory drog dětem;
2.Zásadním způsobem snížit v Praze počet heren a kasin;
3.Vytvořit podmínky pro efektivní boj s pouliční kriminalitou;
4.Rozšířit městský kamerový systém do dalších rizikových míst a do MHD s garancí nezneužití kamerového systému;
5.Zajistit zvýšení bezpečnosti dětí v okolí základních škol;
6.Zvýšit bezpečnost cestujících v městské hromadné dopravě;
7.Předložit novelu silničního zákona řešící problémy pražské taxislužby;
8.Předložit návrh na zřízení Metropolitní policie v Praze, která vznikne sloučením pořádkové, dopravní a městské policie v jednu efektivní složku;
9.Předložit novelu zákona o hl. m. Praze s cílem úpravy pravomocí mezi jednotlivými orgány HMP a MČ.

VII.ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA A VÝZKUM
1.Ve školách a školkách podporovat výuku cizích jazyků u předškoláků a od první třídy základní školy;
2.Omezit administrativní zátěž škol a jejich pracovníků;
3.Zpracovat demografickou studii s cílem řešit nedostatek míst v mateřských školách a následně na základních školách. Podpořit vznik nových a rozvoj stávajících mateřských center a firemních školek;
4.Včas a efektivně využívat kapacitu jednotlivých typů škol s využitím analýzy demografického vývoje Prahy;
5.Prosadit legislativní změnu financování základních a středních škol tak, aby výše příspěvků pro školu byla odvozována i od evaluace výukového procesu. Informace o kvalitě škol budou veřejně přístupné;
6.Pokračovat v integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních a středních škol;
7.Pro nadané středoškoláky a vysokoškoláky s trvalým bydlištěm v Praze revidovat stávající systém finanční podpory;
8.Podpořit výstavbu chybějícího centrálního vysokoškolského kampusu s veškerým potřebným zázemím pro volný čas a mimoškolní aktivity studentů, například poskytnutím vhodného pozemku;
9.Podpořit vzdělávání seniorů;
10.Zapojit pražské školy do Systému včasné intervence, který efektivně řeší problematiku delikventní mládeže;
11.Poskytnout školám vzdělávací programy, aby byly schopny včas odhalit např. šikanu, užívání drog či zneužívání dítěte a další patologické jevy;
12.Připravit projekty pro rodičovskou veřejnost, které jim pomohou rozpoznat u svých dětí a mladistvých sklon k drogovým experimentům, gamblerství, extremismu a dopadu dalších nežádoucích jevů;
13.Zajistit každoroční nárůst prostředků na opravy škol a školských zařízení;
14.Zajistit dostupnost škol v přírodě i pro děti z rodin s nižšími příjmy;
15.Zajistit ročně v rozpočtu 200 mil. Kč pro učitele středních škol a 100 mil. Kč pro učitele základních škol na odměny;

VIII.SPORT A VOLNÝ ČAS
1.Podpořit vybudování in-line areálů bruslení, free skate nebo free style parků;
2.Podpořit výstavbu unifikovaných nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport;
3.Dostavět plavecký areál Šutka;
4.Podpořit další rozvoj lesoparků;
5.Zprovoznit nejméně 50 km nových cyklotras a cyklostezek;
6.Zapojit přední pražské sportovní reprezentanty a olympioniky do spolupráce s pražskými školami a kluby;
7.Vypracovat projekty dlouhodobých celopražských školních sportovních soutěží základních a středních škol;
8.Zmapovat aktuální stav zdatnosti a mobility pražských seniorů a zřídit informační centra pohybových aktivit seniorů, ve vhodných lokalitách a vybudovat cvičební areály pro seniory a naplnit je vhodným programem. Posílit finanční podporu seniorů pro jejich zapojení do pohybových aktivit;
9.Zvýšit objem celoměstských programů na podporu sportu a volnočasových aktivit;
10.Vytvořit jednotný celopražský informační systém, databázi veřejně přístupných sportovišť s mapou a odkazy na jednotlivá sportoviště a aktuální akce;
11.Zajistit 50 mil. Kč do grantového systému dětských hřišť;
12.Podporovat sport handicapovaných.

