11. Posílení vnitřní bezpečnosti země

Smluvní strany považují ochranu života, zdraví občanů a jejich majetku za klíčovou prioritu své politiky. Důraz budeme klást na další zvyšování připravenosti a akceschopnosti všech bezpečnostních složek státu.

11.1 Policie ČR

- Zachováme základní organizační strukturu PČR - policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14 krajských policejních ředitelství. V případě neefektivního fungování navrhneme zřízení jedné organizační složky státu (1 OSS) či úpravu současného systému v rámci PČR.

- Nastartujeme nábor policistů s cílem získat kvalitní lidí a překonat generační a odbornou diskontinuitu v policejních sborech. Provedeme analýzu, která by se zabývala tzv. „policejní hustotou“, zejména obsazením či typizací základních organizačních článků služby pořádkové policie. Smyslem policejní práce a náboru nových policistů není tlumení důsledků neřešených sociálních či etnických konfliktů v exponovaných regionech, ale boj s kriminalitou a její prevence.

- Provedeme komplexní novelu zákona o obecní a městské policii. Obecní a městská policie by fakticky neměla nahrazovat funkci Policie ČR a měla by se více zaměřovat na bezpečnostní specifika měst a obcí.

11.2 Stabilizace bezpečnostních sborů

- V žádném případě nepřipustíme, aby zajištění bezpečnosti v naší zemi bylo postupně privatizováno. Soukromé bezpečnostní služby nemohou a nesmí nahrazovat činnost policie a policistů. Základem pro kvalitní a profesionální činnost těchto agentur je stanovením legislativních podmínek pro jejich činnost v novém zákoně.

- V reakci na nedávný vývoj a události vidíme potřebu změny v mechanismech kontroly zpravodajských služeb, kde se ukázaly nedostatečné možnosti parlamentních kontrolních orgánů. Prozkoumáme zahraniční zkušenosti s působením od parlamentu odvozeného občanského kontrolního orgánu složeného z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejně respektovaných občanů, který by mohl doplnit dosavadní kontrolní mechanismy a provést i kontrolu vnitřní činnosti zpravodajských služeb a poskytnout informaci o tom, zda nedošlo k porušení zákona a zda služby konají podle svého poslání a zákonného určení.

- V přípravě zmíněné kvalitativní změny a rozšíření kontroly tajných služeb bude prostor k diskusi a uskutečnění strukturálních změn v kompetencích, zaměření a rozdělení oblasti působností služeb směrem k větší efektivnosti a rozdělení jejich práce a odpovědnosti.

- Primárním úkolem bude stabilizace bezpečnostních sborů, výchova nových odborníků a zastavení odchodů zkušených profesionálů. Mzdové prostředky, které škrtla předchozí vláda, nalezneme v úsporách v rezortu vnitra.

- Podpoříme další fungování a rozvoj HZS a IZS. Zachováme finanční prostředky získané díky změně zákona o pojišťovnictví pro HZS ČR nad rámec jejich standardního rozpočtu (fond zábrany škod a platby za výjezdy k dopravním nehodám).

- Prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na odměnu či náhradní volno vztahovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události (povodně, teroristické hrozby atd.).

11.3 Boj s korupcí a organizovaným zločinem

- Chceme razantnější boj proti organizovanému zločinu. Zasadíme se o to, aby měl obviněný povinnost prokázat původ nabytého majetku ve všech případech podezření na závažnou hospodářskou a finanční kriminalitu a organizovaný zločin (zejména daňové, korupční, drogové zločiny, obchod s lidmi apod.). V případě, že by pachatel nebyl původ svého majetku schopen prokázat, byl by mu takový majetek zdaněn.

- V rámci stávající organizační struktury policie nebo případně vytvořením nového speciálního útvaru budeme identifikovat výnosy z kriminální činnosti a zabavovat je.

- Skoncujeme s byznysem, který vytváří sociálně vyloučené lokality a zhoršuje bezpečnostní situaci v regionech, někteří takzvaní „podnikatelé“ si z dávky na bydlení dělají vlastní byznys.

- V boji proti extremismu uplatníme koncept tzv. bojovné (streitbare) demokracie (částečně převzatý z Německa, země s hlubokou a bolestnou zkušeností s extremismem), který pouze pasivně nepřihlíží demontáži demokracie a tomu, jak extremisté usilují o omezení svobody druhých, avšak omezování vlastní svobody halasně označují jako „nedemokratické“.

- V oblasti kriminality považujeme za výhodnější zaměření na prevenci, zejména v oblasti kriminality mladistvých. Při celkovém trendu poklesu kriminality, avšak v podmínkách nerovnoměrné úrovně bezpečnosti v různých regionech ČR, považujeme za významné koncentrovat preventivní aktivity v komplexních programech zejména do těchto regionů.

- Legislativně a organizačně dořešíme zapojování dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti (dobrovolní hasiči) tak, aby na tuto aktivitu nedoplácel ani zaměstnanec-dobrovolník, ani jeho zaměstnavatel.

- K posílení výkonnosti policie v oblastech finanční kriminality budeme posuzovat podmínky pro obnovení činnosti Finanční policie a zároveň zajištění apolitičnosti, nezávislosti a vyšší výkonnosti Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ČR, jehož odpovědnosti a kompetence musí být spojeny s garantovanou apolitičností, vyšší analytickou i exekutivní výkonností.