8. Rozvoj kultury a podpora sportu

Smluvní strany se zavazují podporovat kulturu a sport jako důležité prvky občanského a společenského života, národní identity a národní prezentace. Kultura nesmí být z pohledu státu popelkou ani zbytkovým resortem.

8.1 Kultura

- Kulturu definujeme zákonem jako veřejnou službu.

- Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování.

- ČR disponuje unikátním památkovým fondem, který je zdrojem nemalých příjmů z turistického ruchu. Na rozdíl od většiny srovnatelných zemí není tato skutečnost zohledňována při stanovení rozpočtu MK. Zasadíme se o to, aby mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu byla přímá vazba. Přijmeme také nový zákon o státní památkové péči. Využijeme programy EU, Norských fondů atp. na opravu památek.

- Prioritou vlády je zodpovědné nakládání s rozpočtovými prostředky. Po vyhodnocení tohoto úsilí po prvním roce volebního období navrhneme konkrétní kroky, které vytvoří podmínky pro vícezdrojové financování kultury s cílem přiblížit se postupně evropskému standardu výší 1 % ze státního rozpočtu na oblast kultury.

- Připravíme systém klasifikace vhodnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie.

- Po vzoru vyspělých zemí zpřesníme pravidla týkající se koncentrace mediálního vlastnictví.

- Snížíme daň z přidané hodnoty na knihy (viz kapitola „Racionální státní rozpočet a spravedlivé daně“)

- Přijmeme novelu autorského zákona, která mj. zjednoduší poskytování licencí pro využívání autorských děl.

- Usnadníme dostupnost veřejných kulturních institucí, např. zavedením jednoho dne s volným vstupem a rodinných slev.

- Propagace a prezentace ČR v zahraničí je roztříštěná, podfinancovaná a zároveň nákladná, protože neefektivní. Ve spolupráci s MMR a MZV vyhodnotíme nedostatky současné praxe, efektivitu CzechTourismu (MMR) a Českých center (MZV) a navrhneme účinný a zároveň hospodárný model podpory turistického ruchu a zahraniční prezentace ČR.

- Budeme usilovat o intenzivnější a koncepčnější spolupráci MK s ministerstvem školství ve smyslu podpory uměleckých aktivit dětí, pro něž by měla být kultura významným příspěvkem k utváření jejich mravního, intelektuálního i estetického potenciálu.

- Podpoříme neziskové organizace, amatérské umělecké aktivity a regionální kulturu.

8.2 Sport

- Budeme podporovat zdravý životní styl, který je podstatnou složkou zdravotního stavu i schopnosti občana aktivně působit v moderní společnosti. Navýšíme čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven na boj s obezitou mládeže.

- Ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu.

- Budeme motivovat k vytváření finančně dostupných sportovně-rekreačních programů v rámci mimoškolní činnosti.

- Chceme stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování sportovních činností.

- Připravíme nový zákon o podpoře sportu.

- Úkolem státu je postupně zajistit pro sport vícezdrojové financování ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a sponzorských zdrojů.

- Stanovíme kritéria pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice.

- Vytvoříme podmínky pro trenéry a sportovní instruktory mládeže včetně příležitostí pro druhou kariéru aktivních sportovců.

- Podpoříme občanská sdružení, spolky, neprofesionální organizace působící v oblasti sportu a tělovýchovy a jejich transparentní financování ze státního rozpočtu.