IX.ZDRAVOTNICTVÍ
1.V každém správním obvodě zajistit lékárenskou pohotovost otevřenou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Síť lékařských pohotovostí pro děti a dospělé bude zachována;
2.V každém správním obvodě zajistit dovoz léků lékárníkem na požádání až do domu, v prvním kroku pro všechny seniory starší 80 let;
3.Z pražských základních a středních škol odstranit automaty na sladkosti a sladké nápoje a nahradit je automaty na zdravou výživu;
4.Zajistit plošnou preventivní zubní péči a osvětové programy v oblasti zubní hygieny pro všechny pražské děti už od předškolního věku;
5.Zajistit noční návštěvní pohotovostní službu dětských lékařů v celé Praze;
6.Zaměřit se na celopražské programy v oblasti prevence civilizačních onemocnění;
7.Zprovoznit dostupné poradny a centra pro odvykání kouření a léčbu nadváhy a obezity;
8.Zajistit, aby všechna dětská hřiště a sportoviště v Praze budou zcela nekuřácká;
9.Podpořit vznik nových lůžek následné péče;
10.Podpořit paliativní péči v Praze vybudováním Centra paliativní péče a podporou hospiců;
11.Začít budovat jednotný systém organizace a financování zdravotnické domácí péče na území hlavního města Prahy;
12.Usilovat, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky byla Nemocnice na Bulovce převedena na hlavní město Praha;
13.Vytvořit centrální informační systém a telefonní informační linku pražského zdravotnictví;
14.Postavit nové sídlo Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a zajistit plošnou síť jejích stanovišť;
15.Zaměřit se na prevenci a léčbu gamblerství.

X.SOCIÁLNÍ OBLAST
1.Aby základem sociální politiky pro seniory a handicapované byla domácí péče;
2.Zpřístupnit bez bariér školy, úřady, sportoviště, zdravotnická, kulturní a společenská zařízení a městskou hromadnou dopravu;
3.Podporovat výstavbu bezbariérového bydlení;
4.Podporovat výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou a vytvořit 500 nových míst v domovech pro seniory;
5.Vytvořit jednotný tísňový systém, který seniorům v případě potíží přivolá okamžitou pomoc;
6.Rozšířit dopravu bezbariérovými autobusy pro seniory a handicapované a propojit trasy se všemi fakultními nemocnicemi a dalšími důležitými zdravotnickými zařízeními;
7.Podpořit vznik denních stacionářů pro seniory a zdravotně postižené;
8.Přepracovat strategii řešení problému bezdomovectví;
9.Klást větší důraz na propojení soukromého a pracovního života zvýšením počtu míst v jeslích.

XI.BYDLENÍ
1.Dokončit privatizaci bytů do rukou nájemníků zvlášť se zřetelem na bytový fond vzniklý před rokem 1989;
2.Využít celý výnos z privatizace bytů pro zajištění bytů pro sociální účely především pro začínající rodiny (startovní byty) a seniory s odpovídajícím rozsahem služeb;
3.Zavést příspěvek na bydlení pro ty, kteří se dostali kvůli zvyšování nájmu do existenčních problémů s bydlením;
4.Podpořit revitalizaci panelových domů;
5.Pokračovat v prodejích pozemků bytovým družstvům.

