Nedávno jsem cestou do zaměstnání uklouzla na neudržovaném zledovatělém schodišti na autobusové zastávce před bránou do fabriky. Mohu se domáhat odškodnění pracovního úrazu?

Pracovní úraz

Pracovním úrazem se rozumí každé poškození zdraví zaměstnance, došlo-li k němu:

  • při plnění pracovních úkolů,
  • v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů,
  • nebo pro plnění pracovních úkolů

nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

Cesta do zaměstnání

Cestou do zaměstnání se rozumí cesta z bydliště zaměstnance až ke vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo, kde má zaměstnanec vykonávat své pracovní úkoly. Tato cesta však sama o sobě není plněním pracovních úkolů, ani není v přímé souvislosti s těmito úkoly.

Úraz, ke kterému dojde při cestě do zaměstnání (před vstupem do vrátnice) nebo ze zaměstnání zpět domů (po opuštění vrátnice), není pracovním úrazem.

V praxi je proto důležité posoudit, které místo lze považovat za vstup do objektu zaměstnavatele. Obecně lze říci, že vstupem do objektu zaměstnavatele se rozumí okamžik, od kterého je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele.

Zatímco u zaměstnanců v kancelářích je to dáno prostorem jejich zaměstnavatele, tak v případě zaměstnanců pracujících u zaměstnavatelů v průmyslových areálech je tato oblast mnohem širší a sahá až ke vstupní vrátnici do celého areálu.

Úraz, ke kterému dojde při cestě do zaměstnání (před vstupem do vrátnice) nebo ze zaměstnání zpět domů (po opuštění vrátnice), tak není pracovním úrazem. Zaměstnavatel za něj zaměstnanci nijak neodpovídá. Pro pokrytí těchto případů proto lze doporučit, aby si zaměstnanci sjednali komerční úrazové pojištění.

Odškodnění podle jiných předpisů

I v případě, že zaměstnanci nevznikne nárok na odškodnění vůči zaměstnavateli, stále může mít možnost domoci se náhrady škody, a to v případě, že byla údržba chodníku ze strany jeho vlastníka zanedbána. V takovém případě je možné se na tomto vlastníkovi domáhat odškodnění podle občanského zákoníku.

Shrnutí případu

Z dotazu vyplývá, že se úraz přihodil cestou do práce (před vstupem na pracoviště). Takový úraz není považován za pracovní a zaměstnavatel za něj proto neodpovídá a není ani povinen vás jakkoli odškodňovat.

Doporučujeme však vznést požadavek na odškodnění po vlastníkovi schodů, na kterých se úraz přihodil – tímto vlastníkem bude ve většině případů obec. Pokud byla zanedbána povinnost zajistit schůdnost chodníku (schodů) a zároveň na vaší straně nedošlo k zanedbání prevenční povinnosti (např. jste měla řádnou zimní obuv), měla byste na náhradu vzniklé škody na zdraví nárok.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a David Smolař z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.