Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR je stálým rozhodčím soudem s neomezenou věcnou a místní působností v České republice a je uznávanou rozhodčí institucí v ČR i v zahraničí, a to díky kvalitě jeho rozhodčích nálezů a vysoké odbornosti jeho rozhodců i jeho inovativnímu přístupu. Ročně rozhoduje na dva tisíce sporů, což ho řadí k největším rozhodčím soudům ve světě. Jako jediný na světě má oprávnění rozhodovat spory o doménu .eu,  a jako jeden z mála může také rozhodovat spory o některé další generické domény.

Podnikatelé oceňují výhody rozhodčího řízení, jimiž jsou především výrazně kratší doba trvání, jednoinstančnost řízení, nižší náklady, neveřejnost řízení, neformálnost, závaznost, možnost uzavření smíru, vymahatelnost – rozhodčí nálezy vydané Rozhodčím soudem jsou i vymahatelné ve více než 140 zemích světa.

Základním pilířem a hlavní podmínkou k zahájení řešení sporu v rozhodčím řízení je rozhodčí doložka, v níž ve smlouvách smluvní strany definují svojí vůli řešit případné spory v rozhodčím řízení. Právě na tom, jak je formulována, závisí, jak se rozhodčí řízení bude vyvíjet. Proto je vhodné používat vzorové rozhodčí doložky, zveřejněné Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR a jež jsou mj. dostupné i na www.soud.cz.