XII.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.Zahájit výstavbu Ústřední čistírny odpadních vod;
2.Zajistit podporu a zavedení elektromobility (dopravních prostředků poháněných elektrickou energií) v Praze;
3.Dokončit revitalizaci velkých zahrad a parků v Praze;
4.Podpořit zavádění kompletace bioodpadu;
5.Dokončit jednotný digitální pasport zeleně;
6.Dokončit zelený pás kolem Prahy;
7.Podpořit záchranné stanice pro handicapované živočichy;
8.Zasadit se o vyhlášení nových chráněných území, památných stromů a významných krajinných prvků;
9.Podpořit výstavbu nových rekreačních, zelených a vodních ploch;
10.Podpořit ekologickou výchovu v Praze;
11.Podpořit farmářská tržiště v Praze;
12.Za každé narozené dítě s trvalým bydlištěm v Praze zasadit strom.

XIII.KULTURA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE, CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ VZTAHY
1.Rozšířit kulturní nabídku a pro všechny věkové kategorie a nabídnout pestrost a dostupnost kulturních a volnočasových příležitostí. Zvýšit atraktivitu Prahy nejen pro turisty, ale i pro Pražany o prázdninách a o víkendech;
2.Obohatit veřejná prostranství o kvalitní městský mobiliář (lavičky, pítka, toalety, altány aj.), rozšířit bezbariérový přístup k památkovým a kulturním objektům;
3.Podpořit další rozvoj Zoologické zahrady;
4.Vybavit Hvězdárnu a Planetárium moderní technikou pro interaktivní multimediální programy;
5.Zajistit nový prostor pro městskou galerii s českým moderním uměním za účelem důstojné expozice vzácných fondů z depozitářů Galerie hl. m. Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci;
6.V městské knihovně zavést moderní výpůjční systém, který návštěvníkům výrazně zjednoduší využívání jejích služeb;
7.Otevřít pražské parky, náplavky a další veřejné prostory pro kulturu (sochařské a fotografické výstavy, happeningy, pouliční divadla, filmové projekce aj.);
8.Podpořit projekt vzniku expozice české moderní fotografie;
9.Vyvíjet úsilí pro konání výstav významných světových umělců v Praze;
10.Zvyšovat investice do obnovy památek na celém území hlavního města Prahy;
11.Zajistit, aby projekty veřejné výstavby vzešly z architektonických soutěží;
12.Organizovat architektonické a urbanistické soutěže formou veřejného zadávání;
13.Vytvořit atraktivní podmínky pro zahraniční filmové produkce;
14.Zpracovat a rozšířit systém kongresové turistiky;
15.Zavést o víkendech vstup do galerií, muzeí, památkových objektů a dalších kulturních zařízení hl. m. Prahy pro rodiny s dětmi, studenty a seniory vlastnící kartu Pražana zdarma, vstup zdarma pro žáky základních a středních škol v době vyučování;
16. Provést analýzu smluvních vztahů se společností INCHEBA s cílem převzít Výstaviště Praha pod kontrolu HMP.

XIV.PODPORA PODNIKÁNÍ A PROSPERITY MĚSTA
1.Zjednodušit kontakt s úřady, odbourávat zbytečné byrokratické zátěže, zjednodušit a zpřehlednit státní správu, rozvinout e-Government a rozšířit možnosti komunikace s úřady přes Czech Point;
2.Podpořit malé a střední podniky a ustanovit Regionální radu pro výzkum a inovace, podpořit podnikatelské inkubátory a poskytovat podnikatelům komplexní služby v oblasti administrativy;
3.Vytvořit poradní orgán Rady hlavního města Prahy - PRVEK (Pražská rada pro výzkum a ekonomiku);
4.Podpořit projekt Praha inovační srdce Evropy;
5.Podpořit vybudování polyfunkční areál Technologického parku;
6.Rozšířit úspěšný program podpory učňovského školství Řemeslo žije;
7.Vytvořit Pražskou radu hospodářské a sociální dohody (krajská tripartita).

Část B

Principy spolupráce

1.Smluvní strany staví své vztahy na vzájemném respektu, politické rovnosti a konsensuální spolupráci;
2.V bodech určených touto smlouvou anebo v případech určených v průběhu volebního období jednou ze smluvních stran (trvá-li na tom druhá ze stran, bude uzavřen dodatek této smlouvy) je povinností obou stran jednat konsensuálním způsobem k dosažení oboustranně přijatelného řešení.
3.Všechny personální změny u určeného okruhu funkcí (ředitelé odborů a další vymezené funkce) budou důsledně konzultovány smluvními stranami na základě výběrových řízení;
4.Každý materiál do RHMP bude obsahovat stanovisko příslušného předsedy výboru;
5.Primátor a náměstci primátora mohou uplatnit během jednání Rady hl. m. Prahy právo stáhnout z jednání kterýkoliv materiál;
6.Smluvní strany nepodpoří bez vzájemné dohody návrh na zařazení materiálu na zasedání ZHMP, který nebyl projednán Radou hl. m. Prahy;
7.Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy;
8.Smluvní strany budou po celé funkční období uplatňovat maximální otevřenost vůči sdělovacím prostředkům a všem Pražanům. Žádná smlouva, která bude uzavřena, nebude tajná.
9.Smluvní strany se dohodly postupovat na základě vzájemné dohody smluvních stran zejména v těchto otázkách:
i.Obsazení funkce ředitele Magistrátu a jeho zástupců;
ii.Obsazení funkcí v orgánech společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy a jejich dceřiných společností, jakož i dalších organizací v působnosti hl. m. Prahy (příspěvkové organizace atd.);
iii.Při řešení základních proporcí rozpočtu města;
iv.Koncepce dluhové služby města;
v.Koncepce bytové výstavby města;
vi.Stanovení orientačního podílu obecních bytů držených do budoucna městem z celkového počtu bytových jednotek v Praze;
vii.Příprava dalších tras metra;
viii.Způsob stanovení cen jízdného, vodného a stočného; odvozu odpadu; výše nájemného;
ix.Příprava projektů a investičních akcí přesahujících volební období.

Část C

Složení orgánů Zastupitelstva hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy

Primátor: ODS

finance, bezpečnost, vnější vztahy, legislativa, věda a výzkum

První náměstek primátora: ČSSD

doprava, informatika

Náměstek primátora: ODS

územní plán

Náměstek primátora: ČSSD

školství, sport a památková péče

Náměstek primátora: ODS

zdravotnictví, volný čas a výstavnictví

Člen rady: ČSSD

sociální politika, bydlení a evropské fondy

Člen rady: ODS

majetek a podpora podnikání

Člen rady: ČSSD

kultura a cestovní ruch

Člena rady: ODS

infrastruktura

Člen rady: ČSSD

životní prostředí

Člen rady: TOP 09

transparentní veřejná správa

Výbory Zastupitelstva hl. m. Prahy

Finanční výbor

Předseda: ČSSD

Počet členů:13

Kontrolní výbor

Předseda: člen opozičního klubu

Počet členů: 11

Výbor pro výchovu a vzdělání

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro legislativu a bezpečnost

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro dopravu

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro územní plán

Předseda: ČSSD

Počet členů: 9

Výbor pro bydlení:

Předseda: ČSSD

Počet členů: 9

Výbor pro zdravotnictví

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro sociální politiku

Předseda: ČSSD

Počet členů: 9

Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro infrastrukturu

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro kulturu

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro životní prostředí

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Výbor pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví

Předseda: ODS

Počet členů: 9

Složení výborů bude na základě poměrného zastoupení jednotlivých klubů.

V kontrolním výboru bude mít převahu opozice.

Smlouva mezi ODS a ČSSD nabývá platnosti podpisem členů vyjednávacích týmů obou stran a účinnosti schválením kluby zastupitelů a regionální radou ODS a krajským výkonným výborem ČSSD a lze ji vypovědět po měsíčním smírčím jednání.

Tato smlouva bude doplněna přílohou s jmenovitým seznamem členů rady a předsedů výborů nominovaných oběma smluvními stranami. Tato příloha nabývá platnosti podpisem předsedů klubů.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků